Leveringen - 421322-2014

Beknopt weergeven

11/12/2014    S239

Nederland-Haarlem: Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling

2014/S 239-421322

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Leveringen

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: NedTrain B.V.
Nationaal identificatienummer: 41680548
Postadres: Oudeweg 6
Plaats: Haarlem
Postcode: 2031 CC
Land: Nederland
Ter attentie van: Paul van der Loos
E-mail: paul.vanderloos@nedtrain.nl
Telefoon: +31 611192811

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.nedtrain.nl

Elektronische toegang tot informatie : www.ariba.com

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=47577

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: NS Procurement Support
Land: Nederland

I.2)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor
I.3)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Door Leaves VIRMm-1.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Haarlem.

NUTS-code NL324 Agglomeratie Haarlem,NL NEDERLAND

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 5
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
NedTrain wishes to replace the existing door panels/leaves in the VIRMm-1 series rolling stock. NedTrain intends to conclude a framework agreement within a period of 2 to 3 months, with 1 supplier for a period of 5 years with the option to extend the agreement with 2 times 2 years. NedTrain will refurbish coaches of type VIRMm-1 used by our customer NS and intends to conclude an agreement with a supplier of door panels/leaves. A contract includes, but is not limited to, the manufacturing and delivery (incl. spare parts) of door panels/leaves in the VIRMm-1 series rolling stock. The project covers approximately 416 coaches which are used as 4-car and 6-car train sets. We refer to the selection document (Request for Information) for further details.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Approximately 2 300 door leaves.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van deze opties: Spare Parts and the extension of the Agreement for a period of 2 times 2 years.
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 60 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden:
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: ja
Beschrijving van de bijzondere voorwaarden: Minimum Requirements:

For the minimum requirements please refer to the selection documents. The selection documents can be obtained by sending an e-mail to procurementsupport@ns.nl with the name and details of your company. You will receive a reply e-mail with login information for Ariba Sourcing. After logging in you will be able to see the selection documents.

Evidence:

For the evidence requirements please refer to the selection documents. The selection documents can be obtained by sending an e-mail to procurementsupport@ns.nl with the name and details of your company. You will receive a reply e-mail with login information for Ariba Sourcing. After logging in you will be able to see the selection documents.

III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Vakbekwaamheid
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Onderhandeling
Sommige gegadigden zijn reeds geselecteerd (indien van toepassing in het kader van bepaalde soorten onderhandelingsprocedures): neen
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: ja
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling: See Request for Information.
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20.12.2014 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
20.12.2014 - 12:00
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels. Nederlands.
IV.3.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
See Request for Information.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
5.12.2014