Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 421648-2020

09/09/2020    S175

België-Brussel: Dienstverlening inzake het externe netwerk en internetverbinding

2020/S 175-421648

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 114-275562)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, DIGIT — Informatics, DIGIT.A.3 — ICT Procurement and Contracts
Postadres: 15 07/P001, Rue Montoyer 15
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-informatics_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zie de lijst van deelnemende instellingen, agentschappen en organen (zie VI.3))
Postadres: 15 07/P001, Rue Montoyer 15
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dienstverlening inzake het externe netwerk en internetverbinding

Referentienummer: DIGIT/2020/OP/0004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72400000 Internetdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dienstverlening inzake het externe netwerk en internetverbinding voor de Europese Commissie en andere instellingen, agentschappen en organen van de Europese Unie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/09/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 114-275562

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 01/09/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 22/09/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 04/09/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 24/09/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: