Υπηρεσίες - 419173-2018

27/09/2018    S186

Ρουμανία-Βουκουρέστι: Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Χώρου στη Ρουμανία — PO/2018-12/BUC

2018/S 186-419173

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General Communication, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ρουμανία, Βουκουρέστι
Ταχ. διεύθυνση: 31 Vasile Lascăr
Πόλη: Bucharest
Κωδικός NUTS: RO321 Bucureşti
Ταχ. κωδικός: 00187
Χώρα: ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mrs. Corina Schwartz
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-REP-BUH-TENDERS-OPER@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +40 212035400
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Χώρου στη Ρουμανία — PO/2018-12/BUC

Αριθμός αναφοράς: PO/2018-12/BUC
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80000000 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βουκουρέστι (εφεξής «η Αντιπροσωπεία») και το Γραφείο Διασύνδεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Βουκουρέστι (εφεξής «EPLO») ζητούν τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Χώρου από έναν πάροχο υπηρεσιών (εφεξής «ΕΔΧ»: https://ec.europa.eu/romania/services/european_public_space_ro

Το ΕΔΧ στο Βουκουρέστι εντάσσεται στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Χώρου στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δημιουργεί άμεσες επαφές με το ευρύ κοινό ανοίγοντας τις πόρτες του Οίκου της ΕΕ σε όλους τους πολίτες και τους κατοίκους του Βουκουρεστίου, προσκαλώντας τους να συμμετέχουν τακτικά σε οργανωμένες πολιτιστικές και πολιτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε θέματα της ΕΕ για την ενίσχυση του διαλόγου σχετικά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Το ΕΔΧ διοργανώνει δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης και παρέχει επίσης πληροφορίες, δημοσιεύσεις και άλλο υλικό, καθώς και πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών που σχετίζονται με την ΕΕ σε όσους ενδιαφέρονται για τις υποθέσεις της ΕΕ.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79000000 Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: IT ITALIA
Κωδικός NUTS: RO321 Bucureşti
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βουκουρέστι, Ρουμανία.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Λεπτομέρειες διατίθενται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα / Στάθμιση: 70
Τιμή - Στάθμιση: 30
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 125-283872
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2018-12/BUC
Τίτλος:

Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Χώρου στη Ρουμανία — PO/2018-12/BUC

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι
V.1)Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Δεν παρελήφθησαν προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχή ή απερρίφθησαν όλες

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/09/2018