Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 422136-2021

20/08/2021    S161

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg

2021/S 161-422136

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Olsen
E-mail: mpo@horten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/160233398.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

RD Gasfakkel - Profylakse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45232420 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den eksisterende gasfakkel og rørføring er utilstrækkelig med henblik på kapacitet på Renseanlæg Damhusåen.

Der skal derfor etableres en ny gasfakkel, tilsvarende den eksisterende mht. funktion, udformning og kapacitet, samt nyt gasrør fra gaslageret, i et delvist nyt tracé.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 199 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231220 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med gasrørledninger
45252130 Udstyr til spildevandsanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Valby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den eksisterende gasfakkel og rørføring er utilstrækkelig med henblik på kapacitet på Renseanlæg Damhusåen.

Der skal derfor etableres en ny gasfakkel, tilsvarende den eksisterende mht. funktion, udformning og kapacitet, samt nyt gasrør fra gaslageret, i et delvist nyt tracé.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

BIOFOS gennemfører en udbygning af Renseanlæg Damhusåen og har i den forbindel-se offentliggjort tre igangværende udbud med forhandling, henholdsvis udbudsbe-kendtgørelse nr. 2021/S 037-091416, 2021/S 018-040485 og 2021/S 119-311765 samt et begrænset udbud med udbudsbekendtgørelse 2021/S 138-365995.

BIOFOS arbejder samtidig imod at udsende yderligere to bygge- og anlægsprojekter på Renseanlæg Damhusåen i EU-udbud.

Denne kontrakt vedrører etableringen af en ny gasfakkel inkl. nyt gasrør fra

gaslageret i et delvist nyt tracé.

Gasfaklen etableres i sammenhæng med den, ved udbudsbekendtgørelse nr. 2021/S 037-091416, offentliggjorte totalentreprise om termisk hydrolyseanlæg på renseanlæg Damhusåen. Der vil i forbindelse med ibrugtagningen af det termiske hydrolyseanlæg opstå behov for forøget kapacitet til afbrænding, og dermed behov for etablering af den nye gasfakkel. Gasfaklens dimensionering er fastsat på baggrund af dette konkre-te behov.

BIOFOS vurderer derfor, at den udbudte totalentreprise om termisk hydrolyseanlæg på renseanlæg Damhusåen og nærværende kontrakt om etablering af ny gasfakkel udgør et samlet bygge- anlægsarbejde i henhold til udbudslovens § 24, nr. 5, fordi der er en økonomisk og teknisk forbindelse mellem projekterne.

Denne kontrakt er derfor tildelt ved brug af "delydelsesreglen", jf. udbudslovens § 8, stk. 2.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Gasfakkel - Renseanlæg Damshuåen

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17/08/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: MUNCK HAVNE & ANLÆG A/S
CVR-nummer: 10664195
Postadresse: Toftegårdsvej 18
By: Hjulby
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5800 Nyborg
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 2 199 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 199 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/08/2021