Servicii - 419840-2017

24/10/2017    S204

Malta-Valletta: Furnizare de servicii temporare în favoarea EASO în Grecia

2017/S 204-419840

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Biroul European de Sprijin pentru Azil
Adresă: MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Localitate: Valletta
Cod NUTS: MT0 MALTA
Cod poștal: MRS 1917
Țară: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.easo.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2965
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: azil.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de servicii temporare în favoarea EASO în Grecia.

Număr de referinţă: EASO/2017/576.
II.1.2)Cod CPV principal
79621000 Servicii de asigurare de personal de birou
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

EASO intenționează să încheie contracte-cadru pentru furnizarea de servicii temporare prin punerea la dispoziția agenției de personal temporar, cu o posibilă detașare la alte instituții partenere, cu un interval de timp prestabilit și în conformitate cu profilurile de competențe necesare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 43 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: EL Not specified
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

EASO dorește să încheie contracte-cadru în cascadă pentru prestarea de servicii temporare în Grecia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 43 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul-cadru este reînnoit în mod automat de 3 ori pentru perioade de câte 12 luni fiecare, până la o perioadă maximă de 48 de luni în total.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/11/2017
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 30/11/2017
Ora locală: 10:00
Locul:

Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

2 reprezentanți autorizați pentru fiecare ofertant, notificat în prealabil la EASO.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

EASO își rezervă dreptul de a majora cu maximum 50 % valoarea estimată a contractelor-cadru, în conformitate cu articolul 85 din Regulamentul financiar al EASO și cu articolul 134 alineatul (1) litera (e) din normele de aplicare. În astfel de cazuri, EASO și ofertantul câștigător trebuie să utilizeze o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul inițial de EASO.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4302-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/10/2017