Leveringen - 419849-2020

Submission deadline has been amended by:  510415-2020
08/09/2020    S174

Tsjechië-Praag: Medische software

2020/S 174-419849

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemocnice Na Homolce
Nationaal identificatienummer: 00023884
Postadres: Roentgenova 37/2
Plaats: Praha 5
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 150 30
Land: Tsjechië
Contactpersoon: JUDr. Libor Pikna, advokát
E-mail: pikna@akegv.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.homolka.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHomolka
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHomolka
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHomolka
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Software a hardware pro PACS

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48180000 Medische software
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace modulu PACS spočívající v dodávce nového software a nového hardware, jejich začlenění do nemocničního informačního systému a ukládání a práce s obrazovými daty popisování snímků a zařazení do zdravotnické dokumentace. Tato veřejná zakázka na dodávky softwaru a hardwaru pro PACS je zadavatelem rozdělena a zadávána po částech.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 19 946 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 1 - Software pro PACS

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48180000 Medische software
72261000 Softwareondersteuningsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 60 konkurenčních licencí pro diagnostický prohlížecí software s technickými specifikacemi uvedenými v příloze zadávací dokumentace, dodávka neomezeného počtu konkurenčních licencí pro klinický webový prohlížecí software s technickými specifikacemi uvedenými v příloze zadávací dokumentace, dodávka licence pro software pro PACS s technickými specifikacemi uvedenými v příloze zadávací dokumentace, zajištění technické podpory systému PACS s SLA specifikované v příloze zadávací dokumentace, zajištění služeb souvisejících s údržbou a provozem systému PACS o maximálním objemu 50 člověkodnů specifikovaných v příloze zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 646 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt Modernizace nemocničního informačního systému NNH, registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006426 realizován z výzvy č. 26 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 2 - PACS aplikační server

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000 Servers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 2 serverů včetně nezbytných licencí s technickými specifikacemi uvedenými v příloze zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt Modernizace nemocničního informačního systému NNH, registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006426 realizován z výzvy č. 26 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 3 - Storage server

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000 Servers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka dvou škálovatelných NAS úložišť (kombinace řídícího serveru a storage) pro systém PACS s technickými specifikacemi uvedenými v příloze zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 500 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt Modernizace nemocničního informačního systému NNH, registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006426 realizován z výzvy č. 26 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 4 - Storage

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233141 Redundant Array of Independent Disk (RAID)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka síťového úložiště pro systém PACS s technickými specifikacemi uvedenými v příloze zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt Modernizace nemocničního informačního systému NNH, registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006426 realizován z výzvy č. 26 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud zvláštní právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Po hodnocení nabídek bude provedena elektronická aukce. K účasti v elektronické aukci a podání nových aukčních hodnot budou vyzváni ti účastníci zadávacího řízení, kteří nebyli dle § 121 odst. 1 písm. b) ZZVZ vyloučeni, a to zasláním Výzvy k účasti v elektronické aukci.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
Plaats:

Elektronicky

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otevírání nabídek je neveřejné.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 101 zákona rozdělena na 4 části:ˇ

Část 1 - Software pro PACS,

Část 2 - PACS aplikační server,

Část 3 - Storage server,

Část 4 - Storage.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/09/2020