Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Dėl klaidos programoje, „eForms“ skelbimuose netinkamai rodomi URL. Stengiamės pašalinti šią problemą. Kol kas siūlome nutrinti kablelį (ar bet kokį kitą specialų ženklą), įrašytą URL pabaigoje. Atsiprašome už nepatogumus.

darbai - 418957-2015

Pateikti glaustą rodinį

28/11/2015    S231

Liuksemburgas-Liuksemburgas: EIB - parengiamieji darbai, kasimas ir žemės darbai, atliekami prieš statant naują Europos investicijų banko biurų pastatą Liuksemburge

2015/S 231-418957

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos investicijų bankas
Adresas: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2950
Šalis: Liuksemburgas
Kam: Lionel Zenner
El. paštas: cs-procurement@eib.org

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.eib.org

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1093

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Parengiamieji darbai, kasimas ir žemės darbai, atliekami prieš statant naują Europos investicijų banko biurų pastatą Liuksemburge.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Darbai

NUTS kodas LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Parengiamiesiems darbams priskiriami visi paruošimo darbai, kurie bus atliekami darbų vykdymo vietoje prieš pradedant naujo EIB pastato Kirchberg statybą (kasimas, darbų vykdymo vietos nustatymas, reikalingi įrengimai, kad būtų galima patekti į EIB teritoriją, atraminės sienos, triukšmo mažinimo elementai, sričių ribų nustatymas, pritaikymas prie laikino transporto prieinamumo, „East Kirchberg“ pastato apsauginė siena, pritaikymas prie komunalinių paslaugų teikimo ir t. t.).
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

45112400 Kasimo darbai

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Apytikrės pastato sritys apibrėžtos DIN 277:

— sritis, kurioje išdėstyta įranga: 13 500 m2,

— bendras grindų plotas: 58 400 m2,

— naudojamas grindų plotas: 53 300 m2,

— naudojama sritis: 35 200 m2.

II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Informacija apie reikalaujamus užstatus ir garantijas yra pateikta kvalifikacijos sąlygose, kurias galima atsisiųsti naudojant e-Tendering platformą. Atitinkama nuoroda pateikta šio skelbimo apie pirkimą I dalyje „Elektroninė prieiga prie informacijos“.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Informacija apie teisinę formą yra pateikta kvalifikacijos sąlygose, kurias galima atsisiųsti naudojant e-Tendering platformą. Atitinkama nuoroda pateikta šio skelbimo apie pirkimą I dalyje „Elektroninė prieiga prie informacijos“.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: kandidatai bus šalinami iš šios procedūros, jei jiems taikomi bet kokie 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnyje nustatyti šalinimo kriterijai.
Pasirašydami paraiškos raštą kandidatai ir, jei tinka, kiekvienas konsorciumo narys praneša, kad jie nėra 1 ar keliose 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB 45 straipsnyje nurodytų situacijų.
Pasirašydami įsipareigojimų raštą kandidatui pavaldūs subjektai praneša, kad jie nėra 1 ar keliose 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB 45 straipsnyje nurodytų situacijų.
Laimėtojas (jei tinka, kiekvienas konsorciumo narys) likus 30 dienų iki sutarties pasirašymo turi pateikti šiuos dokumentus:
— teismo bylų registro (-ų) išrašą (-us) arba, jų nepateikus, lygiavertį (-čius) dokumentą (-us), išduotą (-us) šalies, kurioje kandidatai ir subrangovai yra registruoti, teismo ar administracinės institucijos,
— atitinkamų įstaigų išduoti mokesčių mokėjimo ir socialinio draudimo įmokų sertifikatus šalyje, kurioje kandidatai ir subrangovai yra registruoti. Jei susijusi šalis neišduoda tokio pobūdžio sertifikatų, juos gali pakeisti priesaikos deklaracija ar oficialus pareiškimas, pateikti kompetentingai teisinei ar administracinei institucijai, notarui ar kitai kvalifikuotai profesinei įstaigai toje šalyje.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: kandidatai turi atsisiųsti paraiškos dokumentus naudodami e-Tendering platformą. Atitinkama nuoroda pateikta šio skelbimo apie pirkimą I dalyje „Elektroninė prieiga prie informacijos“.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Kandidatai turi atsisiųsti paraiškos dokumentus naudodami e-Tendering platformą. Atitinkama nuoroda pateikta šio skelbimo apie pirkimą I dalyje „Elektroninė prieiga prie informacijos“.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Ribota procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
Numatomas subjektų skaičius: 5
Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai: jei atrankos kriterijus atitinka daugiau tinkamų kandidatų nei leistinas didžiausias skaičius, bus pakartotinai nagrinėjami atitinkami šių kandidatų paraiškų privalumai ir trūkumai. Visa išsami informacija pateikta dokumentuose, kuriuos galima atsisiųsti, o tiksliau – 1 priedo „Kvalifikacijos sąlygos“ 4 dalyje.
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
LZ-1277.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
19.1.2016 - 23:59
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
24.3.2016
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
anglų kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
VI.3)Papildoma informacija
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18.11.2015