Services - 419950-2019

06/09/2019    S172

Romania-Bucharest: Software-related services

2019/S 172-419950

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Economiei
National registration number: 24931499
Postal address: Calea Victoriei nr. 152
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010096
Country: Romania
Contact person: Ioan Olariu
E-mail: mircea.constantinescu@economie.gov.ro
Telephone: +40 212025181/210/264
Fax: +40 212025313
Internet address(es):
Main address: www.economie.gov.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contract de prestări servicii de elaborare, dezvoltare şi implementare a platformei analitice „Atlasul Economic al României” în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: 2493149920191SIPOCA7
II.1.2)Main CPV code
72260000 Software-related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Contract de prestări servicii de elaborare, dezvoltare şi implementare a platformei analitice „Atlasul Economic al României” în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei” – Cod SIPOCA:7.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 460 743.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48825000 Web servers
48900000 Miscellaneous software package and computer systems
72212900 Miscellaneous software development services and computer systems
72222300 Information technology services
72223000 Information technology requirements review services
72261000 Software support services
72262000 Software development services
72266000 Software consultancy services
72268000 Software supply services
72310000 Data-processing services
72312000 Data entry services
72312100 Data preparation services
72611000 Technical computer support services
72800000 Computer audit and testing services
72810000 Computer audit services
72820000 Computer testing services
72910000 Computer back-up services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul contractului – servicii de elaborare, dezvoltare si implementare a platformei analitice „Atlasul Economic al Romaniei” in cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei” – Cod SIPOCA:7.

Necesitatea și oportunitatea achiziției – „Atlasul Economic al Romaniei” este un instrument de lucru necesar in procesul de monitorizare a implementarii investitiilor publice si private, a programelor nationale si europene si de evaluare a impactului acestora in plan sectorial si teritorial, in contextul indeplinirii obiectivelor Strategiei Nationale de Competitivitate 2014-2020. Astfel, informatiile cuprinse in cadrul Atlasului Economic al Romaniei vor fi accesibile in vederea utilizarii pentru fundamentarea politicilor publice pentru toti factorii de decizie din cadrul Ministerului Economiei, relevanti in domeniul politicilor economice din Romania.

„Atlasul Economic al Romaniei” este un instrument care susţine Strategia Naţională de Competitivitate, elaborată de Ministerul Economiei, care cuprinde o serie de 5 priorităţi strategice, la care se vor raporta toate instituţiile responsabile de politica în domeniul economic, într-o abordare care vizează întreg ecosistemul de afaceri.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Propunerea tehnica – demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor. / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Experienta similara a expertilor propusi. / Weighting: 30
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei - cod SIPOCA: 7

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va completa DUAE de catre toti ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

DUAE se poate completa de catre operatorii economici interesati, accesand link-ul urmator:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local,buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Se va prezenta de catre toti participantii (ofertanti, subcontractanti, terti sustinatori) o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul nr. 3). Aceasta declaratie se va prezenta odata cu DUAE.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

— Danut Andrusca – ministru,

— Ilie Calin Bodea – secretar de stat,

— Diana Ioana Florea – secretar general adjunct,

— Iuliana Marcelica Mihai – secretar general adjunct,

— Magdalena Niculescu – director DJRI,

— Nela Constantinescu – director DBFC,

— Manuela Nicoleta Cazana – director DPIC,

— Elena Chesa – director DIAPSI.

În cazul unui grup de operatori economici care îsi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune atat DUAE, cat si aceasta declaratie (fiecare membru al asocierii cât si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator).

Ofertantii vor depune, odata cu DUAE, daca este cazul urmatoarele documente: acordul de asociere si/sau acordul de subcontractare si/sau angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, dupa caz.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative ce probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la data prezentarii.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala ofertantul (operator economic sau membrii asociatiei împreuna) trebuie sa demonstreze media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) de minimum valoarea estimata de 4 460 743 RON fara TVA.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR, pentru fiecare an in parte. Documentele suport in vederea indeplinirii cerintei minime de calificare: bilanturi contabile/audituri financiare/raportul cenzorilor/orice alte documente relevante care demonstreaza indeplinirea acesteia. Documentele suport urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertanților li se solicită să demonstreze prestări de servicii similare obiectului contractului (realizarea de sisteme integrate-hardware si servicii dezvoltare software) efectuate în cel mult ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertei in valoare cumulata de minim 4 460 743 RON.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Pentru calculul experientei similare exprimate in alta moneda decat lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre BNR pentru anii indicati. Informatiile din DUAE se pot demonstra prin prezentarea de documente justificative, respectiv certificate/documente care sa ateste prestarea serviciilor respective. Documentele justificative pot fi certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar (beneficiarii serviciilor) care atestă ca fiind prestate serviciile menţionate.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/10/2019
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/01/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/10/2019
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: daca ofertele clasate pe primul loc au preturile egale, departajarea se va face prin reofertarea valorii, în sensul îmbunatatirii acesteia prin intermediul SICAP, sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari”.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Solicitarile de clarificari se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari” din cadrul procedurii de atribuire, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/09/2019