Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 421648-2020

09/09/2020    S175

Belgia-Bruksela: Usługi telefonii stacjonarnej i łączności internetowej

2020/S 175-421648

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 114-275562)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, DIGIT –⁠ Informatics, DIGIT.A.3 –⁠ ICT Procurement and Contracts
Adres pocztowy: 15 07/P001, Rue Montoyer 15
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-informatics_en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zob. lista uczestniczących instytucji, agencji i organów (zob. pkt VI.3))
Adres pocztowy: 15 07/P001, Rue Montoyer 15
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi telefonii stacjonarnej i łączności internetowej

Numer referencyjny: DIGIT/2020/OP/0004
II.1.2)Główny kod CPV
72400000 Usługi internetowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie zewnętrznych usług sieciowych i łączności internetowej na rzecz Komisji Europejskiej oraz innych instytucji, agencji i organów Unii Europejskiej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 114-275562

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 01/09/2020
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 22/09/2020
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 24/09/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: