Lieferungen - 420874-2019

Submission deadline has been amended by:  552821-2019
06/09/2019    S172

Bulgarien-Sofia: Busse für den öffentlichen Verkehr

2019/S 172-420874

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „Stolichen avtotransport“ EAD
Nationale Identifikationsnummer: 121683408
Postanschrift: ul. „Zhitnitsa“ No. 21
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1612
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Vesela Karamelska, inzh. Veselina Momchilova
E-Mail: e.slavchev@sofiabus.bg
Telefon: +359 29554067
Fax: +359 29554067
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sofiabus.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/0912019dn5bua/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/0912019dn5bua/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на 5 броя употребявани автобуси

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121100 Busse für den öffentlichen Verkehr
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на 5 броя употребявани автобуси с механични предавателни кутии и регистрирането на автобусите в КАТ от името и за сметка на възложителя. Изискванията към дейностите по доставка на автобусите и регистрирането на автобусите в КАТ (от името и за сметка на възложителя), предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в техническа спецификация Приложение № 1, неразделна част от документацията.

Пълното описание на изискванията към употребяваните автобусите, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложените към настоящата документация техническа спецификация Приложение № 1, неразделна част от документацията.

Важно! Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34121100 Busse für den öffentlichen Verkehr
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

Изпълнителят доставя всички автобуси с една доставка до „Столичен автотранспорт“ АД, авт. поделение „Дружба“, находящо се в град София, гара Искър, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на 5 броя употребявани автобуси с механични предавателни кутии и регистрирането на автобусите в КАТ от името и за сметка на възложителя. Изискванията към дейностите по доставка на автобусите и регистрирането на автобусите в КАТ (от името и за сметка на възложителя), предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в техническа спецификация Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация.

Пълното описание на изискванията към употребяваните автобусите, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложената техническа спецификация Приложение № 1, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

Доставката на автобусите ще се извърши еднократно и в обем, както следва: 5 бр. употребявани автобуси — в срока, офериран от избрания изпълнител (но не повече от 45 дни), считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя до изпълнителя след осигуряване на финансиране за изпълнението на доставката. Приемането и предаването на автобусите и специализираното оборудване към тях, както и преминаването на риска от изпълнителя на възложителя, се осъществява съгласно уговореното в договора (проектът, на който е неразделна част от документацията за обществена поръчка). Регистрирането на автобусите в КАТ е от името и за сметка на възложителя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: ГП — Година на производство / Gewichtung: 50 %
Kostenkriterium - Name: Ц — Обща цена за изпълнение на поръчката / Gewichtung: 50 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 200 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 45
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП. Възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране, поради тази причина е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Не се изисква.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът да е реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на базата на годишните обороти.

Забележка: участникът попълва приложимото поле от раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ на Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

В случай, че участникът е чуждестранно лице, той представя еквивалентен документ, издаден съгласно законодателството на държавата, в която е установен и/или извършва дейността си.

Важно: възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Минимално ниво:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на базата на годишните обороти за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, в размер на 1 200 000 BGN (един милион и двеста хиляди лева) без ДДС или равностойността им в EUR по централен курс на БНБ.

Важно: преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, един или няколко от следните документи (за доказване на икономическото и финансово състояние):

— Удостоверения от банки,

— Годишните финансови отчети или техните съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Годишен финансов отчет не се изисква, ако същият е публикуван в публичен регистър в Република БЪЛГАРИЯ и участникът посочи информация за органа, който поддържа регистъра,

— Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Данните за оборота могат да обхванат най-много последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тази на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Забележка: участникът попълва приложимото поле от раздел В: „Технически и професионални способности“ на Част IV: „Критерии за подбор“ ot ЕЕДОП.

Важно: възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (чл. 64, ал. 2 от ЗОП).

Важно: възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Минимално ниво — участникът за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата трябва да е изпълнил доставки с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката с общ обем — минимум 5 (пет) броя употребявани автобуси.

Под „предмет, идентичен с предмета на поръчката“ се считат доставките на употребявани автобуси, категория М3, клас I или II.

Под „предмет, сходен с предмета на поръчката“ се считат доставките на употребявани автобуси, категория М3.

Важно: преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител:

— Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени за последните 3 години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка. Към списъка на доставките се представя доказателство под формата на удостоверение за добро изпълнение, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка. (чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия, подробно описани в документацията за обществена поръчка.

2. В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват:

2.1. пряко или косвено дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица, съгласно чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;

2.2. е налице обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

2. Основанията за отстраняване на участниците от настоящата процедура и мерките за доказване на надеждност (когато е прил.) са подробно описани в част IV. Изисквания към участниците, т. 1, подточки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 1. 7 от документацията за обществена поръчка.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. При сключване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:

А) безусловна, неотменяема банкова гаранция, в оригинал; или

Б) постъпила парична сума внесена по разплащателна сметка на „Столичен автотранспорт“ ЕАД в BGN: IBAN BG62SOMB91301010281401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка, гр. София, клон „Денкоглу“, удостоверено с платежно нареждане; или

В) застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,в оригинал. Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя. Застраховката, която обезпечава изпълнението, трябва да съдържа клаузи относно задължителното изплащане на застрахователното обезщетение при предявена писмена претенция на възложителя.

2. Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Финансирането на поръчката е със средства на „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Важно: възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране, поради тази причина е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка. Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП.

Плащанията по договора ще се извършват по банков път по банкова сметка на изпълнителя, посочена в договора и съгласно условията определени в договора.

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено възложителя за всички последващи промени в банковата сметка, в срок до 3 дни, считано от датата на промяната. В случай, че изпълнителят не уведоми възложителя в този срок, ще се счита, че плащанията са надлежно извършени.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП. Възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране, поради тази причина е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/10/2019
Ortszeit: 17:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/04/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/10/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

В сградата на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, гр. София 1612, ул. „Житница“ № 21, 3 етаж, заседателна зала.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Продължение от раздел III., 1.6. изискуеми депозити и гаранции:

2. Гаранция за обезпечаване на гаранционния период — изпълнителят представя гаранция за обезпечаване на гаранционния период, в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

А) безусловна, неотменяема и непрехвърляема банкова гаранция, в оригинал; или

Б) постъпила парична сума, внесена по разплащателна сметка на „Столичен автотранспорт“ ЕАД в BGN: IBAN BG62SOMB91301010281401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка, гр. София, клон „Денкоглу“, Общинска банка, гр. София, клон „Денкоглу“, удостоверено с платежно нареждане; или

В) застраховка, която обезпечава гаранционния срок чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал.

В нареждането за плащане следва да бъде записан текстът: „Гаранция за обезпечаване на гаранционния срок по ОП с предмет: „Доставка на 5 броя употребявани автобуси“.

Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя.

Застраховката, която обезпечава изпълнението, трябва да съдържа клаузи относно задължителното изплащане на застрахователното обезщетение при предявена писмена претенция на възложителя.

Застрахователната сума трябва да е равна на размера на гаранцията. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на конкретния възложител. Застрахователната премия трябва да е платима еднократно.

Когато гаранцията за обезпечаване на гаранционния период е предоставена под формата на банкова гаранция или застраховка срокът на валидност ѝ следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на гаранционния срок на автобусите, доставени по договора.

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за обезпечаване на гаранционния срок се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Гаранцията по б. А и Б може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице гарант.

Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за обезпечаване на гаранционния срок са за сметка на изпълнителя.

Забележка 1: офертите се представят в сградата на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, гр. София 1612, ул. „Житница“ № 21, 3 етаж, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа до датата на изтичане на крайния срок за получаване на офертите включително.

Важно: определената прогнозна стойност е лимитна. Офертите на участниците, които надхвърлят определения финансов ресурс, ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура.

Важно: възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП. Възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране. Договорът е с отложено изпълнение. Изпълнението на договора започва след осигуряване на финансиране, поради тази причина е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Жалба може да се подава съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/09/2019