Bauleistung - 421759-2020

Submission deadline has been amended by:  515648-2020
09/09/2020    S175

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budynków

2020/S 175-421759

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Krajowy numer identyfikacyjny: 65/2020
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 97
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Mikołajczak
E-mail: szi.jedz@ron.mil.pl
Tel.: +48 261849370
Faks: +48 261849168
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szi.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szi
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna MON
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń (w ramach 3 zadań) w kompleksie wojskowym przy ul. Banacha 2 w Warszawie

Numer referencyjny: 65/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadań:

— zadanie I – przebudowa budynku sztabowego nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Banacha 2 w Warszawie,

— zadanie II – budowa instalacji teletechnicznych, IT, SSP z robotami towarzyszącymi w budynku sztabowym nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Banacha 2 w Warszawie,

— zadanie III – renowacja elewacji budynku sztabowego nr 1 wraz z zagospodarowaniem w kompleksie wojskowym przy ul. Banacha 2 w Warszawie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 34 161 321.49 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300 Roboty rozbiórkowe
45432110 Kładzenie podłóg
45431100 Kładzenie terakoty
45262520 Roboty murowe
45223210 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45442200 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45410000 Tynkowanie
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45432210 Wykładanie ścian
45442100 Roboty malarskie
45262700 Przebudowa budynków
45320000 Roboty izolacyjne
45261210 Wykonywanie pokryć dachowych
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45312000 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45312300 Instalowanie anten
45312310 Ochrona odgromowa
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
32400000 Sieci
32410000 Lokalna sieć komputerowa
45321000 Izolacja cieplna
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Banacha 2, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty został w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia udostępnionej na stronie internetowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szi)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 34 161 321.49 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

a) cena oferty brutto – 60 %;

b) termin zakończenia robót budowlanych – 20 %;

c) okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 20 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Na potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda, aby Wykonawca posiadał:

a) kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683 z póź. zm.) lub zarządzenia nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z 11.12.2017 (Dz.U. MON 2017 poz. 226) – (dokument dotyczy Wykonawcy/lidera – partnera konsorcjum / partnerów spółki cywilnej);

b) koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSW) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z wymaganiami ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2142) (dokument dotyczy Wykonawcy/lidera lub partnera konsorcjum / partnerów spółki cywilnej / podwykonawcy, jeżeli ten będzie wykonywał roboty w zakresie branży teletechnicznej).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda:

a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 14 000 000,00 PLN.

W przypadku, kiedy wartość dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zostanie podania w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ustęp 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 13 do SIWZ);

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 13 do SIWZ);

g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenia na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (załącznik nr 13 do SIWZ);

h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów Prawa pracy, Prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp (załącznik nr 13 do SIWZ);

i) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (załącznik nr 13 do SIWZ).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów:

a) akredytacji systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” lub wyższej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego (dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie);

b) wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie o charakterze/zakresie prac budowlanych polegających na:

— budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku sztabowego lub biurowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na kwotę co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto (każda) oraz

— polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku sztabowego lub biurowego lub użyteczności publicznej z funkcją biurową objętych ochroną konserwatora zabytków wraz z infrastrukturą techniczną na kwotę co najmniej 4 000 000,00 PLN brutto (każda), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 3 do SIWZ).

W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje;

c) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SIWZ) do wykazu należy załączyć:

d) oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ) bez ograniczeń niezbędne do wykonania robót budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach:

— konstrukcyjno-budowlanej,

— drogowej,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— telekomunikacyjnej (teletechnicznej);

e) dla kierownika budowy, kierowników wyżej wymienionych branż należy załączyć: oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (załącznik nr 5 do SIWZ), pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub poświadczenie bezpieczeństwa, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów:

f) dla instalatora/ów konserwatora/ów systemów alarmowych należy załączyć:

— zaświadczenie lub świadectwo lub autoryzacja ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1–4 lub aktualne zaświadczenie lub świadectwo lub autoryzacja ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów alarmowych,

— legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,

— zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,

— pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub poświadczenie bezpieczeństwa,

— aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;

g) dla kierownika kancelarii lub innej osoby odpowiedzialnej za przechowywanie, obieg i ewidencję materiałów niejawnych należy załączyć:

— pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub poświadczenie bezpieczeństwa,

— aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;

h) dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemów teleinformatycznych należy załączyć:

— pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub poświadczenie bezpieczeństwa,

— aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,

— zaświadczenie stwierdzające odbycia specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych wydane przez SKW lub ABW;

i) dla pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy załączyć:

— poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” lub wyższej,

— zaświadczenie stwierdzające odbycia specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanego przez ABW lub SKW;

j) oświadczenie dla kierownika budowy, który posiada wymagane uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności spełniające wymóg art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane oraz wymóg wykonania prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kierujący robotami budowlanymi powinien spełniać wymagania, o których mowa w art. 37 c ww. ustawy.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki, o których mowa w rozdziale VII pkt 2 ppkt 1 lit. a oraz pkt 2 ppkt 3 lit. a niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

a) każdy z Wykonawców (lider, partner konsorcjum, każdy z partnerów spółki cywilnej) będzie posiadał kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683 z póź. zm.) lub zarządzenia nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z 11.12.2017 (Dz.U. MON 2017 poz. 226) (dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie);

b) każdy z Wykonawców (lider, partner konsorcjum, każdy z partnerów spółki cywilnej) będzie posiadał akredytowany system teleinformatyczny przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego (dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Na wykonanie robót budowlanych zostaną zawarte 3 umowy zgodne z załączonymi wzorami do SIWZ (załącznik nr 10.1, 10.2 oraz 10.3 do SIWZ).

Zamawiający dopuszcza możliwość nie wykonania pełnego zakresu rzeczowego zamówienia i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadkach opisanych w rozdziale XXV w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/12/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

1. Oferta powinna zawierać:

1) formularz oferty napisany zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ;

2) dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału IX, XI, XII SIWZ.

Wyżej wymienione dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz złożyć Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szi)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

a) w kwestiach formalnych – pani Marzena Mikołajczak;

b) kwestiach merytorycznych – pani Magdalena Niedzińska.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy (podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 024 000,00 PLN.

3. Oferta powinna zawierać:

1) formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ);

2) oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (załącznik nr 9 do SIWZ) – dotyczy Wykonawcy/lidera – partnera konsorcjum / partnerów spółki cywilnej / innego podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca/podwykonawcy);

3) oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 18 do SIWZ) – dotyczy Wykonawcy/lidera – partnera konsorcjum / partnerów spółki cywilnej / innego podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca/podwykonawcy);

4) oświadczenie o wykonaniu wykazu urządzeń do serwisowania (wzór – załącznik nr 8 do SIWZ);

5) oświadczenie Wykonawcy o zastosowanych materiałach i urządzeniach wraz z kartami katalogowymi (załącznik nr 15 do SIWZ) – tylko w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych;

6) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu (załącznik nr 16 do SIWZ);

7) zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument, w przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów (załącznik nr 7 do SIWZ);

8) do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (JEDZ) – dotyczy Wykonawcy/lidera – partnera konsorcjum / partnerów spółki cywilnej/innego podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca/podwykonawcy). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

9) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

10) dowód wniesienia wadium

Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji – oryginał dokumentu gwarancyjnego podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę (ubezpieczyciela) należy złożyć wraz z ofertą.

4. Wyżej wymienione dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłane Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej Stołecznego Zarządu Infrastruktury (https://platformazakupowa.pl/pn/szi) w miejscu ogłoszenia postępowania, przed upływem terminu składania ofert.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie/oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć przy użyciu platformy zakupowej Stołecznego Zarządu Infrastruktury (https://platformazakupowa.pl/pn/szi), w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania – dokument składany przez Wykonawcę, lidera/partnera konsorcjum, partnerów spółki cywilnej

6. Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, może unieważnić postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

7. W przypadku, gdy wyceniona przez Wykonawcę wartość któregoś z trzech zadań przekroczy kwotę Zamawiającego (wartość na zadanie), a Zamawiający nie otrzyma środków finansowych na zwiększenie limitu na danym zadaniu – postępowanie zostanie unieważnione.

8. Szacunkowa wartość (netto):

— zadanie I – 18 080 974,97,

— zadanie II – 9 058 512,35,

— zadanie III – 7 021 834,17.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki odwoławcze, o których mowa w ustawie Pzp w dziale VI zatytułowanym „Środki ochrony prawnej”. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2020