L’Office des publications de l’Union européenne met actuellement à jour une partie du contenu de ce site, dans la perspective du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. L’éventuel maintien de contenus ne tenant pas encore compte de ce retrait est involontaire et les corrections nécessaires seront apportées.

Fournitures - 421292-2015

Afficher la vue résumée

01/12/2015    S232    Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

République tchèque-Šumperk: Compresseurs pour équipements frigorifiques

2015/S 232-421292

Podniky města Šumperka a.s., 65138163, Slovanská 255/21, Otidea a.s., budova Meteor C, Thámova 681/32, 186 00 Praha 8, À l'attention de: Mgr. Kateřina Koláčková, Šumperk 787 01, Tchéquie. Téléphone: +420 295565120. E-mail: zakazky@otidea.cz

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 24.11.2015, 2015/S 227-412792)

Objet:
CPV:42123300, 42500000, 45212290

Compresseurs pour équipements frigorifiques

Matériel de réfrigération et de ventilation

Réparation et entretien d'infrastructures sportives

Au lieu de: 

VI.3) Další informace:

Pokračovaání k bodu III.2.3) Technická způsobilost :V souladu s § 56 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel požaduje, že uchazeč ve své nabídce uvede seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být:

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli; nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Osvědčení budou obsahovat zejména místo a dobu provedení zakázky, název zadavatele a hodnotu zakázky a potvrzení o řádném provedení zakázky vystavené zadavatelem.

Způsob prokázání splnění daného technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona: Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu doložením seznamu ve formě čestného prohlášení včetně příloh, z nichž bude patrné, že dodavatel v posledních třech letech realizoval alespoň jednu významnou službu spočívající v elektroinstalaci a systému měření a regulace chlazení zimního stadionu v min. finančním objemu 1 200 000 CZK bez DPH. V souladu s § 56 odst. 3 písm. b) a c) zákona splní uchazeč, který pro plnění prokáže, že disponuje min.: 1 osobou na pozici stavbyvedoucí – technolog, který splňuje níže uvedené požadavky:

— ukončené VŠ vzdělání stavebního či strojního směru,

— osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 v oboru technická zařízení staveb,

— realizace min. 1 zakázky obdobného charakteru, jejímž předmětem byla dodávka technologického zařízení pro chlazení ledové plochy o minimálních rozměrech 56 m x 26 m.

Uchazeč daný předpoklad prokáže dokladem o ukončeném VŠ vzdělání dle výše uvedených bodů a dále formou životopisu, z kterého bude patrné splnění výše uvedených podmínek. Uchazeč je rovněž povinen v rámci životopisu uvést vztahu vůči uchazeči. Životopis musí být podepsán dotyčnou osobou. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční dne 1.12.2015. Sraz všech účastníků prohlídky místa plnění se uskuteční na adrese: Žerotínova 55B, Šumperk.

Lire: 

VI.3) Další informace:

Pokračování k bodu III.2.3) Technická způsobilost: V souladu s § 56 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel požaduje, že uchazeč ve své nabídce uvede seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být:

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli; nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Osvědčení budou obsahovat zejména místo a dobu provedení zakázky, název zadavatele a hodnotu zakázky a potvrzení o řádném provedení zakázky vystavené zadavatelem.

Způsob prokázání splnění daného technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona: Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu doložením seznamu ve formě čestného prohlášení včetně příloh, z nichž bude patrné, že dodavatel v posledních třech letech realizoval alespoň jednu významnou službu spočívající v elektroinstalaci a systému měření a regulace chlazení zimního stadionu v min. finančním objemu 1 200 000 CZK bez DPH.

V souladu s § 56 odst. 3 písm. b) a c) zákona splní uchazeč, který pro plnění prokáže, že disponuje min.:

— 1 osobou na pozici stavbyvedoucí – technolog, který splňuje níže uvedené požadavky:

—— ukončené VŠ vzdělání stavebního či strojního směru,

—— osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 v oboru technická zařízení staveb,

—— realizace min. 1 zakázky obdobného charakteru, jejímž předmětem byla dodávka technologického zařízení pro chlazení ledové plochy o minimálních rozměrech 56 m x 26 m.

Uchazeč daný předpoklad prokáže dokladem o ukončeném VŠ vzdělání dle výše uvedených bodů a dále formou životopisu, z kterého bude patrné splnění výše uvedených podmínek. Uchazeč je rovněž povinen v rámci životopisu uvést vztahu vůči uchazeči. Životopis musí být podepsán dotyčnou osobou.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční dne 1.12.2015 od 10:00 hodin. Sraz všech účastníků prohlídky místa plnění se uskuteční na adrese: Žerotínova 55B, Šumperk.