Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 421838-2020

09/09/2020    S175

България-Хасково: Строителни и монтажни работи

2020/S 175-421838

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: АПИ — Областно пътно управление Хасково
Национален регистрационен номер: 0006950890171
Пощенски адрес: бул. „Съединение“ № 38
Град: Хасково
код NUTS: BG422 Хасково
Пощенски код: 6300
Държава: България
Лице за контакт: Росица Белева
Електронна поща: prrp_haskovo@abv.bg
Телефон: +359 38624037
Факс: +359 38663631
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.api.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1403
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: строителство, ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Премахване на негодна и опасна за обитаване сграда, представляваща опорен пункт за поддържане (пътен кантон), едноетажна масивна конструкция със застроена площ от 92 кв. м, с прилепен към него ск

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмета на поръчката включва:

1. Разваляне на сградите — опорен пункт за поддържане със застроена площ 92 м2.

2. Разваляне на склад със застроена площ 48 м2.

3. Натоварване и извозване на строителните отпадъци — 68,82 м3.

4. Рекултивация и полагане хумус — 42 м3.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 10 026.83 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422 Хасково
Основно място на изпълнение:

с. Николово, община Хасково, УПИ (парцел) V

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмета на поръчката включва:

1. Разваляне на сградите — опорен пункт за поддържане със застроена площ 92 м2.

2. Разваляне на склад със застроена площ 48 м2.

3. Натоварване и извозване на строителните отпадъци — 68,82 м3.

4. Рекултивация и полагане хумус — 42 м3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на открита процедура
Обяснение:

С решение № 2/5.08.2019 г. на директора на ОПУ Хасково е обявена открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 във връзка с член 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет „Премахване на негодна и опасна за обитаване сграда, представляваща опорен пункт за поддържане (пътен кантон), едноетажна масивна конструкция със застроена площ от 92 кв. м, с прилепен към него склад със застроена площ 48 кв. м, находящи се в с. Николово, община Хасково, УПИ (парцел) V“.

С решение № 7/17.10.2019 г. на директора на ОПУ Хасково процедурата за възлагане на обществената поръчка е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 5 б. „б“ от ЗОП, тъй като е подадена само 1 оферта за участие, която е неподходяща по смисъла на & 2, т. 25 от ДР на ЗОП.

Поради изложените по-горе обстоятелства на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП възложителят открива процедура по договаряне без предварително обявление с предмет „Премахване на негодна и опасна за обитаване сграда, представляваща опорен пункт за поддържане (пътен кантон) едноетажна масивна конструкция със застроена площ от 92 кв. м, с прилепен към него склад, със застроена площ 48 кв. м, находящи се в с. Николово, община Хасково, УПИ (парцел) V.“

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: У-3
Наименование:

Премахване на негодна и опасна за обитаване сграда, представляваща опорен пункт за поддържане (пътен кантон), едноетажна масивна конструкция със застроена площ от 92 кв. м, с прилепен към него ск

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/08/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „СКАФФ“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 115829680
Пощенски адрес: бул. „6-и септември“ № 112, вх. А, ет. 1, офис С
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Електронна поща: nushev@scaff.bg
Телефон: +359 878562904
Факс: +359 878562904
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10 026.83 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/09/2020