Tjenesteydelser - 421370-2020

08/09/2020    S174

Danmark-Taastrup: Regnskabs- og revisionsvirksomhed

2020/S 174-421370

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicholaj Alstrøm
E-mail: niahal@dsb.dk
Telefon: +45 24683957
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.DSB.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278619&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278619&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Lovpligtig revision, erklæringsopgaver og ikkerevisionsydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79210000 Regnskabs- og revisionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

DSB ønsker at indgå aftale om levering af lovpligtig revision, erklæringsopgaver og ikkerevisionsydelser på en rammeaftale med 2 leverandører - en primær leverandør og en sekundær leverandør.

|---|

Udføres af primær peverandør:

— Lovpligtig revision

— Erklæringsopgaver i henhold til regnskabsreglementet for DSB

— Andre erklæringsopgaver

— Ikkerevisionsydelser ej omfattet af forordning 537/2014, artikel 5 (opgaver med en værdi på under 100 000 DKK).

|---|

Tildeles ved miniudbud mellem primær og sekundær leverandør:

— Ikkerevisionsydelser ej omfattet af forordning 537/2014, artikel 5 (opgaver med en værdi på over 100 000 DKK).

|---|

Udføres af sekundær leverandør:

— Ikkerevisionsydelser omfattet af forordning 537/2014, artikel 5.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79210000 Regnskabs- og revisionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DSB ønsker at indgå aftale om levering af lovpligtig revision, erklæringsopgaver og ikkerevisionsydelser på en rammeaftale med 2 leverandører - en primær leverandør og en sekundær leverandør.

|---|

Udføres af primær leverandør:

— Lovpligtig revision

— Erklæringsopgaver i henhold til regnskabsreglementet for DSB

— Andre erklæringsopgaver

— Ikkerevisionsydelser ej omfattet af forordning 537/2014, artikel 5 (opgaver med en værdi på under 100 000 DKK).

|---|

Tildeles ved miniudbud mellem primær og sekundær leverandør:

— Ikkerevisionsydelser ej omfattet af forordning 537/2014, artikel 5 (opgaver med en værdi på over 100 000 DKK).

|---|

Udføres af sekundær leverandør:

— Ikkerevisionsydelser omfattet af forordning 537/2014, artikel 5.

|---|

— o0o--o0o--o0o--o0o--o0o--o0o--o0o--o0o--o0o--o0o--o0o--o0o--o0o-

|---|

***Ydelserne***

|---|

Lovpligtig revision:

Lovpligtig revision omfatter alle ydelser i forbindelse med gennemførelse af den fulde lovpligtige revision i DSB og DSB’s datterselskaber herunder generelle it-kontroller og relevante applikationskontroller i DSB.

|---|

Erklæringsopgaver:

Erklæringsopgaver i henhold til regnskabsreglementet for DSB og andre erklæringsopgaver.

|---|

Ikkerevisionsydelser ej omfattet af forordning 537/2014, artikel 5:

1) Ikkerevisionsydelser, som overholder den danske ratificering af forordning 537/2014, artikel 5, med de præciseringer der er anført i revisorlovens § 24a, og hvor ydelsens karakter enten:

- fordrer eller på anden vis giver anledning til, at ydelsen kan leveres af et godkendt revisionsselskab.

- har en sammenhæng med aftalens øvrige ydelser. Herunder ydelser med relation til lovpligtig revision, regnskab, regulatoriske krav, transfer pricing, budsager, m.v, f.eks. rådgivning.

2) Ydelser vedrørende konsulentbistand og rådgivning inden for projektledelse, styring, forhandling, organisering og IT, som grundet ydelsens karakter opfylder ovenstående pkt. 1.

|---|

Ikkerevisionsydelser omfattet af forordning 537/2014, artikel 5, omfatter følgende ydelser:

1) Ikkerevisionsydelser, som i forordning 537/2014, artikel 5 forstås som ”forbudte ikkerevisionsydelser”; herunder med de præciseringer der er anført i revisorlovens § 24a, og hvor ydelsernes karakter:

- fordrer eller på anden vis giver anledning til, at ydelsen kan leveres af et godkendt revisionsselskab.

- har en sammenhæng med aftalens øvrige ydelser.

2) Ydelser vedrørende konsulentbistand inden for projektledelse, styring, forhandling, organisering og IT, som grundet ydelsens karakter opfylder ovenstående pkt. 1.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

DSB kan forlænge aftalens varighed to (2) gange af op til 12 måneders varighed. Samlet kan aftalen således maksimalt løbe i alt 72 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer på leverancer, jf. punkt III.1.3), af udvalgte ydelser (Lovpligtig revision), omfattet af aftalen, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med:

— Levering af lovpligtig revision til virksomheder, der er sammenlignelige med DSB SOV i forhold til aktiviteter, størrelse, organisation samt ejerforhold. (80 %).

— Samarbejde med rigsrevisionen samt interne revisionsenheder (20 %).

Det bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal være registreret som godkendt revisionsselskab ved Erhvervsstyrelsen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

(A) samlet årsomsætning i de seneste 3 finansielle år.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

(A) Erklæring om virksomhedens samlede omsætning pr. år i de 3 seneste finansielle år, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

(A) Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 150 mio. DKK inden for de seneste 3 finansielle år. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste 3 finansielle år. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de seneste 3 finansielle år. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B ”Samlet årsomsætning”.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste relevante referencer på leverancer af lovpligtig revision, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer på leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer på leverancer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt at der er angivet mere end 5 referencer på leverancer, vil DSB ved begrænsningen af antallet af ansøgere basere relevansvurderingen på de 5 først angivne referencer.

Antal beskæftigede hos ansøger, som var beskæftiget med lovpligtig revision, ved afslutningen af det seneste disponible regnskabsår

— o0o--o0o--o0o--o0o--o0o-

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder DSB sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Der skal fremlægges følgende dokumentation for teknisk og faglig kapacitet:

— En erklæring om ansøgers årlige gennemsnitlige antal beskæftigede ved afslutningen af det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøger skal minimum have 70 beskæftigede, som var beskæftiget med lovpligtig revision, ved afslutningen af det seneste disponible regnskabsår.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på: www.retsinformation.dk

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen, herunder § 3, stk. 9, i databeskyttelses-loven.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/10/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/10/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via DSB’s elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3).

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, skal ske via det elektroniske udbudssystem. DSB ser gerne, at spørgsmål stilles senest den 27. september 2020.

Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at DSB kan nå at meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder.

Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring (Bilag H), hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt aftalen.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 10, stk. 1, nr. 1, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som DSB har til hensigt at tildele aftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse.

Den primære leverandør udpeges som lovpligtig revisor for DSB, hvorfor denne, ikke kan varetage ydelserne forbeholdt den sekundære leverandør. Samme tilbudsgiver kan således ikke blive tildelt begge roller.

Tilbudsgiver bedes derfor prioritere mellem rollerne som primær leverandør og sekundær leverandør. Såfremt det identificeres, at samme tilbudsgiver har givet tilbuddet med bedste forhold mellem pris og kvalitet på begge roller, tildeles tilbudsgiver den rolle, som tilbudsgiver har prioriteret. Den anden rolle tildeles efterfølgende den tilbudsgiver, der har givet tilbuddet med næstbedste forhold mellem pris og kvalitet på den pågældende rolle.

Såfremt der ikke er angivet en prioritering, så tildeles tilbudsgiver rollen som primær leverandør.

Tilbudsgiver kan vælge kun at byde på enten rollen som primær leverandør eller sekundær leverandør.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6): Rammeaftalens anslåede værdi er 100 mio. DKK. Den anførte værdi udtrykker den forventede højest anslåede værdi af samtlige ydelser inden for rammeaftalens løbetid.

Der gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra DSB om et mindstetræk på rammeaftalen.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen.

DSB kan anmode ansøgere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

DSB forbeholder sig ret til at tildele på grundlag af det indledende tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderda-ge, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Ti-dende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgø-relsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgi-vere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk ind-købssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordre-giveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette or-dregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren til-lige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2020