Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Υπηρεσίες - 421527-2018

28/09/2018    S187

Δανία-Κοπεγχάγη: Παροχή προσωρινού προσωπικού για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)

2018/S 187-421527

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Ταχ. διεύθυνση: Kongens Nytorv 6
Πόλη: Copenhagen
Κωδικός NUTS: DK011 Byen København
Ταχ. κωδικός: 1050
Χώρα: ΔΑΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Karoline Rygaard
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@eea.europa.eu
Τηλέφωνο: +45 33367220
Φαξ: +45 33367199
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4078
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4078
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή προσωρινού προσωπικού για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)

Αριθμός αναφοράς: EEA/ADS/18/012
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79621000 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού γραφείου
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο ΕΟΠ ενδέχεται να χρειαστεί προσωρινό προσωπικό, συμπληρωματικά προς το μόνιμο προσωπικό του για τους ακόλουθους λόγους:

— αντικατάσταση του προσωπικού που απουσιάζει λόγω άδειας μητρότητας, παρατεταμένης αναρρωτικής άδειας ή για άλλους λόγους,

— αντιμετώπιση των περιόδων αιχμής κατά τις οποίες απαιτείται συμπληρωματικό δυναμικό για καθορισμένο χρονικό διάστημα,

— εκτέλεση, σε προσωρινή βάση, καθηκόντων τα οποία απαιτούν συγκεκριμένες ικανότητες που δεν διατίθενται εντός του ΕΟΠ.

Με την προκήρυξη της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ο ΕΟΠ επιθυμεί να συνάψει σύμβαση με ένα γραφείο εύρεσης εργασίας το οποίο είναι σε θέση να παράσχει προσωρινό προσωπικό εντός λογικού χρονικού πλαισίου και σύμφωνα με τα ζητούμενα επαγγελματικά προσόντα.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DK011 Byen København
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Οι υπηρεσίες θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του ΕΟΠ στην Κοπεγχάγη (υπηρεσίες εντός του Οργανισμού). Περιστασιακά, οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται εκτός των εγκαταστάσεων του ΕΟΠ, αλλά πάντα εντός Κοπεγχάγης.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Κατόπιν αιτήματος του ΕΟΠ, ο επιλεγείς ανάδοχος αναμένεται να παράσχει προσωρινό προσωπικό για το ακόλουθο πλαίσιο δραστηριοτήτων:

— γραμματειακή υποστήριξη,

— ταξινόμηση και αρχειοθέτηση,

— γενική διοικητική υποστήριξη,

— παροχή βοήθεια στις εγκαταστάσεις,

— παροχή υποστήριξης στη διοργάνωση συνεδριάσεων, διασκέψεων και εκδηλώσεων,

— σύνταξη αλληλογραφίας και επεξεργασία εγγράφων,

— υποστήριξη δημοσίων συμβάσεων,

— εισαγωγή δεδομένων και χρηματοδοτική βοήθεια.

Παρατήρηση: Ο ανωτέρω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και είναι απλώς ενδεικτικός του είδους των αναθέσεων που ενδέχεται να προκύψουν.

Ο ΕΟΠ απαιτεί 2 τύπους προφίλ για προσωρινό προσωπικό:

1) Γραμματέας, και

2) Βοηθός (διοικητικών θεμάτων/οικονομικών θεμάτων/επικοινωνίας). Οι εργασίες και η περιγραφή εργασίας σε κάθε έναν από τους 2 τύπους προφίλ ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Στον επιτυχή υποψήφιο θα ανατεθεί μια συμφωνία-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για αρχική περίοδο 24 μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα 2 ανανεώσεων κατ' ανώτατο όριο για περίοδο 12 μηνών εκάστη.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως ορίζεται στο τμήμα 2.2.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 07/11/2018
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 09/11/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

EEA premises at Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, ΔΑΝΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι εκπρόσωποι των υποψηφίων (1 ανά υποψήφιο) επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην αποσφράγιση των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ενημερώσουν τις υπηρεσίες ανάθεσης συμβάσεων του ΕΟΠ εκ των προτέρων και το αργότερο έως τις 07.11.2018 μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση procurement@eea.europa.eu

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταφορτώσουν τα έγγραφα της σύμβασης και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (e-tendering): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4078.

Ο εν λόγω δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για τυχόν ενημερώσεις και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eo@ombudsman.europa.eu
Τηλέφωνο: +33 388172313
Φαξ: +33 388179062
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/09/2018