Bauleistung - 421759-2020

Submission deadline has been amended by:  515648-2020
09/09/2020    S175

Polen-Warschau: Bauleistungen im Hochbau

2020/S 175-421759

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Nationale Identifikationsnummer: 65/2020
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 97
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marzena Mikołajczak
E-Mail: szi.jedz@ron.mil.pl
Telefon: +48 261849370
Fax: +48 261849168
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szi.wp.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/szi
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: https://platformazakupowa.pl/pn/szi
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna MON
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń (w ramach 3 zadań) w kompleksie wojskowym przy ul. Banacha 2 w Warszawie

Referenznummer der Bekanntmachung: 65/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45210000 Bauleistungen im Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadań:

— zadanie I – przebudowa budynku sztabowego nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Banacha 2 w Warszawie,

— zadanie II – budowa instalacji teletechnicznych, IT, SSP z robotami towarzyszącymi w budynku sztabowym nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Banacha 2 w Warszawie,

— zadanie III – renowacja elewacji budynku sztabowego nr 1 wraz z zagospodarowaniem w kompleksie wojskowym przy ul. Banacha 2 w Warszawie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 34 161 321.49 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233120 Straßenbauarbeiten
45332000 Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
45100000 Baureifmachung
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311000 Installation von Elektroanlagen
45453000 Überholungs- und Sanierungsarbeiten
45111300 Abbauarbeiten
45432110 Bodenverlegearbeiten
45431100 Verlegen von Bodenfliesen
45262520 Mauerarbeiten
45223210 Bauarbeiten für Stahlkonstruktionen
45442200 Auftrag von Korrosionsschutzschichten
45410000 Putzarbeiten
45421100 Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör
45432210 Wandverkleidungsarbeiten
45442100 Anstricharbeiten
45262700 Umbau von Gebäuden
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45261210 Dachdeckarbeiten
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
45233220 Oberbauarbeiten für Landstraßen
45223500 Stahlbetonkonstruktionen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45311100 Installation von elektrischen Kabeln
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
45317300 Elektroinstallationsarbeiten für Stromverteilungsanlagen
45312000 Installation von Alarmanlagen und Antennen
45312100 Installation von Brandmeldeanlagen
45312200 Installation von Einbruchmeldeanlagen
45312300 Installation von Antennen
45312310 Blitzschutzarbeiten
45314000 Installation von Fernmeldeanlagen
45314300 Kabelinfrastruktur
32400000 Netzwerke
32410000 Lokales Netz
45321000 Wärmedämmarbeiten
45331100 Installation von Zentralheizungen
45331200 Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, ul. Banacha 2, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty został w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia udostępnionej na stronie internetowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szi)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 34 161 321.49 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 02/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

a) cena oferty brutto – 60 %;

b) termin zakończenia robót budowlanych – 20 %;

c) okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 20 %.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Na potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda, aby Wykonawca posiadał:

a) kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683 z póź. zm.) lub zarządzenia nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z 11.12.2017 (Dz.U. MON 2017 poz. 226) – (dokument dotyczy Wykonawcy/lidera – partnera konsorcjum / partnerów spółki cywilnej);

b) koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSW) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z wymaganiami ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2142) (dokument dotyczy Wykonawcy/lidera lub partnera konsorcjum / partnerów spółki cywilnej / podwykonawcy, jeżeli ten będzie wykonywał roboty w zakresie branży teletechnicznej).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Na potwierdzenie spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda:

a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 14 000 000,00 PLN.

W przypadku, kiedy wartość dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zostanie podania w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

4) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ustęp 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 13 do SIWZ);

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 13 do SIWZ);

g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenia na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (załącznik nr 13 do SIWZ);

h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów Prawa pracy, Prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp (załącznik nr 13 do SIWZ);

i) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (załącznik nr 13 do SIWZ).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

3) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów:

a) akredytacji systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” lub wyższej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego (dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie);

b) wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie o charakterze/zakresie prac budowlanych polegających na:

— budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku sztabowego lub biurowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na kwotę co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto (każda) oraz

— polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku sztabowego lub biurowego lub użyteczności publicznej z funkcją biurową objętych ochroną konserwatora zabytków wraz z infrastrukturą techniczną na kwotę co najmniej 4 000 000,00 PLN brutto (każda), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 3 do SIWZ).

W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje;

c) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SIWZ) do wykazu należy załączyć:

d) oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ) bez ograniczeń niezbędne do wykonania robót budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach:

— konstrukcyjno-budowlanej,

— drogowej,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— telekomunikacyjnej (teletechnicznej);

e) dla kierownika budowy, kierowników wyżej wymienionych branż należy załączyć: oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (załącznik nr 5 do SIWZ), pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub poświadczenie bezpieczeństwa, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

3) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów:

f) dla instalatora/ów konserwatora/ów systemów alarmowych należy załączyć:

— zaświadczenie lub świadectwo lub autoryzacja ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1–4 lub aktualne zaświadczenie lub świadectwo lub autoryzacja ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów alarmowych,

— legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,

— zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,

— pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub poświadczenie bezpieczeństwa,

— aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;

g) dla kierownika kancelarii lub innej osoby odpowiedzialnej za przechowywanie, obieg i ewidencję materiałów niejawnych należy załączyć:

— pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub poświadczenie bezpieczeństwa,

— aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;

h) dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemów teleinformatycznych należy załączyć:

— pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub poświadczenie bezpieczeństwa,

— aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,

— zaświadczenie stwierdzające odbycia specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych wydane przez SKW lub ABW;

i) dla pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy załączyć:

— poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” lub wyższej,

— zaświadczenie stwierdzające odbycia specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanego przez ABW lub SKW;

j) oświadczenie dla kierownika budowy, który posiada wymagane uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności spełniające wymóg art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane oraz wymóg wykonania prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kierujący robotami budowlanymi powinien spełniać wymagania, o których mowa w art. 37 c ww. ustawy.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki, o których mowa w rozdziale VII pkt 2 ppkt 1 lit. a oraz pkt 2 ppkt 3 lit. a niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

a) każdy z Wykonawców (lider, partner konsorcjum, każdy z partnerów spółki cywilnej) będzie posiadał kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683 z póź. zm.) lub zarządzenia nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z 11.12.2017 (Dz.U. MON 2017 poz. 226) (dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie);

b) każdy z Wykonawców (lider, partner konsorcjum, każdy z partnerów spółki cywilnej) będzie posiadał akredytowany system teleinformatyczny przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego (dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Na wykonanie robót budowlanych zostaną zawarte 3 umowy zgodne z załączonymi wzorami do SIWZ (załącznik nr 10.1, 10.2 oraz 10.3 do SIWZ).

Zamawiający dopuszcza możliwość nie wykonania pełnego zakresu rzeczowego zamówienia i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadkach opisanych w rozdziale XXV w SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/10/2020
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/12/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/10/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

1. Oferta powinna zawierać:

1) formularz oferty napisany zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ;

2) dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału IX, XI, XII SIWZ.

Wyżej wymienione dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz złożyć Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szi)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

a) w kwestiach formalnych – pani Marzena Mikołajczak;

b) kwestiach merytorycznych – pani Magdalena Niedzińska.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy (podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 024 000,00 PLN.

3. Oferta powinna zawierać:

1) formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ);

2) oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (załącznik nr 9 do SIWZ) – dotyczy Wykonawcy/lidera – partnera konsorcjum / partnerów spółki cywilnej / innego podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca/podwykonawcy);

3) oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 18 do SIWZ) – dotyczy Wykonawcy/lidera – partnera konsorcjum / partnerów spółki cywilnej / innego podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca/podwykonawcy);

4) oświadczenie o wykonaniu wykazu urządzeń do serwisowania (wzór – załącznik nr 8 do SIWZ);

5) oświadczenie Wykonawcy o zastosowanych materiałach i urządzeniach wraz z kartami katalogowymi (załącznik nr 15 do SIWZ) – tylko w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych;

6) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu (załącznik nr 16 do SIWZ);

7) zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument, w przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów (załącznik nr 7 do SIWZ);

8) do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (JEDZ) – dotyczy Wykonawcy/lidera – partnera konsorcjum / partnerów spółki cywilnej/innego podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca/podwykonawcy). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

9) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

10) dowód wniesienia wadium

Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji – oryginał dokumentu gwarancyjnego podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę (ubezpieczyciela) należy złożyć wraz z ofertą.

4. Wyżej wymienione dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłane Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej Stołecznego Zarządu Infrastruktury (https://platformazakupowa.pl/pn/szi) w miejscu ogłoszenia postępowania, przed upływem terminu składania ofert.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie/oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć przy użyciu platformy zakupowej Stołecznego Zarządu Infrastruktury (https://platformazakupowa.pl/pn/szi), w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania – dokument składany przez Wykonawcę, lidera/partnera konsorcjum, partnerów spółki cywilnej

6. Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, może unieważnić postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

7. W przypadku, gdy wyceniona przez Wykonawcę wartość któregoś z trzech zadań przekroczy kwotę Zamawiającego (wartość na zadanie), a Zamawiający nie otrzyma środków finansowych na zwiększenie limitu na danym zadaniu – postępowanie zostanie unieważnione.

8. Szacunkowa wartość (netto):

— zadanie I – 18 080 974,97,

— zadanie II – 9 058 512,35,

— zadanie III – 7 021 834,17.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki odwoławcze, o których mowa w ustawie Pzp w dziale VI zatytułowanym „Środki ochrony prawnej”. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/09/2020