Usługi - 420223-2018

27/09/2018    S186    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Raszyn: Usługi związane z odpadami

2018/S 186-420223

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2a
Raszyn
05-090
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego
ul. Szkolna 2a
Raszyn
05-090
Polska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa w Ładach im. Księcia Józefa Poniatowskiego
ul. Długa 49
Dawidy Bankowe
05-090
Polska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego
ul. Wierzbowa 5
Słomin
05-090
Polska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą”
ul. Pruszkowska 21 c
Raszyn
05-090
Polska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Przedszkole nr 2 „W Stumilowym Lesie”
ul. Lotnicza 43A
Raszyn
05-090
Polska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Przedszkole nr 3 „Wyspa Skarbów”
ul. Poniatowskiego 18
Raszyn
05-090
Polska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Przedszkole w Falentach
ul. Opackiego 44
Falenty
05-090
Polska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Przedszkole w Dawidach
ul. Warszawska 210
Dawidy Bankowe
05-090
Polska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Przedszkole w Sękocinie
ul. Sękocińska 20
Sękocin Stary
05-090
Polska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Ognisko Wychowawcze w Jaworowej
ul. Warszawska 95
Raszyn
05-090
Polska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Świetlica Środowiskowa „Świetlik”
ul. Spokojna 23
Raszyn-Rybie
05-090
Polska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie
ul. Sprotowa 20
Raszyn
05-090
Polska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A
Raszyn
05-090
Polska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie
ul. Poniatowskiego 20
Raszyn
05-090
Polska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn z latach 2019/2020

Numer referencyjny: ZP.271.1.40.2018.DC
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w latach 2019/2020 z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn w tym:

a) odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Urzędu Gminy Raszyn;

b) utrzymanie czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn;

c) mycie wiat przystankowych;

d) opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn;

d) wywóz nieczystości ciekłych z budynków komunalnych na terenie Gminy Raszyn.

Zadanie nr 2 - Usuwanie i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt z terenu Gminy Raszyn

Zadanie nr 3 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów z jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn

Zadanie nr 4 - Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Raszyn

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybrane zadanie lub kilka wybranych zadań.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn”

Do zakresu zamówienia należy:

a) odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Urzędu Gminy Raszyn;

b) utrzymanie czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn;

c) mycie wiat przystankowych;

d) opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn;

d) wywóz nieczystości ciekłych z budynków komunalnych na terenie Gminy Raszyn.

Szczegółowy zakres usługi objętej zamówieniem zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku A1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: odległość uprzątnięcia odpadów i innych zanieczyszczeń znajdujących się wokół kosza (promień) / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu tożsamych usług z przedmiotem zamówienia, zg. z art. 67.1.6 Ustawy Pzp. Usługi udzielone zostaną na podstawie odrębnej umowy i będą polegały na utrzymaniu czystości na terenie Gminy Raszyn

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 Usuwanie i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt z terenu Gminy Raszyn

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Usuwanie i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt z terenu Gminy Raszyn.

Do zakresu zamówienia należy całodobowe przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie zwłok padłych zwierząt z terenu Gminy Raszyn oraz ich utylizacja.

Szczegółowy zakres usług objęty zamówieniem zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku A2 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas dojazdu do miejsca padłego zwierzęcia wskazanego przez Zamawiającego od chwili powiadomienia / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu tożsamych usług z przedmiotem zamówienia, zg. z art. 67.1.6 Ustawy Pzp. Usługi udzielone zostaną na podstawie odrębnej umowy i będą polegały na utrzymaniu czystości na terenie Gminy Raszyn.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów z jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn. Do zakresu zamówienia należy: podstawienie koszy, opróżnienie oraz wywóz nieczystości stałych zmieszanych, zebranych sleketywnie a także odpadów wielkogabarytowych z terenu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn.

Szczegółowy zakres usługi objętej zamówieniem zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku A3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności faktury / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4 Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Raszyn

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Raszyn. Do zakresu zamówienia należy: zbieranie, załadunek oraz wywóz odpadów stanowiących tzw. dzikie wysypiska wraz z ich unieszkodliwieniem lub/ i odzyskaniem z terenu Gminy Raszyn.

Szczegółowy zakres usługi objętej zamówieniem zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia - załączniku A4 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie likwidacji dzikiego wysypiska / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu tożsamych usług z przedmiotem zamówienia, zg. z art. 67.1.6 Ustawy Pzp. Usługi udzielone zostaną na podstawie odrębnej umowy i będą polegały na utrzymaniu czystości na terenie Gminy Raszyn

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku, Wykonawca winien wykazać, że posiada odpowiednio:

— aktualne na czas realizacji usługi zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Raszyn w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - podstawa prawna: art.9c ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1454) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 lub zadanie nr 3;

— aktualne na czas realizacji usługi zezwolenie Wójta Gminy Raszyn na prowadzenie działalności

W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych - podstawa prawna: ustawa z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z póź. zm.) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

— aktualne na czas realizacji usługi zezwolenie na transport odpadów – ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)– w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 lub zadanie nr 3 lub zadanie nr 4;

— aktualną umowę ze składowiskiem odpadów, których nie można odzyskać – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 lub zadanie nr 3 lub zadanie nr 4,

— aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, w tym padłych zwierząt – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2,

— aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, do przewożenia padłych zwierząt – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2,

— aktualną umowę na odbiór padłych zwierząt do utylizacji – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem głównych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie w tym co najmniej:

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na odbiorze stałych odpadów komunalnych o wartości, nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każde z zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. związane z usuwaniem i utylizacją zwłok padłych zwierząt o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 PLN każe z zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2;

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na odbiorze stałych odpadów komunalnych o wartości, nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każde z zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców– w przypadku składania oferty na zadanie nr 3;

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. związane z likwidacją dzikich wysypisk o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 PLN każe z zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców– w przypadku składania oferty na zadanie nr 4.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone zostały w załączniku do SIWZ - wzór umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 10:40
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego:

Sala konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie nr 1 – 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych), Zadanie nr 2 – 500,00 PLN (pięćset złotych), Zadanie nr 3 – 5 000,00 PLN (pięć tysiące złotych), Zadanie nr 4 – 6 000,00 PLN (sześć tysięcy złotych)

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42, adres e-mail: agodula@raszyn.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w latach 2019/2020” znak: ZP.271.1.40.2018.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w po-stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do prostowania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Na ofertę składa się:

a) wypełniony JEDZ – zakodowany i przesłany do Zamawiającego elektronicznie zg. z wytycznymi określonymi w pkt XII SIWZ, b) wypełniony formularz oferty (oryginał) wraz z wypełnionym załącznikiem – wycena w zakresie Zadania nr 2 – Załącznik nr 2.1 oraz wycena w zakresie Zadania nr 3 – Załącznik nr 3.2 – (dot. odpowiednio Wykonawców składających ofertę na zadanie nr 2 lub zadanie nr 3), c) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania wykonawcy, w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu oferty, d) informacyjnie dowód wniesienia wadium.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2018