Services - 420686-2018

27/09/2018    S186

Hongrie-Budapest: Services d'inspection technique

2018/S 186-420686

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Numéro national d'identification: AK18470
Adresse postale: Pap Károly utca 4–6.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1139
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Courriel: beszerzes@nfp.hu
Téléphone: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nfp.hu
Adresse du profil d’acheteur: http://www.nfp.hu
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Európai Uniós Projektfelügyeletet Ellátó Nonprofit Kft.
I.5)Activité principale
Autre activité: Európai Uniós Projekt felügyelete, 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti feladatok

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Megbízási szerződés a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

II.1.2)Code CPV principal
71631000 Services d'inspection technique
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Megbízási szerződés a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

A II.1.1) és II.2.1) pontban megadott elnevezés teljes terjedelmében:

Megbízási szerződés a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 22 400 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71318000 Services de conseil et de consultation en ingénierie
71520000 Services de conduite des travaux
71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU312 Heves
Code NUTS: HU313 Nógrád
Lieu principal d'exécution:

Bátonyterenye, Kartal, Verseg, Boldog, Heréd Nagykökényes, Salgótarján, Fót, Telki, Kerekharaszt, Jobbágyi, Csécse, Szurdokpüspöki, Ecseg, Szarvasgede települések közig. területei, AK, nyertes AT székhelye.

II.2.4)Description des prestations:

A 339/2014. (XII. 19.) Kr nevesített AKi feladatok ellátása érdekében a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátása.

A projekthez kapcsolódó építési beruházás szerződéses ára/becsült értéke nettó: 10 661 600 000 Ft.

A felügyelendő építési beruházás főbb mennyiségeinek és feladatainak tájékoztató jellegű ismertetése:

Feladatok: Tervezés, építés, próbaüzem.

Szennyvíztisztító telep fejleszt.: tervezett biológiai kap (B.k) Kartal, Verseg 7493 LE, hidraulikai kap (H.k.) 752 m3/d, Boldog: B.k. 3055 LE, H.k. 300 m3/d, Heréd és Nagykökényes H.k. 2749 LE B.k. 236 m3/d, Telki H.k. 7122 LE B.k. 832 m3/d, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse H.k. 8200 LE B.k. 700 m3/d.

Hálózati rekonstrukció: Kartal, Verseg, Boldog, Heréd és Nagykökényes, Bátonyterenye, Salgótarján, Telki, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse.

Gravitációs csatorna építése: Heréd és Nagykökényes 131 db gravitációs bekötés, Bátonyterenye: DN500: 700 fm DN 200: 2355 fm, Salgótarján: DN200: 5335 fm, Fót: D200 7615,5 fm, D250: 535 fm, Telki: D200: 4080 fm, Kerekharaszt: D200: 8096 fm, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse DN200: 44 925 fm.

Nyomóvezeték építése: Bátonyterenye: DN250: 2450 fm, DN150: 50 fm, DN100: 910 fm, DN80: 3530 fm, Salgótarján: DN50: 2580 fm, DN80: 2745 fm, Fót: D90: 692 fm, Telki: DN80: 651 fm, Kerekharaszt: D80: 795 fm, D90: 1340 fm, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse DN 200: 725 fm, DN125-150: 14 645 fm, DN80-100: 5515 fm, DN65-80: 1295 fm.

Bekötések átemelők (átem) építése,: Salgótarján 404 db átem. 4 db, Fót 637 db átem. 1 db, Telki 221 db, Kerekharaszt 361 db átem 4 db, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse 3250 db átem. 18 db.

A Nyertes AT által elvégzendő főbb feladatok (részletesen közbeszdok.ban):

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2. Szakmai ajánlat (A szerződés teljesítésében részt vevő, alkalmassági követelményt igazoló személyi állomány többlet szakmai tapasztalata) / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: 2.1. A felhívás III.1.3.) M2a) pontban bemutatott vízgazdálkodási műszaki ellenőr (vezető műszaki ellenőr) vízgazdálkodási műszaki ellenőrként szerzett többlet szakmai tapasztalata (db hónap) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: A felhívás III.1.3) M2b) pontban bemutatott építményvillamossági műszaki ellenőr építményvillamossági műszaki ellenőrként szerzett többlet szakmai tapasztalata (db hónap) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.3. A felhívás III.1.3) M2c) pontban bevont magasépítési műszaki ellenőr magasépítési műszaki ellenőrként szerzett többlet szakmai tapasztalata (db hónap) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2.4. A felhívás III.1.3) M2d) pontban bevont építménygépészeti műszaki ellenőr építménygépészeti műszaki ellenőrként szerzett többlet szakmai tapasztalata (db hónap) / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítószámú projekt

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 048-105522
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Megbízási szerződés a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/09/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 9
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Ister Mérnökiroda Kft.
Adresse postale: Hősök tere 11.
Ville: Etyek
Code NUTS: HU211 Fejér
Code postal: 2091
Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 127 939 200.00 HUF
Valeur totale du marché/du lot: 22 400 000.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Ajánlattevő neve: Ister Mérnökiroda Kft.

Székhely: 2091 Etyek, Hősök tere 11.

Adószáma: 12504068-2-07

2. Ajánlattevő neve: EUROUT - AGROINVEST Konzorcium

Vezető tag neve: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.

Adószáma: 10637784-2-42

Tag neve: Agroinvest Vállalkozó, Szolgáltató és Mérnöki Zrt.

Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 57.

Adószáma: 10679988-2-43

3. Ajánlattevő neve: Perfektum Mérnöki Kft.

Székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2.

Adószáma: 25424959-2-41

4. Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7–13.

Adószáma: 10554885-2-43

5. Ajánlattevő neve: Global Terv Kft. - HunGal Kft.

Székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 37–39.

Adószáma: 14541744-2-41

Tag neve: HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Kft.

Székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 2–6. 4. em.

Adószáma: 13555139-2-41

6. Ajánlattevő neve: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 140.

Adószám: 12037984-2-41

7. Ajánlattevő neve: Alföldi Vállalkozásfejlesztő Kft.

Székhely: 5000 Szolnok, Csokonai út 86. 1. em. 3.

Adószám: 24123631-2-16

8. Ajánlattevő neve: Greenlight Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188. 3. em.

Adószám: 10922406-2-41

9. Ajánlattevő neve: REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 20. 2. em.

Adószám: 23176698-2-42

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
25/09/2018