Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 422069-2021

20/08/2021    S161

Polska-Liszki: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

2021/S 161-422069

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 119-311740)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Liszki
Krajowy numer identyfikacyjny: 9442243129
Adres pocztowy: Liszki 230
Miejscowość: Liszki
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Fajto, Renata Bylica
E-mail: ug@liszki.pl
Tel.: +48 122576534
Adresy internetowe:
Główny adres: www.liszki.pl
Adres profilu nabywcy: https://miniportal.uzp.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Budowa budynku Szkoły Podstawowej, czterooddziałowego przedszkola i hali widowiskowo – sportowej wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku w miejscowości Kaszów, Gmina Liszki.

Numer referencyjny: IN.271.3.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45214200 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku o funkcji Szkoły Podstawowej, czterooddziałowego przedszkola i hali widowiskowo – sportowej wraz z składanymi trybunami oraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku: wod. - kan., c.o. c.t, ENN, teletechnicznej niskoprądowej, gazu, wentylacją mechaniczną (5 central dachowych wraz z automatyką, podestami komunikacyjnymi i wymiennikami ciepła, zład zewnętrzny wypełniony glikolem, 1 centralą wew., klimatyzacja wewnętrzna 2 jednostki i jedna jednostka zewnętrzna wypełniona freonem), wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową za licznikową z rur PE SDR 11 RC fi 40 o długości 126m i wyposażeniem szaf gazowych, wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej, kompletną kotłownią z opomiarowaniem zużytego ciepła dla poszczególnych obiektów (szkoła, przedszkole, hala), kanalizacją sanitarną z separatorem tłuszczów, kanalizacją deszczową z separatorem substancji ropopochodnych i ogranicznikiem przepływu oraz budowa boisk sportowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 119-311740

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do 25/11/2021

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do 03/01/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sekcja IV Procedura - IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 27/08/2021

Czas lokalny 09:00

Powinno być:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 5/10/2021

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Warunki otwarcia ofert

Data: 27/08/2021

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Warunki otwarcia ofert

Data: 5/10/2021

Czas lokalny: 12:00

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zmiany wskazane powyżej dotyczą ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/S 119-311740 z dnia 22.06.2021 r.w zwiazku z ogłoszeniem o sprostowaniu nr 2021/S 141-372180 z dnia 23.07.2021 r.

W związku z pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz okresem urlopowym poszczególnych branżowców

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert: 05.10.2021, godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do

złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na

miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika

dostępnej na miniPortalu.

Termin otwarcia ofert: 05.10.2021, godz. 12.00.

Termin związania ofertą: do 03.01.2022.