Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Stavební práce - 418957-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

28/11/2015    S231

Lucembursko-Lucemburk: EIB - Přípravné, výkopové a zemní práce před výstavbou nové kancelářské budovy pro Evropskou investiční banku v Lucemburku

2015/S 231-418957

Oznámení o zakázce

Stavební práce

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská investiční banka
Poštovní adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Obec: Lucemburk
PSČ: 2950
Stát: Lucembursko
K rukám: Lionel Zenner
E-mail: cs-procurement@eib.org

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.eib.org

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1093

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Přípravné, výkopové a zemní práce před výstavbou nové kancelářské budovy pro Evropskou investiční banku v Lucemburku.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Stavební práce

Kód NUTS LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Přípravné práce budou spočívat ve veškeré přípravě, která bude muset být provedena na staveništi před začátkem výstavby nové budovy EIB v Kirchbergu (výkopy, uspořádání staveniště, nezbytné instalace pro přístup do areálu EIB, opěrné zdi, prvky pro snížení hlučnosti, ohraničení oblastí, úpravy pro zajištění dočasné přístupnosti dopravy, ochranná zeď na budově East Kirchbeg, úpravy v přívodech energií atd.).
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

45112400 Výkopové práce

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Přibližné plošné výměry budovy stanovené v DIN 277:

— půdorysná plocha: 13 500 m2,

— hrubá podlažní plocha: 58 400 m2,

— čistá podlažní plocha: 53 300 m2,

— užitná plocha: 35 200 m2.

II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Informace týkající se požadovaných záloh a záruk jsou popsány v podmínkách kvalifikace, které lze stáhnout prostřednictvím platformy pro elektronická výběrová řízení. Příslušný odkaz je uveden v oznámení o zakázce, oddíl I, „Elektronický přístup k informacím“.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Informace týkající se právní formy jsou popsány v podmínkách kvalifikace, které lze stáhnout prostřednictvím platformy pro elektronická výběrová řízení. Příslušný odkaz je uveden v oznámení o zakázce, oddíl I, „Elektronický přístup k informacím“.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeči budou vyloučeni z tohoto výběrového řízení, pokud se na ně vztahuje jakékoliv z kritérií pro vyloučení uvedených v článku 45 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31.3.2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, které se na ně vztahují.
Podpisem formuláře přihlášky uchazeči a popřípadě každý člen konsorcia prohlašují, že se nenacházejí v 1 nebo více ze situací uvedených v článku 45 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31.3.2004.
Podpisem dokladu o převzetí závazku subjekty vázané na uchazeče prohlašují, že se nenachází v 1 nebo více ze situací uvedených v článku 45 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31.3.2004
Vítězný uchazeč (popřípadě každý člen konsorcia) musí poskytnout následující dokumenty, a to 30 dní před podpisem smlouvy:
— výpis(-y) z příslušného soudního rejstříku (rejstříků) nebo nebude-li to možné, ekvivalentní dokument (dokumenty) vydaný soudním nebo správním orgánem v zemi, kde mají uchazeči a subdodavatelé sídlo,
— osvědčení vydaná příslušnými orgány týkající se úhrady příspěvků na sociální zabezpečení v zemi, kde mají uchazeči a subdodavatelé sídlo. Pokud daná země nevydává taková osvědčení, mohou být nahrazena přísežným prohlášením nebo místopřísežným prohlášením před příslušným právním nebo správním orgánem, notářem nebo jiným kvalifikovaným odborným orgánem v dané zemi.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeči si musí stáhnout dokumentaci přihlášky prostřednictvím platformy pro elektronická výběrová řízení. Příslušný odkaz je uveden v oznámení o zakázce, oddíl I, „Elektronický přístup k informacím“.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeči si musí stáhnout dokumentaci přihlášky prostřednictvím platformy pro elektronická výběrová řízení. Příslušný odkaz je uveden v oznámení o zakázce, oddíl I, „Elektronický přístup k informacím“.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Omezené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
Předpokládaný počet zájemců: 5
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců: Jestliže výběrová kritéria splní více než maximální počet uchazečů, budou znovu zváženy silné a slabé stránky přihlášek těchto uchazečů s cílem stanovení pořadí pro výběr. Všechny podrobnosti jsou popsány v dokumentech ke stažení a přesněji v příloze 1 „Podmínky kvalifikace“, kapitola 4.
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
LZ-1277.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
19.1.2016 - 23:59
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
24.3.2016
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
angličtina.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
VI.3)Další informace
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18.11.2015