Bygge og anlæg - 419551-2020

08/09/2020    S174

Danmark-Aabybro: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 174-419551

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Jammerbugt Kommune
Postadresse: Toftevej 43
By: Aabybro
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 9440
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Hammer
E-mail: jhr@jammerbugt.dk
Telefon: +45 41912647
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.jammerbugt.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Hovedentrepriseudbud skolecenter Jetsmark

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter en komplet hovedentreprise af skolecenter Jetsmark.

Opgaven udbydes i begrænset licitation med udbud efter forhandling.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Jetsmark Kirkevej 5

9490 Pandrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omfatter en komplet hovedentreprise af skolecenter Jetsmark.

Det er hensigten at skolecenter Jetsmark skal være et nyt samlings- og kulturcenter for lokalsamfundet.

Arkitekturen bæres af en overordnet arkitektonisk hovedidé og det har været afgørende for kvaliteten at ideen er fulgt hele vejen fra overordnet form til materialer og detaljer i samspil med bygningens anvendelse.

Skolen tilbyder både indvendige og udvendige fælles arealer, P pladser ankomstarealer mv. Den nye skole opføres som en tre-sporet skole, med integreret SFO-afdeling og plads til førskoleelever, med plads til ca. 620 elever fra 0-9 klasse og ca. 90 medarbejdere. Der skal ikke etableres idrætsfaciliteter, idet det forventes at Jetsmark hallen stiller disse faciliteter til rådighed. Den kommende skole erstatter de 2 nuværende i henholdsvis Kaas og Pandrup, der er en del af skolecenter Jetsmark.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV’er / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Metodebeskrivelse / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det bemærkes at projektet udbydes som udbud med forhandling.

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://norconsult.ajoursystem.dk/Tender

Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse, hvilket ligeledes gælder såfremt ansøger ikke kan få adgang til Ajoursystemet, kontakt da Ajour Support på +45 7020 0409.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 134-328407
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Hovedentrepriseudbud skolecenter Jetsmark

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der var i det tidligere fremsendte udbud med bekendtgørelsesnummer i EUT S: 2020/S 134-328407 ikke oplyst begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage (afsnit II.2.9.).

På baggrund af denne fejl annulleres bekendtgørelse EUT S: 2020/S 134-328407. Der er dags dato udsendt en ny udbudsbekendtgørelse (hasteprocedure), hvori det begrænsede antal af ansøgere fremgår.

Såfremt Jammerbugt Kommune modtager mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, udvælger Jammerbugt Kommune de 5 bedst egnede ansøgere.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: www.kfst.dk
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2020