Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 418959-2021

17/08/2021    S158

België-Brussel: Verzekeringsdiensten

2021/S 158-418959

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 127-337326)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IRISteam
Nationaal identificatienummer: 0885.270.104_28018
Postadres: Kunstlaan 21
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: csc2021.006@cirb.brussels
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cirb.irisnet.be/fr/nous_connaitre/iristeam/des-professionnels-it-au-service-du-secteur-public
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415732
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: vzw IRISteam
Nationaal identificatienummer: 0885.270.104_28018
Postadres: Avenue des Arts, 21
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: csc2021.006@cirb.brussels
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://cirb.brussels/fr
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415732

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gezamenlijke opdracht voor verzekeringsdiensten voor de noden van de vzw IRISteam en het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest

Referentienummer: IRISteam-CSC2021.006-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 Verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van het bestek verbindt de opdrachtnemer er zich ten aanzien van de aanbestedende overheid toe om verzekeringsdiensten te verstrekken.

De verschillende percelen van deze opdracht vormen een verzekeringsportefeuille met de volgende verzekeringen:

• Perceel 1 - Verzekering voor opdrachten in het buitenland

• Perceel 2 - Verzekering "Arbeidsongevallen", met de dekkingen

• Perceel 3 - Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van het personeel en de bestuurders

• Perceel 4 - Verzekering brand en aanverwante gevaren, met twee (2) soorten dekking

• Perceel 5 - Verzekering alle risico's informatica- en elektronisch materiaal

• Perceel 6 - Verzekering Cyber Protection

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 127-337326

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 19/08/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 19/08/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Geactualiseerd Vragen & Antwoorden formulier en zijn bijlage worden met het huidige erratum mee gepubliceerd