Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 419026-2022

01/08/2022    S146

Polska-Piaski: Usługi leśnictwa

2022/S 146-419026

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Piaski
Adres pocztowy: ul. Drzęczewska 1
Miejscowość: Piaski
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-820
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Bayer
E-mail: piaski@poznan.lasy.gov.pl
Tel.: +48 655739080
Faks: +48 655739083
Adresy internetowe:
Główny adres: www.piaski.poznan.lasy.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piaski w roku 2022 - III postępowanie, część 6.

Numer referencyjny: SA.270.39.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Dębno, Krasnolipka i Halin w roku 2022.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77220000 Usługi impregnacji drewna
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231100 Usługi zarządzania zasobami leśnymi
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwa Dębno, Krasnolipka i Halin, wchodzące w skład Nadleśnictwa Piaski.

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwach Dębno, Krasnolipka i Halin, obejmujące: pozyskanie, zrywkę i podwóz drewna, hodowlę i ochronę lasu, nasiennictwo, ochronę p.poż., utrzymanie obiektów leśnych oraz gospodarkę rolno - łąkową.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 11/02/2022
Koniec: 31/12/2022
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 035-089770

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 6
Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Dębno, Krasnolipka i Halin w roku 2022.

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
11/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ANPO” Anna Nowak i Zakład Usług Leśnych Andrzej Pośpiech
Adres pocztowy: ul. Dubińska 2/4
Miejscowość: Pakosław
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-920
Państwo: Polska
E-mail: anpo@pospiech.com.pl
Tel.: +48 604781776
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Andrzej Pośpiech
Adres pocztowy: Rogożewo 35
Miejscowość: Pakosław
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-930
Państwo: Polska
Tel.: +48 600318193
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 2 397 083.14 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wartość zamówienia jest to wartość netto umowy z dnia jej zawarcia wraz z opcją 20% netto.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77220000 Usługi impregnacji drewna
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231100 Usługi zarządzania zasobami leśnymi
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwa Dębno, Krasnolipka i Halin, wchodzące w skład Nadleśnictwa Piaski.

VII.1.4)Opis zamówienia:

sługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwach Dębno, Krasnolipka i Halin, obejmujące: pozyskanie, zrywkę i podwóz drewna, hodowlę i ochronę lasu, nasiennictwo, ochronę p.poż., utrzymanie obiektów leśnych oraz gospodarkę rolno - łąkową.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 11/02/2022
Koniec: 31/12/2022
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 407 463.14 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ANPO” Anna Nowak i Zakład Usług Leśnych Andrzej Pośpiech
Adres pocztowy: ul. Dubińska 2/4
Miejscowość: Pakosław
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-920
Państwo: Polska
E-mail: anpo@pospiech.com.pl
Tel.: +48 604781776
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Andrzej Pośpiech
Adres pocztowy: Rogożewo 35
Miejscowość: utrosin
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-930
Państwo: Polska
Tel.: +48 600318193
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zaszła konieczność zmiany Umowy z uwagi na nieprzewidzianą w zamówieniu na „Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Piaski w roku 2022. Część VI” potrzebę wykonania na rzecz Zamawiającego dodatkowych czynności związanych z przygotowaniem gleby do wykonania wiosennych odnowień lasu i tym samym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, działając na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), strony dokonały zmian postanowień Umowy.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Zaszła konieczność zmiany Umowy z uwagi na nieprzewidzianą w zamówieniu na „Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Piaski w roku 2022. Część VI” potrzebę wykonania na rzecz Zamawiającego dodatkowych czynności związanych z przygotowaniem gleby do wykonania wiosennych odnowień lasu i tym samym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, działając na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), strony dokonały zmian postanowień Umowy.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 1 997 569.28 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 2 007 949.28 PLN