Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 418927-2020

07/09/2020    S173

Magyarország-Budapest: Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások

2020/S 173-418927

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: AK01284
Postai cím: Böszörményi út 23–25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Telefon: +36 12245900
Fax: +36 12020052
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hegyvidek.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén.

II.1.2)Fő CPV-kód
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén

II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
77211500 Faápolási szolgáltatások
45233142 Közútjavítás
50870000 Játszótéri berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások
77313000 Parkfenntartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Városüzemeltetési feladatok ellátása, mely magában foglalja a zöldfelületek fenntartását,

Egy- és

Kétnyár i növények kiültetési és gondozási munkáit, szökőkutak fenntartási, és csapadékvíz

Elvezető

Rendszerek fenntartási munkáit, valamint közutak, lépcsők karbantartási munkáit is az alábbiakban

Meghatározott felületeken:

— meglévő parkok fenntartás a: 210 000 m2 (tartalma: a belterjesen kezelt parkok összterülete)

— utcai fasorok fenntartása (kb 8000 db fa)

— Játszóterek fenntartása 39 000 m2-en (ta rtalma: 23 db játszótér leszűkített területe, ezek kb. 99

000 m2-nyi parkban vannak

Elhelyezve)

— Síkosságm entesítési munkák 18 000 m2-en (tartalma: parkokban lévő burkolat és járda)

— a kerületi közutak padkáinak kaszálása: 270 000 m2

— a parkokba kihelyezett lakossági szemét elszállítása: 2500 m3 / év (tartalma: a parkok

Szemeteseinek ürítése és a mellé

Kihelyezett lakossági hulladék, zöld és használati vegyesen)

— Közterületek tisztítása 30 000 m2 (tartalma: parkok burkola tai)

— Külterjes felületek fenntartása. Ennek keretében gondozásba n em vett területek kötelező

Kaszálása: 327 000 m2 (tartalma: a

Külterjesen kezelt zöldfelületek kaszálása 27 000 m2 árokpart, 30 000 m2 önkormányzati telek, és

270 000 m2 közterület),

Szemétszállítás, cserjeirtás, lombgyűjtés és egyéb kapcsolódó fenntartási feladatok elvégzése

— erdőterület 300 Ha fenntartási munkái

— közutak, járdák, térburkolatok javítása, karbantartása, kátyúzása 160 km hosszban

— földutak stabilizálása 10 km hosszban

— támfalak (1000 m hosszban), lépcsők (2000 m hosszban) javítása, karbantartása

— forgalombiztonság javításával összefüggő munkálatok

— illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása

Keretösszeg nettó 2 400 000 000-Ft, melytő l +40 % eltérés lehetséges a szerződés teljes időtartama

Alatt.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Értékelési szempont: Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a dható pontszám

Alsó határa 0 pont, felső

Határa 10 pont.

Ajánlatkérő az „1. Összesített Nettó ajánlati ár (HUF)” értékelési szempontnál a fordított

Arányosítást,

A 2., 3., 4. értékelési szempontnál az egyenes arányosítást,

A „5. Környezetvédelmi fenntarthatósági terv szakmai színvo nala” értékelési szempontnál a

Pontozást és egyenes arányosítás

Együttesen alkalmazza a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Az értékelés részletes szabályai a Kbt. 76. § (10) bek. alapján a közbeszerzési doku mentumokban

Kerül kifejtésre.

Ajánlati biztosíték előírása:

Az ajánlat benyújtása ajánl ati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke: nettó 10 millió HUF.

A biztosíték nyújtása a Kbt. 54. § (2) bek. szerint teljesíthető. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati b

Iztosítékot befizetéssel kívánja

Teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00155594-00100008 számú

Számlájára kell teljesíteni.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6 pontjában foglalt időtartama

Lejártát követő 30 napig

Érvényesnek kell lennie figyelemmel a Kbt. 131. § (5) bek. foglaltakra.

5

Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szüksé ges csatolni.

Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (5) bek. szerint a közös ajánlattevőknek a z ajánlati

Biztosítékot elegendő egyszer

Rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt

Megsértése [Kbt. 54. § (4) bek.]

Esetén a biztosíték Ajánlatkérőt illeti meg.

Az ajánlati biztosíték további szabályait a Kbt. 54. §-a tartalmazza.

A szerz.telj.-hez jogosultsággal rendelkező szakember részvétele s zükséges:

1 fő a 266/2013.Korm.R, MV-KÉ kategóriás felelős műszaki vezető,

1 fő a 266/2013.Korm.R, MV-VZ kategóriás felelős műszaki vezető.

Nyertes AT a fent megjelölt feltételeknek megfelelő, kamarai nyilvá ntartásban szereplő, a

Teljesítésbe bevonni kívánt szakembert

A szerződés megkötéséig köteles megnevezi.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 25/06/2018
Befejezés: 30/05/2023
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 136-311240

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
25/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hegyvidéki Városüzemeltetési Konzorcium, azaz, PANNON PARK FOREST Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság mint közös ajánlattevő
Postai cím: Anna u. 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hegyvidéki Városüzemeltetési Konzorcium, azaz,PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság mint közös ajánlattevő
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 400 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az Mvm rendelet 18. § alapján a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Hegyvidéki Városüzemeltetési Konzorcium, azaz, PANNON PARK FOREST Parkfenntartó és

Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Anna utca 9-11., 11630979-2-43) és

PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.,

10452556-2-44), mint közös ajánlattevők

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Hegyvidéki Városüzemeltetési Konzorcium, azaz, PANNON PARK FOREST Parkfenntartó és

Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Anna utca 9-11., 11630979-2-43) és

PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.,

10452556-2-44), mint közös ajánlattevők

A közbeszerzési részek V.2.5) pontjához kapcsolódóan az alvállalkozásra vonatkozó információk:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek

Teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

— cserje, évelő, rózsa, talajtakaró és örökzöld növények ápolási, telepítési munkák

Részfeladatok; parki berendezések felújítása, karbantartása, új kihelyezése részfeladatok;

Játszóterek fenntartása részfeladatok; hóeltakarítás, síkosságmentesítés; járdafelület gépi

Takarítására vonatkozó és általános takarítási részfeladatok.

— parkfa és sorfa telepítési munkák részfeladatai; fasorok, parki fák fenntartási munkáinak.

Fakitermelési munkák részfeladatai; gyepfelület ápolási, gyepesítési munkák részfeladatai;

Cserje, évelő, rózsa, talajtakaró és örökzöld növények ápolási, telepítési munkák részfeladatok;

Egy- és kétnyári növények és virágfelület ápolási, telepítési munkák részfeladatai; szakipari

Munkák; szállítási munkák részfeladatai.

— gyepfelület ápolási, gyepesítési munkák részfeladatok; szállítási munkák részfeladatok,

— vizi infrastruktúra; öntözés, vízelvezetés, vízgépészet; vízszerelési munkák,

— köztisztasági feladatok részfeladatai,

— zöldfelület kataszter karbantartási munkák; városüzemeltetési feladatok szakmai irányítása

Részfeladatok; növény- és favédelmi munkák, tápanyagutánpótlási feladatok részfeladatok;

Villanyszerelési munkák, közvilágítás; kerítéselemek javítása, pótlása, cseréje részfeladatok;

9

Forgalomtechnikai eszközök javítása, pótlása; mérnöki feladatok; területelőkészítés, bontás

Részfeladatok; tereprendezési munkák részfeladatok; játszó- és sporteszközök kihelyezése

Részfeladatok; kerítés- és kapu építés részfeladatok; állapotfelvétel; őrzés, vagyonvédelem;

Tűzszerészeti munkák; földmunka; közműszerelvények szintbe emelése; hírközlési aknák szintbe

Emelése; hulladék kezelés, szállítás, lerakás; veszélyes hulladék kezelés, szállítás, lerakás;

Csőszerelés, hegesztés; lakatosszerkezetek előregyártása, beszerelése; helyreállítási munkák;

Alépítményi munkák elvégzése – szórtanyagú, beton és zúzalékágy; burkolatépítés, térburkolat

Építés; utcabútor elhelyezés; burkolat alépítményi munkák.

— Minőségmenedzsment tevékenység,

— Őrzés; fuvarozás, szállítás; bontási munkák; beton-vasbeton szerkezetek építése; zsaluzás.

Elektromos szakipari munkák; kőburkolatok építése; műkőburkolatok építése;

Lakatosszerkezetek gyártása, beépítése; közműépítés; közműkiváltás; szegélyépítés; öntött és

Hengerelt aszfalt burkolatok építése; minőségvizsgálatok; mérnöki tevékenység; szakmai

Tanácsadás; forgalomtechnikai munkák; tervezés; kiegészítő tervezés, szakfelügyelet

Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

DeerGarden Kft. (23930685-2-41)

Certification Agency Korlátolt Felelősségű Társaság, (23778537-2-41)

Parkfenntartó- Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (12252091-2-41)

LEYLAND Kft. (14362945-2-42)

Ganz Hydro Kft. (10838686-2-42)

Wastl Kft. (10718870-2-43)

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 47 854,18- Ft, mely az ajánlatok összehasonlíthatóságát

Szolgáló képzett érték.

A szerződés módosításának időpontja: 2020.8.28.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a

Szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/09/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
77313000 Parkfenntartási szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
77211500 Faápolási szolgáltatások
45233142 Közútjavítás
50870000 Játszótéri berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Városüzemeltetési feladatok ellátása, mely magában foglalja a zöldfelületek fenntartását, egy- és kétnyári növények kiültetési és gondozási munkáit, szökőkutak fenntartási, és csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartási munkáit, valamint közutak, lépcsők karbantartási munkáit is az alábbiakban meghatározott felületeken:

— meglévő parkok fenntartás a: 210 000 m2 (tartalma: a belterjesen kezelt parkok összterülete)

— utcai fasorok fenntartása (kb 8000 db fa)

— Játszóterek fenntartása 39 000 m2-en (ta rtalma: 23 db játszótér leszűkített területe, ezek kb. 99 000 m2-nyi parkban vannak elhelyezve)

— Síkosságmentesítési munkák 18 000 m2-en (tartalma: parkokban lévő burkolat és járda)

— a kerületi közutak padkáinak kaszálása: 270 000 m2

— a parkokba kihelyezett lakossági szemét elszállítása: 2500 m3 / év (tartalma: a parkok szemeteseinek ürítése és a mellé kihelyezett lakossági hulladék, zöld és használati vegyesen)

— Közterületek tisztítása 30 000 m2 (tartalma: parkok burkolatai)

— Külterjes felületek fenntartása. Ennek keretében gondozásba nem vett területek kötelező kaszálása: 327 000 m2 (tartalma: a külterjesen kezelt zöldfelületek kaszálása 27 000 m2 árokpart, 30 000 m2 önkormányzati telek, és 270 000 m2 közterület), szemétszállítás, cserjeirtás, lombgyűjtés és egyéb kapcsolódó fenntartási feladatok elvégzése

— erdőterület 300 Ha fenntartási munkái

— közutak, járdák, térburkolatok javítása, karbantartása, kátyúzása 160 km hosszban

— földutak stabilizálása 10 km hosszban

— támfalak (1000 m hosszban), lépcsők (2000 m hosszban) javítása, karbantartása

— forgalombiztonság javításával összefüggő munkálatok

— illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása

Keretösszeg nettó 2 400 000 000 Ft, melytő l +40 % eltérés lehetséges a szerződés teljes időtartama alatt.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Értékelési szempont: Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.

Ajánlatkérő az „1. Összesített Nettó ajánlati ár (HUF)” értékelési szempontnál a fordított arányosítást,

A 2., 3., 4. értékelési szempontnál az egyenes arányosítást,

A „5. Környezetvédelmi fenntarthatósági terv szakmai színvo nala” értékelési szempontnál a pontozást és egyenes arányosítás együttesen alkalmazza a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Az értékelés részletes szabályai a Kbt. 76. § (10) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre.

Ajánlati biztosíték előírása:

Az ajánlat benyújtása ajánl ati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke: nettó 10 000 000 HUF.

A biztosíték nyújtása a Kbt. 54. § (2) bek. szerint teljesíthető. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00155594-00100008 számú számlájára kell teljesíteni.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6) pontjában foglalt időtartama lejártát követő 30 napig érvényesnek kell lennie figyelemmel a Kbt. 131. § (5) bek. foglaltakra.

Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni.

Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (5) bek. szerint a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bek.]

Esetén a biztosíték Ajánlatkérőt illeti meg.

Az ajánlati biztosíték további szabályait a Kbt. 54. §-a tartalmazza.

A szerz.telj.-hez jogosultsággal rendelkező szakember részvétele szükséges:

1 fő a 266/2013.Korm.R, MV-KÉ kategóriás felelős műszaki vezető,

1 fő a 266/2013.Korm.R, MV-VZ kategóriás felelős műszaki vezető.

Nyertes AT a fent megjelölt feltételeknek megfelelő, kamarai nyilvántartásban szereplő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert a szerződés megkötéséig köteles megnevezi.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 25/06/2018
Befejezés: 30/05/2023
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 468 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hegyvidéki Városüzemeltetési Konzorcium, azaz, Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság mint közös ajánlattevő
Postai cím: Anna u. 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hegyvidéki Városüzemeltetési Konzorcium, azaz,PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság mint közös ajánlattevő
Postai cím: Kenyérgyárú út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek a Keretszerződés VII. fejezet 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

„Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés keretösszege: nettó 2 400 000 000 Ft, azaz Kettőmilliárd-négyszázmillió Ft + áfa (továbbiakban: Keretösszeg). ”

Módosított rendelkezés:

Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés keretösszege: nettó 2 468 000 000 Ft, azaz Kettőmilliárd-négyszázhatvannyolcmillió Ft + áfa (továbbiakban: Keretösszeg).

2.A Kbt 141.§, fí) bekezdés alapján megalapozott a módosítás lehetősége figyelemmel az ! alábbiakra:

— 2.1. A Felek, megállapítják, hogy a módosítás eredményeként a megrendelt szolgáltatás ellenértéke nettó 2 468 000 000 Ft, azaz a szerződésmódosítás által a Keretszerződés értéknövekedése nettó 68 000 000 Ft.

Erre való tekintettel a módosítás eredményeként a Keretszerződés értéknövekedése nem éri el

A Keretszerződés eredeti értékének (nettó 2 400 000 000 Ft) 10 %-át képező nettó 240 000 000 Ft összegét.

2.2. A Keretszerződés értékének növekedése nem éri el az uniós értékhatár összegét sem, amely 68 171 840 Ft.

2.3. A Felek rögzítik, hogy a Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Keretszerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Keretszerződés jellegéhez, hiszen sem a Feleket illető jogok, sem a Feleket terhelő kötelezettségek, sem a Vállalkozó által nyújtandó szolgáltatás (ellátandó feladatok köre), sem az ellenszolgáltatás nem változik. A módosítás kizárólag a Keretösszeg megemelésére korlátozódik, a Keretszerződés egyéb eleme nem kerül módosításra.

A VII.2.2) pont folytatása:

A veszélyhelyzet miatti, előre nem látható többletmunkák indokán a Keretszerződés keretösszege a Keretszerződés időbeli hatályának megszűnése előtt kimerül, így szükséges a keretösszeg emelése, annak érdekében, hogy a városüzemeltetési feladatok továbbra is ellátásra kerülhessenek a Keretszerződés hatályának időtartama alatt.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján 2020. március hónap 11. napjától országos veszélyhelyzetet rendeltek el, amely az Alaptörvény 54. cikk (3) bekezdése szerint 2020. június hónap 18. napján szűnt meg.

Ezen időszak alatt Magyarország egész területére veszélyhelyzet került kihirdetésre az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében.

A kialakult veszélyhelyzet a városüzemeltetési feladatokat is érintette, hiszen a pandémiás időszak miatt előre nem látható többletmunkaigény merült fel. Többek között pl.: el kellett látni a parkok/játszóterek elkerítését és a játszóterek sűrűbb fertőtlenítését.

Folytatás a VII.2.1) pontban.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 400 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 468 000 000.00 HUF