Usługi - 421526-2018

28/09/2018    S187

Szwecja-Solna: Zarządzanie danymi związanymi z nadzorem, analiza danych GIS, usługi biostatystyczne oraz usługi zarządzania dokumentami

2018/S 187-421526

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Adres pocztowy: Gustav III:s Boulevard 40
Miejscowość: Solna
Kod NUTS: SE SVERIGE
Kod pocztowy: 16973
Państwo: Szwecja
Osoba do kontaktów: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ecdc.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4080
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4080
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zarządzanie danymi związanymi z nadzorem, analiza danych GIS, usługi biostatystyczne oraz usługi zarządzania dokumentami

Numer referencyjny: OJ/2018/SRS/8990
II.1.2)Główny kod CPV
72322000 Usługi zarządzania danymi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

ECDC zamierza zawrzeć umowę o usługi zarządzania danymi i dokumentami dotyczącymi zdrowia publicznego, w tym zarządzania danymi geokodowanymi i powiązanymi systemami oraz dużymi zbiorami danych z systemów opieki zdrowotnej. Ponadto ECDC wymaga usług w zakresie epidemiologicznej analizy statystycznej, w tym projektów badań, doradztwa statystycznego i opracowywania aplikacji w języku R.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Administrator danych, analityk danych, analityk zarządzania danymi/informacjami oraz analityk danych GIS

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72322000 Usługi zarządzania danymi
38221000 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SE SVERIGE
II.2.4)Opis zamówienia:

Oczekiwane usługi polegają na zapewnieniu pracowników wykwalifikowanych w odpowiedniej dziedzinie, wykonujących zadania pod nadzorem członka personelu ECDC oraz w ścisłej współpracy z zespołami ECDC, polegające na zarządzaniu danymi, analizie danych i zapewnieniu wiedzy fachowej w zakresie zarządzania danymi/informacjami (w tym danymi geoprzestrzennymi) na rzecz ECDC i zainteresowanych stron.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi biostatystyczne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79330000 Usługi statystycne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SE SVERIGE
II.2.4)Opis zamówienia:

Oczekiwane usługi polegają na dostarczeniu wyników w dziedzinie biostatystyki stosowanych do danych dotyczących zdrowia publicznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 700 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi zarządzania dokumentami

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72512000 Usługi zarządzania dokumentami
72330000 Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SE SVERIGE
II.2.4)Opis zamówienia:

Oczekiwane usługi obejmują świadczenie przez wykwalifikowane osoby usług w odpowiednich dziedzinach z zakresu zarządzania treściami elektronicznymi i analizy zawartości elektronicznej we współpracy z zespołami ECDC, polegających na zapewnianiu wiedzy fachowej dotyczącej zarządzania treścią elektroniczną i analizy treści elektronicznych na rzecz użytkowników ECDC i zainteresowanych stron w dziedzinie zapobiegania chorobom zakaźnym i ich kontroli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 300 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 4
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/11/2018
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2018