Usluge - 421835-2016

Prikaži smanjeni prikaz

30/11/2016    S231

Hrvatska-Tisno: Usluge u području gospodarenja energijom

2016/S 231-421835

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Općina Tisno
Nacionalni registracijski broj: 00699288369
Poštanska adresa: Uska ulica 1
Mjesto: Tisno
Poštanski broj: 22240
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Upravni odjel za financije i javne prihode
Na pažnju (osoba za kontakt): Miljenko Meštrov, ing.
E-pošta: mestrov@tisno.hr
Telefon: +385 22439262/+385 22439268
Telefaks: +385 22439812

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0026380

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Energetska usluga – provedba projekta energetske učinkovitosti u Općini Tisno.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 27: Ostale usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Područje Općine Tisno.

NUTS kod HR HRVATSKA

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Energetska usluga – provedba projekta energetske učinkovitosti u Općini Tisno.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71314200 Usluge u području gospodarenja energijom

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave je ušteda na troškovima energije koja će se postići provođenjem mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 394 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 76 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u roku njezine valjanosti u obliku izvornog bankovnog jamstva koje mora biti bezuvjetno, na „prvi poziv” i „bez prigovora”, u iznosu od 119 000 HRK koja mora glasiti na naručitelja.
Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj može dati novčani polog u iznosu 119 000 HRK, uplatom na žiro račun naručitelja IBAN HR8224070001845400006:, model 68 poziv na broj 7811-OIB otvoren kod OTP BANKA d. d. s naznakom predmeta javne nabave i/ili evidencijskog broja nabave. Uplata mora biti izvršena i vidljiva na računu naručitelja najkasnije do otvaranja ponuda. Dokaz o uplati ulaže se u ponudu i čini sastavni dio ponude.
Jamstvo će se aktivirati u slučaju:
— odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi,
— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi,
— odbijanja potpisivanja ugovora,
— nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.
Sadržaj garancije takav da omogući naplatu garancije u svim navedenim slučajevima.
Rok valjanosti bankarske garancije mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude.
Svaki nedostatak tražene bankarske garancije u iznosu, roku i gore navedenim odredbama, smatrat će se neotklonjivim nedostatkom, te će ponuda s tako priloženom bankarskom garancijom biti odbijena sukladno članku 93. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi.
Ako na dan izvršnosti odluke o odabiru istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu daje se rok od 8 dana.
Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a odabranom ponuditelju nakon dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku. Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji (npr. uložni fascikl) i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude. Presliku jamstva potrebno je uvezati u ponudu kao i ostale dijelove ponude.
2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza
Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora dostaviti:
a) jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza u obliku bankarske garancije u korist naručitelja (bezuvjetne, neopozive i naplative na prvi poziv) u visini od 10 % vrijednosti ugovora s rokom valjanosti do završetka razdoblja rekonstrukcije;
b) jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u korist naručitelja u obliku zadužnice na iznos ukupne vrijednosti investicije, s rokom valjanosti minimalno do isteka ugovora o energetskom učinku.
U slučaju odabira ponude zajednice ponuditelja, njihova je obveza dostave jamstva iz točke a) i točke b).
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza naplatit će se u slučaju neizvršavanja ugovornih obveza. Jamstvo treba glasiti na naručitelja, kako je određeno u točkama 26.2.a) i 28.2.b) ove dokumentacije za nadmetanje.
Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza ne bude naplaćeno, naručitelj će ga vratiti pružatelju nakon isteka.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 10.1. Obvezni razlozi isključenja
Sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13 ,143/13 i 13/14) javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
10.1.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 10.1.1. gospodarski subjekt je dužan u ponudi dostaviti izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Izjava može biti dana na memorandumu gospodarskog subjekta te mora obuhvaćati popis svih kaznenih djela odnosno popis odgovarajućih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta.
Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 10.1.1. od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu, javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
— dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili ako se isti ne izdaje
— jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije, ili ne obuhvaća sva kaznena djela iz točke 10.1.1. a) i b),
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz alineje 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 10.1.1. a) i b).
10.1.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti točke 10.1.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz a); ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz a) ili jednakovrijedni dokument iz b).
10.1.3. razlozi isključenja iz točke 10.1.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 10.1. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
10.2. Ostali razlozi isključenja
Naručitelj će isključiti ponuditelja i u sljedećim slučajevima:
1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
3. ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti točaka 1. i 2. ovoga gospodarski subjekt dostavlja:
1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke I. ili dokument iz točke 2. ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
Težak profesionalni propust u smislu stavka 10.2. točke 3. ovoga članka je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 10.2. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
11. Odredbe o sposobnosti gospodarskih subjekata
11.1. Pravna i poslovna sposobnost
11.1.1. Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.
11.1.2. Dokaz o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera za nominirane stručne djelatnike i to za minimalno jednog ovlaštenog inženjera elektrotehnike.
11.1.3. Dokaz za posjedovanje određenog ovlaštenja, ako je ono potrebno za izvršenje ugovora.
Ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora, natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 11.2. Financijska sposobnost
Gospodarski subjekti dokazuju svoju financijsku sposobnost sljedećim dokazom koji se prilaže uz ponudu:
11.2.1. dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta, kao dokaz da ponuditelj nije u blokadi;
11.2.2. financijsko izvješće za 2015. godinu predano u javni registar financijskih izvješća;
11.2.3. potvrda porezne uprave ne starija od 30 dana od dana objave dokumentacije za nadmetanje kojom se dokazuje da ponuditelj nema dospjelih a neplaćenih poreznih davanja i obveza prema radnicima.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
11.3. Tehnička i stručna sposobnost
Gospodarski subjekti dokazuju svoju tehničku i stručnu sposobnost sljedećim dokazom koji se prilaže uz ponudu:
11.3.1. popis ugovora o radovima/uslugama izvršenim u 2015. godini i tijekom 5 godina koje prethode 2015. godini na objektima usporedive složenosti u rekonstrukciji javne rasvjete. Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova, naziv druge ugovorne strane te da su radovi uredno izvršeni i izvedeni u skladu s pravilima struke;
Popis kao dokaz o izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju 1 ugovora s istim ili sličnim predmetom ugovora kao što je predmet nabave čiji je zbroj minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave.
11.3.2. izjava o strukturi osoblja koje će biti uključeno u ugovor;
11.3.3. izjava o ovlaštenim osobama, a koje su potrebne za izvršenje dijela predmeta nabave (minimalno 1 ovlašteni inženjer elektrotehnike);
11.3.4. izjava o alatima, uređajima i tehničkoj opremi koja je izvođaču na raspolaganju za predmet nabave.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije niže navedene

1. Kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude: maksimalan broj bodova koji ponuda može postići jest 100. Odabrana ponuda je ona koja je ekonomski najpovoljnija. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ona koja ima najveći broj bodova u skladu s kvantitativnim i kvalitativnim kriterijima bodovanja. Kvantitativni kriterij bodovanja sastoji se od ukupne neto uštede koji iznosi maksimalno 85 % od ukupnog broja bodova, dok kvalitativni kriteriji iznose maksimalno 15 % od ukupnog broja bodova. A) Kvantitativni kriterij bodovanja Formula za određivanje vrijednosti ukupne neto uštede je sljedeća: gdje je: NPV= ?_(i=1)^m-?(ZU+OU-N)?_i/(1+d/12)^i + ?_(j=m+1)^98-?((ZU+OU)^')?_j/(1+d/12)^j NPV = neto financijska korist za naručitelja, koja će biti vrijednost ponude i= 1, 2,...., m = 72 broj mjeseci u kojima se jamčena ušteda ostvaruje za vrijeme trajanja ugovora, po prijedlogu ponuditelja j= m+1, m+2,…., 98 broj mjeseci od datuma završetka ugovora do prestanka zahtijevanog minimuma ekonomskog vijeka trajanja nove ulične rasvjete (98 mjeseci odnosno 9godina sveukupno). d = diskontna stopa od 6 % godišnje; primjenjuje se samo za svrhe procjene ZU = zajamčena mjesečna financijska ušteda uslijed smanjenja potrošnje električne energije za vrijeme trajanja ugovora o energetskom učinku, izračunata na temelju referentne potrošnje električne energije i cijene električne energije na dan objave dokumentacije za nadmetanje, kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje. OU = zajamčena mjesečna ušteda na referentnim troškovima za održavanje rekonstruirane javne rasvjete, na temelju referentne potrošnje električne energije, pri čemu ponuditelj, za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, snosi sveukupne troškove održavanja nove javne rasvjete pokrivene jamstvom kao i one koje jamstvo ne pokriva (osim troškova fizičke zamjene neispravnih svjetiljki prema postojećem ugovoru o održavanju između naručitelja i društva – održavatelja). ZU' = očekivana financijska ušteda proizašla uslijed umanjene mjesečne potrošnje električne energije u razdoblju nakon završetka ugovora. ZU' ne smije prelaziti ZU te prikazuje bilo kakvo smanjenje štednje zbog očekivanih kvarova svjetiljaka u skladu s njihovim očekivanim operativnim vijekom trajanja. OU' = očekivana financijska ušteda proizašla uslijed smanjenih mjesečnih troškova održavanja u razdoblju nakon završetka ugovora do kraja ekonomskog vijeka trajanja. OU' ne smije prelaziti OU te prikazuje bilo kakvo smanjenje štednje nastalo uslijed očekivanih kvarova svjetiljki, u skladu sa njihovim operativnim vijekom trajanja. N = redovne isplate ponuditelja isključivo za pružene usluge na temelju ugovora. N uključuju sve troškove energetske usluge, kao što je navedeno u troškovniku, gdje ?_(i=1)^m-?N=P?, puna cijena usluge koju pruža ponuditelj. Ponuditelji moraju priložiti sve skupine troškova, odnosno strukturu troškova zasebno, pri čemu će poštivati da mjesečna naknada koju Naručitelj plaća za njih treba biti u skladu s N <= ZU + OU. Bodovanje: maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 85. Onaj ponuditelj koji dostavi ponudu s najvećom neto financijskom koristi za naručitelja dobit će maksimalni broj bodova. Broj bodova = (ponuđena neto financijska korist za naručitelja)/(najviše ponuđena neto financijska korist za naručitelja)*85 Vrijednost bodova dobiva se zaokruživanjem, bez decimalnih mjesta. B) Kvalitativni kriterij bodovanja Kvalitativna ocjena ponuda se provodi prema kriteriju životnog vijeka žarulje izraženo u radnim satima prema normativnim uvjetima testiranja L80B10 boduje se na sljedeći način: do 60 000 sati broj bodova je 0 jednako ili više od 60 000 sati bodovat će se prema sljedećoj formuli: broj bodova = (ponuđeni broj sati)/(najviše ponuđeni broj sati)*15 Vrijednost bodova dobiva se zaokruživanjem, bez decimalnih mjesta. Životni vijek deklarira se prema IES TM 21-2011, LM-80-20, odnosno sukladno članku 73. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, jednako vrijednim potvrdama (certifikatima) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje drugih država članica Europske unije.. Značaj 0

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
10-16VV-06
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
9.1.2017 - 14:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 9.1.2017 - 14:00

Mjesto:

Općina Tisno, Uska Ulica 1, Tisno.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
24.11.2016