Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Dodávky - 421524-2018

28/09/2018    S187

Portugalsko-Lisabon: Dodávka nábytku

2018/S 187-421524

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Poštová adresa: Praça Europa 4
Mesto/obec: Lisbon
Kód NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
PSČ: 1249-206
Štát: Portugalsko
E-mail: open202018@emsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://emsa.europa.eu/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4070
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka nábytku

Referenčné číslo: EMSA/OP/20/2018
II.1.2)Hlavný kód CPV
39130000 Kancelársky nábytok
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávania je uzatvoriť rámcovú zmluvu s jediným dodávateľom na dodávku nábytku (štandardné a ergonomické modely), ako aj súvisiace služby, t. j. údržba existujúceho nábytku, doručenie, náklady na dopravu a príslušné poistenie, inštalačné služby, likvidácia obalov, predvedenie správneho používania, ergonomické posúdenie (ak bude potrebné) a záruka, pre priestory EMSA.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory EMSA

II.2.4)Opis obstarávania:

Nábytok, ktorý chce EMSA nakúpiť v priebehu maximálne 4 rokov, bude konkrétne, ale nie výlučne zahŕňať štandardné stoličky, ergonomické stoličky, stoličky pre návštevníkov, elektrické stoly, štandardné stoly, skrinky, nízke skrinky, skrinky na kolieskach. Ponuka musí obsahovať používateľské príručky v angličtine pre každú z vyššie uvedených položiek.

Okrem vyššie uvedených položiek musí dodávateľ na požiadanie agentúry EMSA poskytnúť akýkoľvek iný nábytok, ktorý si vyberie z katalógu dodávateľa. Z tohto dôvodu musia uchádzači priložiť katalóg (elektronickú verziu) v angličtine, ktorý musí obsahovať širokú škálu položiek s úplným opisom, uvedením modelu a charakteristiky každej položky vrátane farebných obrázkov a záruky. Agentúra EMSA si tiež vyhradzuje právo požiadať o cenovú ponuku na jednorazové nákupy nábytku, ktorý nie je súčasťou prílohy 1 a katalógu dodávateľa. Dodávateľ dostane žiadosť o cenovú ponuku e-mailom a bude na ňu musieť poskytnúť cenovú ponuku.

Uchádzač musí zabezpečiť, že všetok nábytok agentúry EMSA (t. j. súčasný nábytok uvedený v prílohe 2, ako aj nový nábytok kúpený na základe tejto zmluvy) bude riadne udržiavaný v súlade s pokynmi výrobcu (cena za náhradné diely sa bude uvádzať na žiadosť agentúry EMSA).

Cena za osobohodinu bude zahŕňať prepravu zamestnancov a príslušné poistenie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva sa automaticky obnoví 3-krát, zakaždým na 12 mesiacov, pokiaľ jedna zo strán nedostane oficiálne oznámenie v opačnom zmysle, a to aspoň 3 mesiace pred koncom prebiehajúceho trvania. Obnovenie neznamená žiadnu zmenu ani odklad existujúcich povinností.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28/10/2018
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/03/2019
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 30/10/2018
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Ponuky doručené elektronicky budú otvorené 30.10.2018 o 11:00 stredoeurópskeho/stredoeurópskeho letného času, čo je 10:00 lisabonského času, v kanceláriách Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na adrese Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGALSKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváracie zasadnutie bude verejné a otvárania ponúk sa môže zúčastniť zástupca každého uchádzača. Ak sa chcete zúčastniť, zašlite žiadosť (aspoň 5 kalendárnych dní pred dátumom otvárania ponúk) na nasledujúcu e-mailovú adresu: OPEN202018@emsa.europa.eu s uvedením mena zúčastňujúcej sa osoby a uchádzača, ktorého zastupuje.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/09/2018