Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 420874-2019

Submission deadline has been amended by:  552821-2019
06/09/2019    S172

България-София: Автобуси за обществен транспорт

2019/S 172-420874

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Столичен автотранспорт“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121683408
Пощенски адрес: ул. „Житница“ № 21
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Лице за контакт: Весела Карамелска, инж. Веселина Момчилова
Електронна поща: e.slavchev@sofiabus.bg
Телефон: +359 29554067
Факс: +359 29554067
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.sofiabus.bg
Адрес на профила на купувача: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/0912019dn5bua/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/0912019dn5bua/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на 5 броя употребявани автобуси

II.1.2)Основен CPV код
34121100 Автобуси за обществен транспорт
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на 5 броя употребявани автобуси с механични предавателни кутии и регистрирането на автобусите в КАТ от името и за сметка на възложителя. Изискванията към дейностите по доставка на автобусите и регистрирането на автобусите в КАТ (от името и за сметка на възложителя), предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в техническа спецификация Приложение № 1, неразделна част от документацията.

Пълното описание на изискванията към употребяваните автобусите, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложените към настоящата документация техническа спецификация Приложение № 1, неразделна част от документацията.

Важно! Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34121100 Автобуси за обществен транспорт
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Изпълнителят доставя всички автобуси с една доставка до „Столичен автотранспорт“ АД, авт. поделение „Дружба“, находящо се в град София, гара Искър, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на 5 броя употребявани автобуси с механични предавателни кутии и регистрирането на автобусите в КАТ от името и за сметка на възложителя. Изискванията към дейностите по доставка на автобусите и регистрирането на автобусите в КАТ (от името и за сметка на възложителя), предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в техническа спецификация Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация.

Пълното описание на изискванията към употребяваните автобусите, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложената техническа спецификация Приложение № 1, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

Доставката на автобусите ще се извърши еднократно и в обем, както следва: 5 бр. употребявани автобуси — в срока, офериран от избрания изпълнител (но не повече от 45 дни), считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя до изпълнителя след осигуряване на финансиране за изпълнението на доставката. Приемането и предаването на автобусите и специализираното оборудване към тях, както и преминаването на риска от изпълнителя на възложителя, се осъществява съгласно уговореното в договора (проектът, на който е неразделна част от документацията за обществена поръчка). Регистрирането на автобусите в КАТ е от името и за сметка на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: ГП — Година на производство / Тежест: 50 %
Критерий, свързан с разходи - Име: Ц — Обща цена за изпълнение на поръчката / Тежест: 50 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 200 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 45
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП. Възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране, поради тази причина е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на базата на годишните обороти.

Забележка: участникът попълва приложимото поле от раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ на Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

В случай, че участникът е чуждестранно лице, той представя еквивалентен документ, издаден съгласно законодателството на държавата, в която е установен и/или извършва дейността си.

Важно: възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално ниво:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на базата на годишните обороти за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, в размер на 1 200 000 BGN (един милион и двеста хиляди лева) без ДДС или равностойността им в EUR по централен курс на БНБ.

Важно: преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, един или няколко от следните документи (за доказване на икономическото и финансово състояние):

— Удостоверения от банки,

— Годишните финансови отчети или техните съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Годишен финансов отчет не се изисква, ако същият е публикуван в публичен регистър в Република БЪЛГАРИЯ и участникът посочи информация за органа, който поддържа регистъра,

— Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Данните за оборота могат да обхванат най-много последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тази на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Забележка: участникът попълва приложимото поле от раздел В: „Технически и професионални способности“ на Част IV: „Критерии за подбор“ ot ЕЕДОП.

Важно: възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (чл. 64, ал. 2 от ЗОП).

Важно: възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално ниво — участникът за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата трябва да е изпълнил доставки с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката с общ обем — минимум 5 (пет) броя употребявани автобуси.

Под „предмет, идентичен с предмета на поръчката“ се считат доставките на употребявани автобуси, категория М3, клас I или II.

Под „предмет, сходен с предмета на поръчката“ се считат доставките на употребявани автобуси, категория М3.

Важно: преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител:

— Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени за последните 3 години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка. Към списъка на доставките се представя доказателство под формата на удостоверение за добро изпълнение, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка. (чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия, подробно описани в документацията за обществена поръчка.

2. В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват:

2.1. пряко или косвено дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица, съгласно чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;

2.2. е налице обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

2. Основанията за отстраняване на участниците от настоящата процедура и мерките за доказване на надеждност (когато е прил.) са подробно описани в част IV. Изисквания към участниците, т. 1, подточки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 1. 7 от документацията за обществена поръчка.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

1. При сключване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:

А) безусловна, неотменяема банкова гаранция, в оригинал; или

Б) постъпила парична сума внесена по разплащателна сметка на „Столичен автотранспорт“ ЕАД в BGN: IBAN BG62SOMB91301010281401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка, гр. София, клон „Денкоглу“, удостоверено с платежно нареждане; или

В) застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,в оригинал. Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя. Застраховката, която обезпечава изпълнението, трябва да съдържа клаузи относно задължителното изплащане на застрахователното обезщетение при предявена писмена претенция на възложителя.

2. Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането на поръчката е със средства на „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Важно: възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране, поради тази причина е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка. Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП.

Плащанията по договора ще се извършват по банков път по банкова сметка на изпълнителя, посочена в договора и съгласно условията определени в договора.

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено възложителя за всички последващи промени в банковата сметка, в срок до 3 дни, считано от датата на промяната. В случай, че изпълнителят не уведоми възложителя в този срок, ще се счита, че плащанията са надлежно извършени.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП. Възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране, поради тази причина е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/10/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 11/04/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/10/2019
Местно време: 10:00
Място:

В сградата на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, гр. София 1612, ул. „Житница“ № 21, 3 етаж, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от раздел III., 1.6. изискуеми депозити и гаранции:

2. Гаранция за обезпечаване на гаранционния период — изпълнителят представя гаранция за обезпечаване на гаранционния период, в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

А) безусловна, неотменяема и непрехвърляема банкова гаранция, в оригинал; или

Б) постъпила парична сума, внесена по разплащателна сметка на „Столичен автотранспорт“ ЕАД в BGN: IBAN BG62SOMB91301010281401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка, гр. София, клон „Денкоглу“, Общинска банка, гр. София, клон „Денкоглу“, удостоверено с платежно нареждане; или

В) застраховка, която обезпечава гаранционния срок чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал.

В нареждането за плащане следва да бъде записан текстът: „Гаранция за обезпечаване на гаранционния срок по ОП с предмет: „Доставка на 5 броя употребявани автобуси“.

Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя.

Застраховката, която обезпечава изпълнението, трябва да съдържа клаузи относно задължителното изплащане на застрахователното обезщетение при предявена писмена претенция на възложителя.

Застрахователната сума трябва да е равна на размера на гаранцията. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на конкретния възложител. Застрахователната премия трябва да е платима еднократно.

Когато гаранцията за обезпечаване на гаранционния период е предоставена под формата на банкова гаранция или застраховка срокът на валидност ѝ следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на гаранционния срок на автобусите, доставени по договора.

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за обезпечаване на гаранционния срок се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Гаранцията по б. А и Б може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице гарант.

Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за обезпечаване на гаранционния срок са за сметка на изпълнителя.

Забележка 1: офертите се представят в сградата на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, гр. София 1612, ул. „Житница“ № 21, 3 етаж, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа до датата на изтичане на крайния срок за получаване на офертите включително.

Важно: определената прогнозна стойност е лимитна. Офертите на участниците, които надхвърлят определения финансов ресурс, ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура.

Важно: възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП. Възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране. Договорът е с отложено изпълнение. Изпълнението на договора започва след осигуряване на финансиране, поради тази причина е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/09/2019