Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Προμήθειες - 421524-2018

28/09/2018    S187

Πορτογαλία-Λισσαβόνα: Προμήθεια επίπλων

2018/S 187-421524

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
Ταχ. διεύθυνση: Praça Europa 4
Πόλη: Lisbon
Κωδικός NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Ταχ. κωδικός: 1249-206
Χώρα: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: open202018@emsa.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://emsa.europa.eu/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4070
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια επίπλων

Αριθμός αναφοράς: EMSA/OP/20/2018
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
39130000 Έπιπλα γραφείων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι η σύναψη μιας σύμβασης-πλαίσιο με έναν ανάδοχο για την προμήθεια επίπλων (τυπικά και εργονομικά μοντέλα) καθώς και για την παροχή συναφών υπηρεσιών, δηλ. συντήρηση των υπαρχόντων επίπλων, παράδοση, έξοδα μεταφοράς και εφαρμοστέες ασφαλιστικές υπηρεσίες,υπηρεσίες εγκατάστασης, διάθεση συσκευασιών, επίδειξη της σωστής χρήσης, εργονομική εκτίμηση, εάν απαιτείται, και εγγύηση για τις εγκαταστάσεις του EMSA.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 250 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Εγκαταστάσεις του EMSA

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Λεπτομερέστερα, το φάσμα των επίπλων που ο Οργανισμός επιθυμεί να αγοράσει για μέγιστη περίοδο 4 ετών θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τυποποιημένες καρέκλες, εργονομικές καρέκλες, καρέκλες επισκεπτών, ηλεκτρικοί πίνακες, τυποποιημένοι πίνακες, ντουλάπια, χαμηλά ερμάρια, ερμάρια με ρόδες. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει εγχειρίδια χρήσης στα αγγλικά για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα στοιχεία.

Πέραν των ανωτέρω, ο ανάδοχος πρέπει να παράσχει, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, κάθε άλλο έπιπλο που θα επιλεγεί από τον κατάλογο του αναδόχου. Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν έναν κατάλογο (ηλεκτρονική έκδοση) στα αγγλικά, ο οποίος θα περιέχει μια μεγάλη γκάμα στοιχείων με πλήρη περιγραφή, αναφέροντας το μοντέλο και τα χαρακτηριστικά κάθε αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένων των έγχρωμων εικόνων και της εγγύησης. Ο Οργανισμός διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει προσφορά για έκτακτες αγορές επίπλων εκτός του Παραρτήματος 1 και του καταλόγου του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα λάβει αίτημα για υποβολή προσφοράς με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα πρέπει να παράσχει προσφορά.

Ο υποψήφιος πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα έπιπλα του Οργανισμού (δηλαδή τα τρέχοντα έπιπλα που περιγράφονται στο προσάρτημα 2 καθώς και τα νέα έπιπλα που αγοράζονται βάσει της παρούσας σύμβασης) θα συντηρούνται σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (θα πρέπει να αναφέρεται η τιμή ανταλλακτικών στην αίτηση του EMSA).

Η τιμή για ανθρωποώρες θα περιλαμβάνει τη μεταφορά προσωπικού και τις εφαρμοστέες ασφαλίσεις.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση-πλαίσιο ανανεώνεται αυτομάτως 3 φορές για 12 μήνες κάθε φορά, εκτός εάν ένα από τα μέρη λάβει επίσημη ανακοίνωση περί του αντίθετου, τουλάχιστον 3 μήνες πριν από το τέλος της εν εξελίξει διάρκειας. Η ανανέωση δεν μεταβάλλει ούτε αναστέλλει τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 28/10/2018
Τοπική ώρα: 23:59
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 31/03/2019
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 30/10/2018
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Οι προσφορές που υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα ανοίξουν στις 11.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης/θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης), δηλαδή στις 10:00 (ώρα Λισσαβόνας) στις 30.10.2018, στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Η συνεδρίαση αποσφράγισης θα είναι δημόσια και ένας εκπρόσωπος από κάθε υποψήφιο επιτρέπεται να παραστεί στο άνοιγμα των προσφορών. Όσοι επιθυμούν να παραστούν, πρέπει να αποστείλουν αίτηση (τουλάχιστον 5 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης) στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: OPEN202018@emsa.europa.eu παραθέτοντας το ονοματεπώνυμο του ατόμου που θα παραστεί και του υποψήφιου που εκπροσωπεί.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/09/2018