Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 420966-2019

06/09/2019    S172    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Охранителни услуги

2019/S 172-420966

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Русева
Електронна поща: vruseva@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396415
Факс: +359 29250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bulgartransgaz.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/denonoshtna_vaorajena_ohrana_i_osashtestvyavane_na_propuskatelen_rejim_na_obektite_na_bulgartransgaz_ea-535-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 29396358
Електронна поща: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 29250063
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bulgartransgaz.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в 4 обособени позиции

Референтен номер: 190-037
II.1.2)Основен CPV код
79713000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД,разпределена в 4 обособени позиции:

Обособена позиция № 1 — Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 3 обекта: СЗЕР Ботевград; КС Полски Сеновец; ПГХ Чирен;

Обособена позиция № 2 — Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 4 обекта: СИЕР Вълчи дол; КС Кардам 1 и 2; КС Провадия; УВЦ Република;

Обособена позиция № 3 — Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 4 обекта: ЦУ на „Булгартрансгаз“ ЕАД; СБ Яна; ЮЗЕР Ихтиман; КС Петрич;

Обособена позиция № 4 — Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 3 обекта: ЮИЕР Стара Загора; КС Лозенец; КС Странджа.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 3 обекта: СЗЕР Ботевград; КС Полски Сеновец; ПГХ Чирен

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79713000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG31
Основно място на изпълнение:

1.1. СЗЕР Ботевград, гр. Ботевград, област Софийска;

1.2. КС Полски Сеновец, с. Полски Тръмбеш, област Велико Търново;

1.3. ПГХ Чирен, с. Чирен, община Враца, област Враца.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 1 — Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 3 (три) обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

1.1. Северозападен експлоатационен район (СЗЕР) „Ботевград“, гр. Ботевград, област Софийска;

1.2. Компресорна станция (КС) „Полски Сеновец“, с. Полски Тръмбеш, област Велико Търново;

1.3. Подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“, с. Чирен, община Враца, област Враца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Т1 — Качество на техническото предложение / Тежест: 30 %
Цена - Тежест: 70 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 785 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Осигуряване на денонощна въоръжена охрана, при допълнително възникнала необходимост от охрана и осигуряване на денонощна въоръжена охрана при инциденти, аварии и кризисни ситуации по газопреносната мрежа, в обхвата на областта по съответната позиция, съобразно действащата нормативна уредба. С писмено уведомление по факс, изпълнителят ще бъде уведомяван за възлагане на услугата от опцията, в което ще се съдържа информация по отношение на местонахождението на обекта за охрана и необходимия брой служители за изпълнение на дейността. Общата прогнозна стойност на опцията по обособената позиция е в размер на 20 000 BGN без ДДС.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

F1 — Цена за извършване на услугата, предмет на поръчката за един месец в BGN без ДДС — формира се на база цената за един охранител за месец и предложения от участника брой охранители по съответната обособена позиция, като за ПГХ „Чирен“ не се калкулира броя допълнителни охранители по т. 4.1.3.3 от раздел IV от техническата спецификация.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 4 обекта: СИЕР Вълчи дол; КС Кардам 1 и 2; КС Провадия; УВЦ Република

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79713000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG33
Основно място на изпълнение:

2.1. СИЕР Вълчи дол,гр. Вълчи дол;

2.2. КС Кардам 1 и 2, землище на с. Йовково, община Генерал Тошево;

2.3. КС Провадия, с. Кривня, община Провадия;

2.4. УВЦ Република, к.к. Златни пясъци.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 2 - Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 4 (четири) обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

2.1. Североизточен експлоатационен район (СИЕР) „Вълчи дол“, гр. Вълчи дол, област Варна;

2.2. Компресорна станция (КС) „Кардам“ 1 и 2, землище на с. Йовково, община Генерал Тошево, област Добрич;

2.3. Компресорна станция (КС) „Провадия“, с. Кривня, община Провадия, област Варна;

2.4. Учебно-възстановителен център (УВЦ) „Република“, к.к. Златни пясъци, гр. Варна.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Т1 — Качество на техническото предложение / Тежест: 30 %
Цена - Тежест: 70 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 688 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Осигуряване на денонощна въоръжена охрана, при допълнително възникнала необходимост от охрана и осигуряване на денонощна въоръжена охрана при инциденти, аварии и кризисни ситуации по газопреносната мрежа, в обхвата на областта по съответната позиция, съобразно действащата нормативна уредба. С писмено уведомление по факс, изпълнителят ще бъде уведомяван за възлагане на услугата от опцията, в което ще се съдържа информация по отношение на местонахождението на обекта за охрана и необходимия брой служители за изпълнение на дейността. Общата прогнозна стойност на опцията по обособената позиция е в размер на 20 000 BGN без ДДС.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

F1 – Цена за извършване на услугата, предмет на поръчката за един месец в лв. без ДДС-формира се на база цената за един охранител за месец и предложения от участника брой охранители по съответната обособена позиция, като за УВЦ „Република“ не се калкулира броя допълнителни охранители по т. 4.2.4.1 от раздел IV от техническата спецификация.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 4 обекта: ЦУ на „Булгартрансгаз“ ЕАД; СБ Яна; ЮЗЕР Ихтиман; КС Петрич

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79713000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG41
Основно място на изпълнение:

3.1. ЦУ на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66;

3.2. СБ Яна, с. Яна;

3.3. ЮЗЕР Ихтиман, с. Стамболово;

3.4. КС Петрич, землище на с. Рупите, община Петрич.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 3 - Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 4 (четири) обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

3.1. Централно управление (ЦУ) на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, област София;

3.2. Складова база (СБ) „Яна“, с. Яна, община Кремиковци, област София;

3.3. Югозападен експлоатационен район (ЮЗЕР) „Ихтиман“, с. Стамболово, област Софийска;

3.4. Компресорна станция (КС) „Петрич“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевградска.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Т1 — Качество на техническото предложение / Тежест: 30 %
Цена - Тежест: 70 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 699 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Осигуряване на денонощна въоръжена охрана, при допълнително възникнала необходимост от охрана и осигуряване на денонощна въоръжена охрана при инциденти, аварии и кризисни ситуации по газопреносната мрежа, в обхвата на областта по съответната позиция, съобразно действащата нормативна уредба. С писмено уведомление по факс, изпълнителят ще бъде уведомяван за възлагане на услугата от опцията, в което ще се съдържа информация по отношение на местонахождението на обекта за охрана и необходимия брой служители за изпълнение на дейността. Общата прогнозна стойност на опцията по обособената позиция е в размер на 20 000 BGN без ДДС.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

F1 — Цена за извършване на услугата, предмет на поръчката за един месец в BGN без ДДС — формира се на база цената за един охранител за месец и предложения от участника брой охранители по съответната обособена позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 3 обекта: ЮИЕР Стара Загора; КС Лозенец; КС Странджа

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79713000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG34
Основно място на изпълнение:

4.1. ЮИЕР Стара Загора, с. Загоре;

4.2. КС Лозенец, с. Лозенец, община Стралджа;

4.3. КС Странджа, с. Горска Поляна, община Болярово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 4 - Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 3 (три) обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

4.1. Югоизточен експлоатационен район (ЮИЕР) „Стара Загора“, с. Загоре, област Стара Загора;

4.2. Компресорна станция (КС) „Лозенец“, с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол;

4.3. Компресорна станция (КС) „Странджа“, с. Горска Поляна, община Болярово, област Ямбол.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Т1 — Качество на техническото предложение / Тежест: 30 %
Цена - Тежест: 70 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 493 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Осигуряване на денонощна въоръжена охрана, при допълнително възникнала необходимост от охрана и осигуряване на денонощна въоръжена охрана при инциденти, аварии и кризисни ситуации по газопреносната мрежа, в обхвата на областта по съответната позиция, съобразно действащата нормативна уредба. С писмено уведомление по факс, изпълнителят ще бъде уведомяван за възлагане на услугата от опцията, в което ще се съдържа информация по отношение на местонахождението на обекта за охрана и необходимия брой служители за изпълнение на дейността. Общата прогнозна стойност на опцията по обособената позиция е в размер на 20 000 BGN без ДДС.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

F1 – Цена за извършване на услугата, предмет на поръчката за един месец в лв. без ДДС-формира се на база цената за един охранител за месец и предложения от участника брой охранители по съответната обособена позиция.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност за извършване на дейности по охрана на имуществото на физически или юридически лица по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД, издаден от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ или от упълномощени от него лица, който разрешава на участника да извършва охранителна дейност на територията от обхвата на обособената позиция, за която участникът подава оферта или на територията на цялата страна.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по т. 1. чрез посочване на отговор „Да“ от част IV, раздел „А“ — „Годност“ на еЕЕДОП, като в поле „За поръчки за услуги: необходимо е специално разрешение“ се описва подробно и се посочва линк към съответната база данни, в която е достъпна информацията.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква за доказване изпълнението на критерия за подбор за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по т. 1. от участника, определен за изпълнител/участниците в обединение, които ще изпълняват охранителните услуги (в случай на обединение и в зависимост от разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение)/подизпълнителите (в случай, че ще изпълняват охранителни услуги) да представи/ят копие/я на валиден документ от лиценз за извършване на частна охранителна дейност за извършване на дейности по охрана на имуществото на физически или юридически лица по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД. Изискването е приложимо и в случай, че участникът, определен за изпълнител/участниците в обединение/подизпълнителите, са чуждестранни лица.

Документите за доказване изпълнението на критерия за подбор за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по т. 1. се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква в конкретната процедура.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква в конкретната процедура.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности по т. 1. чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, раздел В —„Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП. Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т. 1. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в него.

2. Да представи информация за средносписъчния годишен брой на персонала и за броя на членовете на ръководния състав за последните 3 години. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за техническите и професионални способности по т. 2. чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV, раздел В — „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП. Забележка: поради обстоятелството, че критерият за подбор е различен за обособените позиции, участниците представят документи по чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП за четирите обособени позиции поотделно. Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий, в т.ч. минималното изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на техническите и професионалните способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 7 от ЗОП се доказва чрез представяне на декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и броя на членовете на ръководния състав за последните 3 години. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т. 2. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в него.

3. Участникът да прилага система за управление на качеството, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности по т. 3. чрез посочване в съответното поле от част IV, раздел Г — „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП. Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарт за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на участника и с обхват, свързан с предоставяне на охранителни услуги, в т.ч. и въоръжена охрана. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация,за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор по т. 3. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Документите, чрез които се доказва съответствието с критериите за подбор, се представят само от участника, избран за изпълнител, при сключване на договор, съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от указанията за подготовка на оферта.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимални изисквания за допустимост по отношение на технически и професионални способности на участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:

По т. 1 — за всички обособени позиции във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП:

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 дейност, идентична с тази на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

В случай, че участникът представя оферта по няколко или всички обособени позиции, изискването по т. 1 към т. 9.2.3.1., може да бъде изпълнено с една и съща дейност за всички позиции, за които подава оферта.

2. Участникът следва да има изпълнени дейности, сходни с предмета на поръчката, за последните 3 години, считано от датата на подаване на оферти, на обща стойност, както следва:

За всяка една от обособените позиции — не по-малка от 500 000 BGN без ДДС.

За четирите обособени позиции — не по-малка от 2 000 000 BGN без ДДС.

Под „дейност, която е идентична с предмета на поръчката“ следва да се разбира услуга за охрана на стратегически обект, съгласно ПМС № 181/20.7.2009 г. и неговите изменения (приложимо за всички обособени позиции).

Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбира услуга по въоръжена физическа охрана (приложимо за всички обособени позиции).

По т. 2 — във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 7 от ЗОП за отделните позиции, както следва:

За обособена позиция № 1 — участникът следва да е разполагал средно с минимум 46 души персонал за последните 3 години;

За обособена позиция № 2 — участникът следва да е разполагал средно с минимум 44 души персонал за последните 3 години;

За обособена позиция № 3 — участникът следва да е разполагал средно с минимум 46 души персонал за последните 3 години;

За обособена позиция № 4 — участникът следва да е разполагал средно с минимум 40 души персонал за последните 3 години.

За всички обособени позиции — сборът от обособени позиции от № 1 до № 4.

По т. 3 — участникът да прилага система за управление на качеството, съгласно изискванията на EN ISO 9001, или еквивалентен с обхват, свързан с предоставяне на охранителни услуги, в т.ч. и въоръжена охрана.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участника в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 107 от ЗОП.

3. Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид, съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора, определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на обособената позиция без ДДС със срок на валидност за целия срок на действие на договора — плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора, като при необходимост срокът на валидност на гаранцията се удължава или се издава нова под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането се извършва от „Булгартрансгаз“ ЕАД със собствени средства. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията, посочени в т. 3.1.—3.11. вкл., в т.ч. и когато частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите услуги на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя, от проекта на договор от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/10/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/10/2019
Местно време: 10:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят: за участниците (Уч) в процедурата — представляващ/и Уч представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние (АкС) на Уч (отнася се за чуждестранни Уч (ЧУч)). ЧУч представят документа, удостоверяващ АкС, и в превод на български език (БГ); продължава в т. VI.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

От т.IV.2.7).: за упълномощените представители на Уч — документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ АкС на съответния Уч (отнася се за ЧУч). ЧУч представят документа, удостоверяващ АкС, и съответното пълномощно и в превод на БГ; за представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

1. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: участниците (Уч) могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р. БЪЛГАРИЯ и относими към услугата, предмет на поръчката, както следва: относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите — информационен телефон на НАП — +359 70018700; www.nap.bg; относно задълженията, опазване на околната среда — Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч, София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, тел: +359 29406331, http://www3.moew.government.bg/; относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд — Министерство на труда и социалната политика: http://www.mlsp.government.bg, София 1051, „Триадица“ № 2, тел: +359 28119443.

2. Месечната цена в BGN без ДДС за 1 охранител с цел спазване на изискванията на националното законодателство, както и по-високо качество и надеждност, съгласно изискванията на възложителя, не може да бъде по-ниска от 819 BGN без ДДС. Участник, чиято цена е по-ниска от посочената минимална цена без ДДС за 1 охранител ще бъде отстранен от участие в процедурата. В случай на несъответствие между цената за 1 охранител за месец/общата цена за извършване на услугата, предмет на поръчката за 1 месец, изписана цифром и словом, Уч ще бъде отстранен. В случай, че е налице несъответствие между предложените стойности в Приложение 1 към ценово предложение и заложени в нормативен/ни акт/ове изисквания за същите, Уч ще бъде отстранен от процедурата. В случай, че е налице несъответствие между стойността, която се получава при умножение на предложената цена за 1 охранител за месец по предложения брой охранители и общата цена за извършване на услугата, предмет на поръчката за 1 месец, Уч ще бъде отстранен.

3. С цел запознаване с условията и предмета на поръчката, възложителят ще организира оглед за всички заинтересовани лица. По време на огледа лицата ще могат да задават въпроси, произтичащи от огледа. Огледите ще бъдат провеждани от 24.9.2019 до 30.9.2019 включително. Всеки оглед се координира с Иво Гаспаров, главен специалист „Сигурност и охранителни системи“ — тел. +359 29396132, като се уточняват датата, часът и лицата, които ще го извършат. Преди извършване на огледа заинтересованите лица следва да представят списък, съдържащ трите имена, ЕГН, телефон и длъжност на лицата, които ще участват при огледа обектите, на които ще се изпълнява дейността по охрана. Уведомяването се извършва с писмо, изпратено чрез факс +359 29250063, препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, като същото следва да бъде адресирано до изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с копия до лицето за контакти, посочено в обявлението и до лицето, с което се координират огледите, съгласно настоящата точка.

4. Прогнозната стойност на обществената поръчка включва евентуалните промени в минималната работна заплата за 2020, 2021, 2022, определена с РМС № 52/31.1.2019 г.

5. Договорите (Д) по обособените позиции (ОП), сключени в резултат на обществената поръчка влизат в сила от датата на подписването им, като изпълнението на услугите е за 36 месеца от приемане на първия от обектите от ОП за изпълнение. Във връзка с действащите към настоящия момент д. за охранителни услуги, следва да се има предвид, че изпълнението на д., които ще бъдат сключени в резултат от обществената поръчка, не може да започне по-рано от: ОП1— 1.3.2020 г.; ОП2 — 1.7.2020 г.; ОП3 — 1.3.2020 г.; ОП 4 — 1.3.2020 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/09/2019