Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 421480-2021

19/08/2021    S160

Romania-Suceava: Disposable gloves

2021/S 160-421480

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SUCEAVA
National registration number: 7409380
Postal address: Strada: scurta, nr. 3
Town: Suceava
NUTS code: RO215 Suceava
Postal code: 720000
Country: Romania
Contact person: CARMEN GEORGETA ZARA
E-mail: achizitii@ambulantasuceava.ro
Telephone: +40 330804808/+40 230514602
Fax: +40 330804808/+40 230514602
Internet address(es):
Main address: https://e-licitatie.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100126308
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Minister
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achizitionarea de manusi de examinare

Reference number: 7409380_2021_PAAPD1310632
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a -11-a zi inainte de data limita de depunerere a ofertelor.

Autoritatea contractantă doreste sa Achizitioneze manusi de examinare, grupate pe 2 loturi, conform specificatiilor tehnice din Caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime ale contractelor subsecvente si ale acordului cadru, pentru fiecare lot in parte, au fost mentionate in Caietul de sarcini, la pag. 4. Valorile estimate ale celui mai mic și a celui mai mare contract subsecvent, respectiv acord cadru, pentru fiecare lot in parte, au fost mentionate in Caietul de sarcini la pag. 6.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 500 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi de examinare basic

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO215 Suceava
Main site or place of performance:

Serviciul de Ambulanta Judetean suceava, Str. Scurta, nr. 3, Suceava

II.2.4)Description of the procurement:

Pentru acest lot se vor oferta mănuși de examinare basic.

Cantitatile minime si maxime ale contractelor subsecvente si ale acordului cadru au fost mentionate in Caietul de sarcini, la pag. 4. Valorile estimate ale celui mai mic și a celui mai mare contract subsecvent, respectiv acord cadru, au fost mentionate in Caietul de sarcini la pag. 6.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 600 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea maxima a contractului subsecvent, iar această valoare a fost mentionata in Caietul de sarcini, la pag. 6.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși de examinare high risk

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO215 Suceava
Main site or place of performance:

Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, Str. Scurta, nr. 3, Suceava.

II.2.4)Description of the procurement:

Pentru acest lot se vor oferta mănuși de examinare high risk

Cantitatile minime si maxime ale contractelor subsecvente si ale acordului cadru au fost mentionate in Caietul de sarcini, la pag. 4. Valorile estimate ale celui mai mic și a celui mai mare contract subsecvent, respectiv acord cadru, au fost mentionate in Caietul de sarcini la pag. 6.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 900 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea maxima a contractului subsecvent, iar această valoare a fost mentionata in Caietul de sarcini, la pag. 6.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1)Persoanele juridice romane

a) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, urmând ca documentele justificative să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri;

b) Certificat de atestare fiscala valabil la data prezentarii acestuia. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, urmând ca documentele justificative să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri. La data solicitării certificatului trebuie să reiasă lipsa datoriilor restante, cu privire la plata contributiilor la bugetul general consolidat;

c) Certificat de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local, la data prezentarii acestora. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, urmând ca documentele justificative să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri. Certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale vor fi prezentate pentru toate sediile si punctele de lucru pentru care exista obligații de plată.

d) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

e) alte documente edificatoare dupa caz.

Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 59 si la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese).

Justificare: In conformitate cu prevederile art. 59 si la art. 60 alin. (1) din Legea 98/2016 autoritatea contractanta are obligatia de a exclude de la procedura orice operator economic aflat intr-una din situatiile de mai sus. Modalitatea de indeplinire. Se va completa DUAE de catre ofertant si separat si de subcontractanti/tert sustinatori, urmând ca documentele justificative, sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Conf. art 63, alin 1) din LG 98/2016 coroborat cu art 21 (5) din HG 395/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Manager General - Dr. Alexandru Lazareanu, Director Economic - Ec. Cristina Cuciurean, Director Medical - Dr. Carmen Mihaela Abalasei, Asistent Medical sef - As. Catalina Divisevici, Jurist - Elena Liscun, Comp. Achizitii Publice - Ec. Carmen Georgeta Zara.

Nota: 1. In cazul ofertelor depuse in asociere, toti asociatii trebuie sa respecte cerinta de calificare.

2. In cazul in care se declara subcontractanti, toti subcontractantii trebuie sa respecte cerinta de calificare.

3. In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere, toti tertii sustinatori trebuie sa respecte cerinta de calificare.

2) Persoanele juridice straine

Pot prezenta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în tara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică data în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente în acest sens pentru situațiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri. Se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. NOTA: Ofertantilor clasat pe primele 3 locuri se va solicita sa prezinte pentru confirmarea documentelor prezentate in copie, documentul in original sau copie legalizata. Nota. Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

1.Certificat constatator- Eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul teritorial din care sa rezulte urmatoarele:

a) domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;

b) prezentat in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitatePentru a asigura un climat absolut egal pentru toți ofertanții, în dovedirea specificațiilor tehnice, se vor prezenta mostre ale produselor ofertate. Prezentarea de mostre este obligatorie pentru fiecare produs, pentru care ofertantul a depus ofertă. Se solicită depunerea mostrelor până până cel tîrziu la data și ora deschiderii ofertelor. Documentele ofertei vor fi încărcate on line în SEAP, iar mostrele vor fi transmise la sediul autorității contractante.Toate costurile pentru transmiterea mostrelor trebuie să se regăsească în propunerea financiară, contractul de achiziție având caracter oneros. Mostrele se vor depune în ambalajul original în care urmează a fi livrat produsul, marcat și sigilat de către fiecare ofertant. Va fi trimis un exemplar care va fi comparat de comisia de evaluare a ofertelor cu mențiunile din documentele din cadrul propunerilor tehnice. Acestea vor fi păstrate pentru compararea cu produsele ce vor urma a fi livrate de către ofertantul câștigător. Solicitarea prezentării de mostre are un rol important în procesul de contractare, respectiv de evaluare, întrucât comisia de evaluare are posibilitatea, pe lângă posibilitatea analizării documentelor de calitate aferente fiecărui produs, să facă o analiză fizică/o comparare a proprietăților și caracteristicilor descrise în oferte cu produsul în sine astfel încât să se asigure că fondurile publice sunt utilizate corect și legal, că se vor achiziționa produse calitative, ținând cont de specificul instituției.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Mostrele vor fi transmise la sediul autorității contractante până până cel tîrziu la data și ora deschiderii ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/09/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/09/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Director Medical – Dr. Carmen Mihaela Abalașei, Asistent medical Șef - As. Divisevici Cătălina, Jurist - Elena Liscun, Comp. Achiziţii Publice - Ec. Carmen Georgeta Zară

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Se estimeaza ca anunțul viitor va fi publicat in SEAP in luna septembrie 2022 in vederea semnarii unui nou acord cadru pentru anul 2023.

VI.3)Additional information:

1. În situatia în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta, sunt clasate pe primele 3 locuri si au si preturi egale, modalitatea de departajare se va realiza tot in format electronic, prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea – intrebari- din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite la raspunsul lor online (in SICAP) noi oferte financiare, fara afectarea ofertelor clasate pe locurile anterioare. Vor fi considerate cele mai bune oferte cele care prezinta pretul total (fara TVA) cel mai scazut.

2. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari, in perioada in care se pot solicita clarificari referitoare la documentatia de atribuire. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze autoritatea contractanta va încadra oferta ca neconforma si o va respinge.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

TTermenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SUCEAVA - Oficiul Juridic Contencios
Postal address: Strada: scurta, nr. 3
Town: Suceava
Postal code: 720000
Country: Romania
E-mail: achizitii@ambulantasuceava.ro
Telephone: +40 330804808/+40 230514602
Fax: +40 330804808/+40 230514602
Internet address: https://e-licitatie.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/08/2021