Услуги - 421211-2020

08/09/2020    S174

България-София: Пощенски услуги, свързани с писма

2020/S 174-421211

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Национален регистрационен номер: 130362903
Пощенски адрес: ул. „Мусала“ № 1
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Таня Карагьозова
Електронна поща: acad@cadastre.bg
Телефон: +359 28188354
Факс: +359 29555333
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.cadastre.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.cadastre.bg/public-contracts

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

II.1.2)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Обществената поръчка включва предоставяне на пощенски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт при условията на рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП).

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/12/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 220-540476

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: ДД-144
Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
06/11/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Български пощи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 1, бл. 31
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: N.Hristova@bgpost.bg
Телефон: +2 9493217
Факс: +2 9625329
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 61 816.28 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Номер на поръчката в РОП 00210-2017-0004

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от Закона за обществени поръчки

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/09/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва предоставяне на пощенски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт при условията на рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП).

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/12/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 61 816.28 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Български пощи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 1, бл. 31
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: N.Hristova@bgpost.bg
Телефон: +2 9493217
Факс: +2 9625329
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Сключено е допълнително споразумение към договор № ДД-144/6.11.2019 г., с което сумата по договора се увеличава с 30 500 (тридесет хиляди и петстотин) BGN без ДДС или 36 600 (тридесет и шест хиляди и шестстотин) BGN с ДДС.

Изменението е на основание на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 116, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и докладна записка № 10-31-45(3)/18.08.2020 г.

Останалите условия в договора остават непроменени.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител/концесионер (чл. 43, параграф 1, буква б) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Предвид че възложителят не е могъл да предвиди предварително въпреки полагане на дължимата грижа кога ще бъде сключено рамковото споразумение по централ. процедура за възлагане на общ. поръчка, открита с решение РМФ-38/25.06.2019 г. на Мин. на финансите, както и предвид необходимото технологично време за провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на сключеното от ЦОП РС № СПОР-11/30.06.2020 г., както и предвид факта, че се касае за ежедневни дейности, чието прекъсване би довело до значителни затруднения за възложителя, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 61 816.28 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 92 316.28 BGN