Szolgáltatások - 421052-2018

27/09/2018    S186

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások

2018/S 186-421052

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló utca 33–35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tákos József
E-mail: Jozsef.Takos@hungarocontrol.hu
Telefon: +36 12934513
Fax: +36 12934036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungarocontrol.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000666532018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000666532018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Védelmi és FBŐ szolg. a HungaroControl Zrt. rész.

Hivatkozási szám: EKR000666532018
II.1.2)Fő CPV-kód
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A HungaroControl Zrt. területén recepciós szolgáltatás nyújtása, valamint biztonságtechnikai rendszer kezelése védelmi szolgálat igénybevételével és fegyveres biztonsági őrség biztosítása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

HungaroControl Zrt. Irodaház (1185 Budapest, Igló utca 33–35.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Társaság Székházának (ANS I-II-III épületek) ideértve a légiforgalmi irányító központ biztonságtechnikai rendszerfelügyeletének ellátása, a Székházban recepciós feladatok ellátása. A Társaság ANS I-II-III épületeinek, navigációs állomásainak, rádióállomásainak, radarállomásainak védelmét biztosító biztonságtechnikai rendszerek felügyelete (különösen a CCTV rendszer, kerítésvédelmi rendszerek, riasztó berendezések, beléptető rendszer), működésük folyamatos figyelése, az általuk adott képek folyamatos figyelemmel kísérése. A recepciós szolgáltatás magába foglalja a telefonos feladatok ellátását, a csomagvizsgáló berendezés és fémkereső kapu kezelését.

Biztonságtechnikai rendszerfelügyeleti feladatokon belül:

— A Társaság objektumainak védelmét ellátó biztonságtechnikai rendszerek felügyelete,

— A biztonságtechnikai rendszer által adott jelzések értékelése és kezelése.

Recepciós feladatok ellátásán belül:

— A Társaság Székházába belépők számára recepciós szolgáltatás nyújtása,

— Az ANS II-III épületek között közlekedő személyek számára recepciós szolgáltatás

— A Társaság számára védelmi szolgáltatás nyújtása

— Őrzésvédelmi feladatok

Fegyveres biztonsági őrség (FBŐ) biztosításán belül:

— az objektum (Székház) kerítése által határolt terület, az azon található épületek és berendezési tárgyak ellenőrzése, a tulajdon, illetve vagyon elleni cselekmények megakadályozása, az objektum területére irányuló személy- és gépjárműforgalom irányítása, ellenőrzése az ORFK által meghatározott mindenkori létszámban,

— a hatályos jogszabályokban és őrségutasításban foglaltak alapján a létesítmény őrzés-védelme, zavartalan működésének elősegítése, a jelzőberendezések riasztásaira történő reagálás, a riasztás okának felderítése, megszüntetése által.

Az ANS épületek és a kerítéssel védett udvari területrész összesen 40 ezer m2.

A részletes feladatleírást és mennyiségeket a Műszaki Leírás tartalmazza.

I.

A IV.1.11) pont folytatása:

Értékelési szempontok:

1. Ár szempont:

1.1. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege (recepciós - vagyonőr) (nettó HUF/fő/óra) / Súlyszám: 40

1.2. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege (fegyveres biztonsági őr) (nettó HUF/fő/óra) / Súlyszám: 40

2. Minőségi szempont:

2.1. Az alkalmassági követelmények keretében bemutatott személyek közül újraélesztési (BLS) és defibrillátor kezelési (AED) képzéssel egyaránt rendelkező szakemberek száma (fő) / Súlyszám: 5

2.2. Az alkalmassági követelmények keretében bemutatott személyek személyek közül államilag elismert középfokú- vagy felsőfokú (B2, C1, C2) angol nyelvvizsgával rendelkező szakemberek száma (fő) / Súlyszám: 5

2.3. Az alkalmassági követelmények keretében bemutatott, a 2005. évi CXXXIII. törvény 1. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő szakemberek őrzés-védelmi szakmai többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10

II.

Az értékelési szempontok szerinti megajánlásokat az EKR.r. 11. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérő által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.

III. A VI.3) pont folytatása:

11. Az ajánlatok felbontásának feltételei:

Dátum: 5.10.2018 Helyi idő: 11:00 [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. § (2)]

Hely: https://ekr.gov.hu/ [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 14. § (3)]

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az EKR r. 15. § (4)-(7) bekezdései szerint. Az EKR r. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő (hirdetmény IV.2.2. pont) lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

***Folytatás a VI.4.3) III. pontjába

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 01/01/2019
Befejezés: 31/12/2022
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A részajánlat kizárásának indokai:

A műszaki leírásban több olyan munkafolyamat is megtalálható, amelyet a védelmi szolgálat és a fegyveres biztonsági őrség szoros együttműködésben lát el. A munkáltatójuk egységesítésével a kétirányú feladat végrehajtás egyértelműbbé válik, az állomány reagáló képessége felgyorsul, az együttműködés a két feladat-végrehajtó egység közt zökkenőmentessé tehető.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

I. A kizáró okok

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont.)

I. Kizáró okok igazolási mód:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint.

További információt a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.

II.

Az alkalmassági minimumkövetelményeket lásd: Felhívás VI.4.3) II. pontjában.

III.

Ajánlatkérő az ajánlattételt a Kbt. 35. § (5) bekezdése és 54. § (4)-(7) bekezdései alkalmazásával 10 000 000 Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti. További információt a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a HUF. Ajánlatkérő az ellenértéket a teljesítést követően havonta utólag egyenlíti ki. Ajánlatkérő havi egy számlát fogad el. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, átutalással történik. A számla fizetési határideje 30 nap. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (10)-(11) bekezdésekben foglaltakra, továbbá a Kbt. 136. § (1) bekezdés és 143.§ (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okokra is. A késedelmi kamatra a Ptk.6:155. § (1) bekezdése az irányadó.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Az értékelési szempontokat a felhívás II.2.4) pontja tartalmazza.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont, valamennyi értékelési szempont esetében.

A Kbt. 114.§ (14) bekezdése alapján a Kbt. 76.§ (9) bekezdésében foglalt további adatokat és a részletes kifejtést a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 05/10/2018
Helyi idő: 09:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.

2. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat is).

3. A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.

4. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhető kizárólag az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.

6. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.

7. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során késedelmi, hibásteljesítési és meghiúsulási kötbért köt ki a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

8. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az EKR.r. 13. § (3) bekezdése szerinti meghatalmazást. Alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet esetén csatolandó az EKR.r. 13. § (4) bek. szerinti meghatalmazás.

9. Ajánlatkérő az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: felhívás VI.4.3).II. 1. és VI.4.3).II. 2.

10. Ajánlati kötöttség: 30 nap

11. Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetőségét kizárja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

I.

Jogorvoslati kérelem benyújtására a Kbt. 148.§-a vonatkozik.

II. Alkalmasság minimumkövetelményei:

II.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában az adózás előtti eredménye egynél több évben negatív volt.

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19 (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (élőerős őrzés-védelem) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el az 1 000 000 000,- Ft-ot.

P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában érvényes vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, amely legalább 150 millió ft/kár és 350 millió ft/év összeghatárig fedezetet nyújt.

II.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik

M/1/a.

Legalább 1 db, a közbeszerzés. tárgya (élőerős őrzés-védelem) szerinti alábbiaknak megfelelő referenciával:

a) az őrzött épület/épületkomplexum össz. területe elérte összesen az 30 000 m² alapterületet,

b) a teljesítés irodaházban /irodaházakban történt; továbbá,

c) legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan végzett szolgáltatásra vonatkozik.

M/1/b.

Legalább 1 db, a létfontosságú rendszerelemek védelme körében megvalósult fegyveres biztonsági őrzés tárgyú, legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan végzett referenciával, mely legalább 25 (huszonöt) fő fegyveres biztonsági őr bevonásával valósult meg.

M/2.

Az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

a) legalább 1 (egy) fő, aki a 2005. évi CXXXIII. törvény 6. § (1) bek. szerint a rendőrség által kiadott érvényes vagyonőri igazolvánnyal, továbbá legalább 36 hónap vagyonőri gyakorlattal, és legalább 12 hónap csoportvezetői gyakorlattal rendelkezik. A szakmai gyakorlatra vonatkozó időtartamok (36 hónap vagyonőri és 12 hónap csoportvezetői gyakorlat) átfedése nem megengedett;

b) legalább 1 (egy) fő, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel (biztonságtechnikai mérnök, vagy rendőrtiszti főiskola, vagy katonai főiskola vagy ezekkel egyenértékű végzettség fogadható el) és legalább 36 hónap élőerős őrzés-védelemhez kapcsolódó projektvezetési gyakorlattal rendelkezik.

c) legalább 5 (öt) fő, legalább alapfokú iskolai végzettségű, legalább 12 naptári hónapos fegyveres biztonsági szolgálat ellátásában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező FBŐ szakemberrel.

A szakemberek között átfedés megengedett, azonban legalább 5 fő szakember megjelölése kötelező.

M/3.

Személy- és vagyonvédelmi tevékenységre, valamint fegyveres biztonsági őrség működtetésére vonatkozó ISO 27001 (vagy azzal egyenértékű) információ biztonságirányítási rendsz.tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítása érdekében tett, ezzel egyenértékű intézkedéseket igazoló dokumentummal.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

II. Alkalmasság igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) b) és d) és 21. § (3) a)-c) szerint.

Továbbiak a Közbeszerzési Dok-ban.

*** A VI.3) pont folyt.:

12. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§. (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

13. Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Süvöltős András, lajstromszáma: 00170.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/09/2018