Услуги - 421525-2018

28/09/2018    S187    агенции - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Chafea/2018/Health/03 Единичен рамков договор за предоставяне на помощни услуги за управление на експертни групи в областта на (общественото) здравеопазване

2018/S 187-421525

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea), Health and Food Safety Unit
Град: Luxembourg
код NUTS: LU
Пощенски код: L-2920
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Georgios Margetidis
Електронна поща: chafea-hp-tender@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/chafea/

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Health and Food Safety, Directorate F:
Град: Brussels
код NUTS: LU
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: chafea-hp-tender@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en

Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4051
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Chafea/2018/Health/03 Единичен рамков договор за предоставяне на помощни услуги за управление на експертни групи в областта на (общественото) здравеопазване

Референтен номер: Chafea/2018/Health/03
II.1.2)Основен CPV код
85100000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на рамковия договор е да се предоставят в кратки срокове услуги за управление и подкрепа на работата на експертните групи в областта на (общественото) здравеопазване.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
73000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00
Основно място на изпълнение:

Вж. тръжните спецификации

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. тръжните спецификации

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. тръжните спецификации

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11.3.2014 г. за създаване на трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.)

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. тръжните спецификации

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/11/2018
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/11/2018
Местно време: 09:30
Място:

12, rue Guillaume Kroll (Drosbach Building), wing E, room E2/16, L-1882 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето на офертите могат да присъстват не повече от 2-ма представители на всеки оферент. Поради съображения за сигурност и организационни причини оферентите трябва да предоставят пълните имена и номера на личната карта или паспорта на представителите поне 3 работни дни предварително на: CHAFEA-HP-TENDER@ec.europa.eu. Ако това е невъзможно, възлагащият орган си запазва правото да откаже достъп до своите помещения.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/

VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/09/2018