Lieferungen - 421713-2019

09/09/2019    S173

Rumänien-Bukarest: CD- und DVD-Leser und/oder -Brenner

2019/S 173-421713

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”
Nationale Identifikationsnummer: 4364594
Postanschrift: Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010825
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cucu Gabriela
E-Mail: biroulachizitiisicontractari@gmail.com
Telefon: +40 213193072
Fax: +40 213193072

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.scumc.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Echipamente și consumabile de resortul comunicații și informatică

Referenznummer der Bekanntmachung: 4364594201962
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30233153 CD- und DVD-Leser und/oder -Brenner
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord cadru furnizare echipamente si consumabile de resortul comunicatii si informatica, conform caietului de sarcini si a sectiunii II.2) „Lista loturi”.

Prevederile contractuale nu pot fi modificate/adoptate de catre ofertanti/candidati.

Aut. contr. va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor (raspunsurile clare si complete ale tuturor solicitarilor de clarificare se vor atasa in a 10 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor).

Nota: autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la sectiunea I.1) din fisa de date.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 450 995.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 3
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sistem de identificare pacienți

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22455100 Identitätsarmband
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Str. Mircea Vulcanescu nr. 88, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul nr. 1 este format din7 subloturi, conform Anexei nr. 1, atasata caietului de sarcini.

Cant. min. AC 1/max. AC 15, cant. min. ctr. sub. 1/max. ctr. sub. 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 227 245.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoare maxima contract subsecvent: 445 449,00 RON.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Robot pentru scriere și inscripționare CD/DVD-uri și consumabile

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30233153 CD- und DVD-Leser und/oder -Brenner
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

S.U.U.M.C.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul nr. 2 este format din 2 subloturi, conform Anexei nr. 1, atasata caietului de sarcini.

Cant. min. AC 1/max. AC 5, cant. min. ctr. sub. 1/max. ctr. sub. 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 112 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoare maxima contract subsecvent: 444 880,00 RON.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Cititor card sănătate

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30216200 Magnetkartenleser
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

S.U.U.M.C.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitatile estimative pentru AC minime/maxime 50/750.

Cantitatile estimative pentru CS minime/maxime 50/100.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 111 750.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoare maxima contract subsecvent: 14 900,00 RON.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,de catre operatorii economici clasati pe locurile I, II si III in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, intrucat autoritatea contractanta doreste sa incheie un acord cadru cu 3 operatori economici.

Aceste documente sunt:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz. Reprezentantul A.C. este doamna Florentina Ionita Radu.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Ionita-Radu Florentina, Bazga Ionut, Jinga Mariana, Dumitrescu Gheorghe, Georgescu George,Tudor Gabriela, Boboc Daniela, Amariei Ligia, Mitrea Marius, Oczelak Cristina, Imparatu Anca, Dragos Glavan, Olteanu Ionut Marian, Alexandru Dobre, Cucu Gabriela, Constantin Cristian, Andrei Irina.

Se va completa si prezenta DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.

Nota 1: autoritatea contractanta exclude de la procedura de atribuire orice operator economic care se incadreaza in oricare din prevederile art.59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2006.

Nota 2: in cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul; autoritatea contractanta isi rezerva isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarat castigatoare.

Nota 3: fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care documentele sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire.

Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului. Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura precum si subcontractantul au obligatia de a prezenta documentele enumerate mai sus.Toate documantele se vor depune in S.E.A.P. semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 60 alin. (4) din HG 395/2016. La finalizarea evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici clasati pe locurile I, II si III, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla i [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/10/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/02/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/10/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acord cadru doar cu operatorii economici situati pe locurile I, II, III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale sa va face astfel:

1.11.1) In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SEAP, mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I, autoritatea contractanta va transmite in SEAP, o sol de clarificare referitoare la depunerea unor noi prop. finan. imbunatatite (cu 2 zecimale), iar op. economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut;

1.1.1) In cazul pastrarii egalitatii si dupa solicitarea de clarificari referitoare la depunerea unor noi prop finan imbunatatite in SEAP,autoritatea contractanta va mai solicita max 2 clarificari in vederea imbunatatirii pretului ofertat.In cazul in care in urma celor 3 solicitari de clarificari privind depunerea unei noi prop finan, solicitarea de reofertare se face pana la departajarea ofertantilor de pe locul I;

1.1.2) Noua prop finan se va depune/introduce in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa. Termenele/datele de depunere ale propunerilor finan se vor comunica in solicitarea transmisa in SEAP de catre autoritatea contractanta;

1.2) In cazul in care comisia constata ca au fost depuse in SEAP, mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi prop finan imbunatatite (cu 2 zecimale), iar op economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere finan sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul 1;

1.2.1) In cazul in care noua propunere finan imbunatatita depusa in SEAP, ca urmare a sol autoritatii contractante primite prin intermediul SEAP, va influenta clas locurilor superioare, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SEAP,la procedura;

1.3) In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri finan imbunatatite (cu 2 zecimale), iar op economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat of clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere finan sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul II;

1.3.1) In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SEAP,ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SEAP, va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SEAP, la procedura. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului pretul cel mai scazut. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire (candidat, ofertant, tert sustinator, subcontractant) au obigatia de a completa DUAE (Document Unic de Achizitie European), instituit la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul CE nr. 7/2016, versiunea electronica a documentului fiind pusa la dispozitie ca formular online de catre Comisia Europeana la adresa de internet https://ec.europa.eu.growth/toolsdatabases/espd/filter

Documentele se incarca in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016. Posibilitatea suplimentarii achizitionarii cantitatilor estimative maxime.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biroul Juridic (șef birou – Georgescu George)
Postanschrift: Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1
Ort: București
Postleitzahl: 010825
Land: Rumänien
E-Mail: biroulachizitiisicontractari@gmail.com
Telefon: +40 213115840
Fax: +40 213115840

Internet-Adresse: www.scumc.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/09/2019