Tjänster - 421847-2016

Visa förkortad version

Detta meddelande har annullerats av:  20488-2017
30/11/2016    S231

Sverige-Stockholm: Tjänster avseende fast egendom

2016/S 231-421847

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Riksgäldskontoret
Ort: Stockholm
Postnummer: SE-103 74
Land: Sverige
Att: Gustav Blomberg
E-post: gustav.blomberg@affarsconcept.se

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Officiellt namn: TendSign
Land: Sverige
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=116211

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Officiellt namn: TendSign
Land: Sverige
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=116211&Goto=Docs

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Officiellt namn: TendSign
Land: Sverige
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=116211&Goto=Tender

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
Samhällsskydd och rättsskipning
Ekonomi och finans
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Upphandling av ramavtal avseende lokalförsörjningskonsulter.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 14: Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Stockholms län.

NUTS-kod SE110 Stockholms län

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör

Ramavtalets löptid

Antal månader: 12
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Riksgälden har behov av att upphandla ramavtal avseende lokalförsörjningskonsulter. Avsikten med upphandlingen är att ingå ramavtal med en leverantör.
Beskrivning av omfattningen av det åtagande som denna upphandling omfattar, de krav som ställs på genomförande och leverantören som ska utföra de aktuella tjänsterna framgår av denna anbudsinbjudan med tillhörande bilagor.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

70000000 Tjänster avseende fast egendom, 70100000 Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom, 70300000 Diverse fastighetsmäkleri på arvodes- eller kontraktsbasis, 70332100 Fysisk planering, 71200000 Arkitekttjänster, 79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet, 79100000 Juridiska tjänster, 98342000 Arbetsmiljötjänster, 98392000 Omlokalisering

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen: Riksgälden har möjlighet, men ingen skyldighet, att förlänga ramavtalet med maximalt 12 månader vid 3 tillfällen på i övrigt oförändrade villkor. Ramavtalet kan därmed som längst löpa i 4 år.
II.2.3)Information om förlängning
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Anbudsgivaren ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings- skatte- och avgiftsskyldigheter.
Riksgälden kontrollerar att anbudsgivaren och eventuell/-a underleverantör/-er uppfyller lagenligt ställda krav avseende sina registrerings- skatte- och avgiftsskyldigheter.
I de fall Riksgälden saknar möjlighet att, på egen hand, inhämta information om fullgörande av aktuella skyldigheter ska anbudsgivaren vara beredd att tillhandahålla erforderlig dokumentation som visar att kravet ovan uppfylls.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Anbudsgivare ska ha en stabil ekonomisk och finansiell ställning. Riksgälden kommer att göra en bedömning av anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning genom att inhämta kreditupplysning från kreditupplysningsföretaget UC. För att anbudsgivaren kan anses ha en stabil ekonomisk ställning ska anbudsgivaren på anbudsdagen ha en kreditrating om minst 3, enligt UC. Om anbudsgivaren är medveten om eller misstänker att aktuell information saknas, är felaktig eller att kravet inte uppfylls ska anbudsgivaren kunna redovisa varför så är fallet. Anbudsgivaren kan ändå anses ha uppfyllt det ställda kravet om anbudsgivaren lämnar sådan förklaring/intyg att det kan anses klarlagt att motsvarande ekonomisk stabilitet innehas. I de fall en anbudsgivares ekonomiska stabilitet garanteras av moderbolag eller annan garant, ska intyg om detta bifogas anbud och vara undertecknat av moderbolagets/garantens firmatecknare. Efterfrågad kreditrating samt kraven på juridisk ställning ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne.
Eventuella minimistandardnivåer: Se ovan.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Anbudsgivaren ska redovisa tre uppdrag som uppfyller ställda krav i förfrågningsunderlaget.
Anbudsgivaren ska namnge erbjuden projektledare samt lämna kompetensredovisning (inkl. referensuppdrag) av vilken det framgår att ställda krav uppfylls.
Anbudsgivaren ska namnge erbjuden den biträdande projektledaren samt lämna kompetensredovisning (inkl. referensuppdrag) av vilken det framgår att ställda krav uppfylls.
Anbudsgivaren ska bekräfta/redovisa att ställda krav avseende Övrig personal, Kvalitetsäkringsrutiner, Arbetsmiljö, Hållbarhet och Miljö är uppfyllda.
Eventuella minimistandardnivåer:
Anbudsgivaren ska ha den kunskap och den erfarenhet som fordras för att utföra det aktuella åtagandet. Anbudsgivaren ska därmed ha utfört minst 3 uppdrag avseende konsulttjänster inom lokalförsörjning. Samtliga uppdrag ska ha omfattat/avsett:
— rådgivning inom hyresjuridik och genomförande av hyresförhandling,
— lokalförsörjningsarbete för en kontorsmiljö avsedd för minst 150 personer,
— statlig lokalförsörjning.
Anbudsgivaren ska följa arbetsmiljölagstiftningen.
Anbudsgivaren ska bedriva hållbarhetsarbete och identifiera verksamhetens påverkan ur ett finansiellt och socialt hållbarhetsperspektiv.
Anbudsgivaren ska under avtalsperioden arbeta med att identifiera verksamhetens miljöaspekter och minska dess miljöpåverkan på kort och lång sikt. De konsulter som arbetar på uppdrag av Riksgälden ska under deras vistelse i Riksgäldens lokaler följa Riksgäldens regler för att minska miljöpåverkan.
— rådgivning (stöd avseende sakområdeskompetens) vid offentlig upphandling i samband med det aktuella lokalförsörjningsuppdraget.
Uppdragen ska ha utförts för olika externa kunder under de 3 senaste åren räknat från sista anbudsdag.
Uppdragen ska ha utförts i enlighet med avtalade villkor.
Anbudsgivaren ska erbjuda en person för rollen som extern projektledare. Projektledaren kommer att ha huvudansvar för anbudsgivarens åtagande som bland annat innefattar samordning av arbetets utförande.
Erbjuden projektledare ska ha:
— genomgått universitets- och/eller högskoleutbildning i fastighetsrelaterad juridik och fastighetsförmedling,
— minst 6 års erfarenhet av lokalförsörjning,
— minst 6 års erfarenhet av att leda projekt,
— erfarenhet av att leda hyresförhandlingar på relevanta marknaden i det kommande åtagandet,
— erforderlig kunskap om branschpraxis, regler och lagar samt föreskrifter som aktualiseras inom lokalförsörjningsarbetet,
— goda kunskaper i svenska i tal och i skrift,
— utfört minst 3 uppdrag, i rollen som projektledare, avseende konsulttjänster inom lokalförsörjning som förhandling, utredning, implementering av lokalförändring och sådana uppgifter som ingår i krav på tjänsten, avsnitt 41. Uppdragen ska ha avsett statlig lokalförsörjning.
Anbudsgivaren ska erbjuda en person för rollen som biträdande projektledare.
Erbjuden biträdande projektledare ska ha:
— genomgått relevant universitets- och/eller högskoleutbildning såsom fastighetsrelaterad juridik/fastighetsekonomi/teknik och/eller fastighetsförmedling,
— minst 3 års erfarenhet av hyresgästrådgivning och implementering av lokalförändringar,
— goda kunskaper i svenska i tal och i skrift,
— utfört minst ett uppdrag avseende konsulttjänster inom lokalförsörjning som förhandling, utredning, implementering av lokalförändring och sådana uppgifter som ingår i krav på tjänsten, avsnitt 4. Uppdraget ska ha avsett statlig lokalförsörjning.
Anbudsgivaren ska, utöver personalen ovan, för genomförande av avtalat åtagande tillhandahålla erforderligt antal övrig personal så att uppdraget kan utföras med den omfattning, effektivitet och kvalitet som följer av kraven på tjänsten. Därmed ska den övriga personal som ställs till förfogande av anbudsgivaren, tillsammans med tillhandahållen projektledare och biträdande projektledare, erbjuda den samlade kompetens som erfordras för att utföra i ramavtalet ingående tjänster enligt avsnitt 4.
Övrig personal som anbudsgivaren erbjuder för att utföra uppgifter som ryms inom ramavtalet ska inneha adekvat kompetens inom, och erfarenhet av, de arbetsuppgifter som den aktuella resursen ska utföra.
Samtlig övrig personal ska ha goda kunskaper i svenska i tal och i skrift.
Anbudsgivaren ska bedriva ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete och tillämpa dokumenterade rutiner för kvalitetssäkringsarbetet. Kvalitetssäkringsarbetet ska möjliggöra uppföljning av uppdraget och mätning av resultat mot uppsatta mål.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
2016/1132
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar: 17.1.2017
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
17.1.2017
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 31.8.2017
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 18.1.2017 - 0:00
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Land: Sverige

VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25.11.2016