Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 41979-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Dordrecht: Diensten voor onderwijs en opleiding

2022/S 017-041979

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.
Nationaal identificatienummer: 111720547
Postadres: Spuiboulevard 300
Plaats: DORDRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3311GR
Land: Nederland
Contactpersoon: Sander Clement
E-mail: inkoop@drechtsteden.nl
Telefoon: +31 7708008
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.servicegemeentedordrecht.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/72cf04c9fef6c76cbbbd46cf7221ed4c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/72cf04c9fef6c76cbbbd46cf7221ed4c
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

210086SDD – Inkoop Inburgeringsaanbod Onderwijsroute MBO

Referentienummer: 210086SDD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De onderhavige opdracht betreft de realisatie van een raamovereenkomst voor de inkoop van Onderwijsroute MBO, inclusief de module KNM.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33A Zuidoost-Zuid-Holland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ZIe het Aanbestedingsdocument Inkoop Inburgeringsaanbod Onderwijsroute MBO ten behoeve van de Drechtsteden met kenmerk 210086SDD.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 44
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

In de Beleidsregel diploma-erkenning opleidingen overige educatie (2021). (zie link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-27270.html) is opgenomen dat onderwijsinstellingen bij uitvoering van de Opdracht van de onderwijsroute in bezit moeten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De Raamovereenkomst treedt in werking op 1 mei 2022 en heeft een vaste initiële periode tot en met 31 december 2023. Na einde van de voornoemde vaste looptijd hebben de gezamenlijke Opdrachtgevers en Opdrachtnemers, het wederzijdse recht om de Raamovereenkomsten 2 (twee) maal te verlengen met een periode van telkens 12 maanden.

IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 21/02/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100 - 125
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022