Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 421653-2017

24/10/2017    S204

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych

2017/S 204-421653

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 190-389998)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, Jastrzębie-Zdrój, ul. Towarowa 1
E-mail: akaliszan@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564048
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie remontu górniczych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej dla potrzeb ruchowych zakładów JSW S.A.

Numer referencyjny: 42/ZZ/17
II.1.2)Główny kod CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług w zakresie remontu górniczych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej dla potrzeb ruchowych zakładów JSW S.A. (4 zadania):

Zadanie 1: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji DAMEL S.A.

Zadanie 2: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji CELMA S.A.

Zadanie 3: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji TAMEL S.A.

Zadanie 4: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji EMIT S.A.

Termin wykonania 36 m-cy od daty zawarcia umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 190-389998

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

Zadanie 1: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji CELMA S.A.

Powinno być:

Zadanie 2: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji CELMA S.A.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/10/2017
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 07/11/2017
Czas lokalny: 9:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 22/12/2017
Powinno być:
Data: 05/01/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/11/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: