TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 420602-2021

18/08/2021    S159

Polska-Warszawa: Usługi kontroli technicznej

2021/S 159-420602

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Mazowieckie
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod pocztowy: 03-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Radzik
E-mail: anna.radzik@mazovia.pl
Tel.: +48 223141691
Faks: +48 223141670
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mazovia.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji

Numer referencyjny: CG-R-IV.ZP.U.272.55.2021.AR
II.1.2)Główny kod CPV
71356100 Usługi kontroli technicznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów: Gmina Miasta Radomia – część I, Powiat Płocki – część II, Powiat Pruszkowski – część III, Powiat Pułtuski – część IV, Powiat Sokołowski – część V, Powiat Żyrardowski – część VI,

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gmina Miasta Radomia

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354300 Usługi badań katastralnych
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72212312 Usługi opracowywania oprogramowania do publikowania elektronicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla Gmina Miasta Radomia – część I,

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów wskazanych w pkt 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.02.01.01-14-2177/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia dla część I zamówienia – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości w przypadku: części I zamówienia – Gmina Miasta Radomia 3 200,00 PLN brutto (słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Płocki

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354300 Usługi badań katastralnych
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72212312 Usługi opracowywania oprogramowania do publikowania elektronicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla - Powiat Płocki

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów wskazanych w pkt 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.02.01.01-14-2177/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia dla część II zamówienia – do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Pruszkowski

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354300 Usługi badań katastralnych
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72212312 Usługi opracowywania oprogramowania do publikowania elektronicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla - Powiat Pruszkowski

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów wskazanych w pkt 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.02.01.01-14-2177/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia dla część III zamówienia – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości w przypadku części III zamówienia – Powiat Pruszkowski 4 300,00 PLN brutto (słownie złotych: cztery tysiące trzysta 00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Pułtuski

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354300 Usługi badań katastralnych
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72212312 Usługi opracowywania oprogramowania do publikowania elektronicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla - Powiat Pułtuski

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów wskazanych w pkt 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.02.01.01-14-2177/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia dla część IV zamówienia – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości w przypadku części IV zamówienia – Powiat Pułtuski 1 200,00 PLN brutto (słownie złotych: tysiąc dwieście 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Sokołowski

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354300 Usługi badań katastralnych
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72212312 Usługi opracowywania oprogramowania do publikowania elektronicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla - Powiat Sokołowski

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów wskazanych w pkt 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.02.01.01-14-2177/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia dla część V zamówienia – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości w przypadku części V zamówienia – Powiat Sokołowski 1 700,00 PLN brutto (słownie złotych: tysiąc siedemset 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Żyrardowski

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354300 Usługi badań katastralnych
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72212312 Usługi opracowywania oprogramowania do publikowania elektronicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla - Powiat Żyrardowski

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów wskazanych w pkt 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.02.01.01-14-2177/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia dla część VI zamówienia – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości w przypadku części VI zamówienia – Powiat Żyrardowski 8 600,00 PLN brutto (słownie złotych: osiem tysięcy sześćset 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej . Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w szczególności w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował odpowiednio dla każdej części zamówienia niżej wymienione usługi, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy - zrealizowali łącznie wszystkie poniżej wymienione usługi odpowiednio dla każdej części zamówienia tj.:1)dla części I zamówienia - usługi polegające na należytym wykonaniu: -co najmniej jednego zamówienia na wykonanie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub zamówienia na kontrolę wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, lub zamówienia na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych lub zamówienia na kontrolę dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 20 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) a wartość każdego z zamówień nie może być mniejsza niż 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 2)dla części II zamówienia - usługi polegające na należytym wykonaniu: -co najmniej jednego zamówienia na kontrolę wykonania opracowania BDOT500 i GESUT lub zamówienia na opracowanie BDOT500 i GESUT, przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 5 000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) a wartość każdego z zamówień nie może być mniejsza niż 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 3)dla części III zamówienia - usługi polegające na należytym wykonaniu: -co najmniej jednego zamówienia na wykonanie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub zamówienia na kontrolę wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, lub zamówienia na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych lub zamówienia na kontrolę dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 20 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) a wartość każdego z zamówień nie może być mniejsza niż 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 4)dla części IV zamówienia - usługi polegające na należytym wykonaniu: -co najmniej jednego zamówienia na wykonanie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub zamówienia na kontrolę wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, lub zamówienia na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych lub zamówienia na kontrolę dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 20 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) a wartość każdego z zamówień nie może być mniejsza niż 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 5)dla części V zamówienia - usługi polegające na należytym wykonaniu: -co najmniej jednego zamówienia na wykonanie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub zamówienia na kontrolę wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, lub amówienia na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych lub zamówienia na kontrolę dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 10 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), ), a wartość każdego zamówienia nie może być mniejsza niż 5 000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); -co najmniej jednego zamówienia na kontrolę wykonania opracowania BDOT500 i GESUT lub zamówienia na opracowanie BDOT500 i GESUT, przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 10 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), ), a wartość każdego zamówienia nie może być mniejsza niż 5 000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); -co najmniej jednego zamówienia na kontrolę założenia lub modernizacji geodezyjnej osnowy wysokościowej lub wykonanie założenia

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

lub modernizacji geodezyjnej osnowy wysokościowej, przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 10 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), a wartość każdego zamówienia nie może być mniejsza niż 5 000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);

6)dla części VI zamówienia - usługi polegające na należytym wykonaniu:-co najmniej jednego zamówienia na wykonanie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub zamówienia na kontrolę wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, lub zamówienia na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych lub zamówienia na kontrolę dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 60 000,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), a wartość każdego zamówienia nie może być mniejsza niż 20 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Uwaga: W przypadku, gdy wymagane usługi są częścią większych zamówień dotyczących szerszego zakresu prac, należy podać tylko wartość usług dotyczących wymaganego przez Zamawiającego zakresu i tylko takie usługi należy wymienić. Wyżej wymienione usługi mogą być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zamówień. W przypadku wykazania wymienionych wyżej usług w jednym zamówieniu Wykonawca musi określić w wykazie wykonanych usług wartość brutto każdego asortymentu wymienionych wyżej usług (osobno wartość każdego asortymentu usługi). 2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej – dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do wykonania w powiecie, Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia co najmniej: 1)dla części I zamówienia: a)1 os do realizacji czynności wskazanych w rozdziale VI ust. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Inspektora kontroli i nadzoru, b)1 os, która będzie odpowiadała za wykonanie prac terenowych (pomiarowych),;c)1 os, która posiada doświadczenie w zakresie wykonywania czynności klasyfikatora. 2)dla części II zamówienia: a)1 os zatrudnioną do realizacji czynności wskazanych w rozdziale VI ust. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Inspektora kontroli i nadzoru 3)dla części III zamówienia: a)1 os zatrudnioną do realizacji czynności wskazanych w rozdziale VI ust. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Inspektora kontroli i nadzoru b)1 os, która będzie odpowiadała za wykonanie prac terenowych (pomiarowych), c)1 os, która posiada doświadczenie w zakresie wykonywania czynności klasyfikatora. 4)dla części IV zamówienia: a)1 os zatrudnioną do realizacji czynności wskazanych w rozdziale VI ust. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Inspektora kontroli i nadzoru, b)1 os, która będzie odpowiadała za wykonanie prac terenowych (pomiarowych), c)1 os, która posiada doświadczenie w zakresie wykonywania czynności klasyfikatora. 5)dla części V zamówienia: a)1 os zatrudnioną do realizacji czynności wskazanych w rozdziale VI ust. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Inspektora kontroli i nadzoru, b)1 os, która będzie odpowiadała za wykonanie prac terenowych (pomiarowych), 6)dla części VI zamówienia: a)1 os zatrudnioną do realizacji czynności wskazanych w rozdziale VI ust. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Inspektora kontroli i nadzoru, b)1 os, która będzie odpowiadała za wykonanie prac terenowych (pomiarowych). Szczegółowe informacje dot. wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacji i doświadczenia osób, którymi Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował określone zostały w SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza aby te same osoby były wykazane dla różnych części zamówienia, pod rygorem wykluczenia Wykonawców z postępowania w tych częściach, w których powyższe zastrzeżenie nie zostanie przez Wykonawców spełnione. Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia odbywało się co najmniej przez osoby wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Zamawiający nie dopuszcza aby Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami wykazywał te same osoby dla różnych wymagań opisanych w punkt 1-6 (jedna osoba może być wskazana tylko do jednej funkcji) w danej części zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy, którzy ubiegają się o przedmiotowe zamówienie nie byli zaangażowani w jakimkolwiek zakresie w realizację „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji” - Tura X, realizowanej w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e –administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”, (część II zamówienia na cyfryzację – Gmina Miasta Radomia, część III zamówienia na cyfryzację – powiat płocki; część IV i V zamówienia na cyfryzację – powiat pruszkowski; część VI zamówienia na cyfryzację – powiat pułtuski; część VII i VIII zamówienia na cyfryzację – powiat sokołowski; część XII, XIII, XIV, XV i XVI zamówienia na cyfryzację – powiat żyrardowski) symbol ogłoszenia publicznego CG-R-IV.ZP.U.272.9.2021.LB, dla części, o którą ubiegają się Wykonawcy, oraz nie będą zaangażowani w przyszłości w jakimkolwiek zakresie w realizację umów na cyfryzację danych PZGiK, dla których wykonywać będą prace kontroli i monitoringu w ramach przedmiotowego zamówienia.

3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia - w tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 PZP (szczegółowe informacje dot. przesłanek wykluczenia zawarte zostały w SWZ).6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania.7. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, b) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w złożonym wraz z ofertą oświadczeniu JEDZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia ww. dokumentów zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu). 2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: wykazu usług wraz z dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie; wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.8.Dokumenty składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:(cd. poniżej)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

8.Dokumenty składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej::1) zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego – informację z odpowiedniego rejestru (rejestr sądowy, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania), 2) zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 10. Ofertę przygotowaną w jęz. pol. Wykonawca składa wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z sekcją I.3 ogłoszenia oraz z dostępną na Platformie Zakupowej instrukcją. 11. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert Wykonawca wraz z ofertą składa, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). 12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców.13.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby.14.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza w formularzu oferty informacje w jakiej części zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom oraz podaje nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik do SWZ.2.Dopuszczalne zmiany umowy w tym terminu realizacji zamówienia, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, przewidziane zostały w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załączniki nr 3a – 3f do SWZ..3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. do 15 % wartości zamówienia podstawowego w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia.4.Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia, wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. 5.Zamawiający udzieli zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 21% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/12/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Okrzei 35, Warszawa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia. 2.Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej wraz z załącznikami:1) wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-JEDZ;2) Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie z art. 117 ust. 4 PZP;3) Wykonawca polegający na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby-zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;4) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepieniężnej, podpisany przez Gwaranta/Poręczyciela tj. wystawcę gwarancji/poręczenia;5) gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-pełnomocnictwo w formie elektronicznej, określające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych zał. do oferty dokumentów. 3. Zalecenie w odniesieniu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

1) do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne zaleca się przede wszystkim stosowanie formatu danych .pdf,2) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się, w miarę możliwości, konwertować do formatu .pdf,3) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formacie PAdES,

4) w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż .pdf (np. .doc, .docx), zaleca się stosować podpis w formacie XAdES o typie zewnętrznym. W takim wypadku należy przekazać Zamawiającemu plik z podpisywaną treścią oraz plik z rozszerzeniem XAdES o tej samej nazwie (2 pliki),5) kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego; ePUAP (podpis zaufany) nie jest certyfikowanym podpisem kwalifikowanym i nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.4. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zamieszcza Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w osobnym pliku, oznaczonym jako tajemnica przedsiębiorstwa.5. Informacje o wymaganiach techn. i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektron. za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

1) minimalne wymagania techn. umożliwiające korzystanie z Platformy Zakupowej to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.,2) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,3) w celu założenia Konta Użytkownika na Platformie Zakupowej, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,4) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maks. wielkości 150 MB (w przypadku większych plików zalecane jest skorzystanie z instrukcji pakowania plików, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda),5) komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników); występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB,6) czas wyświetlany na Platformie Zakupowej synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział IX „Środki ochrony prawnej” ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 t.j.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2021