Supplies - 422237-2020

09/09/2020    S175

Poland-Bielsko-Biała: Medical equipments

2020/S 175-422237

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Postal address: ul. Wyzwolenia 18
Town: Bielsko-Biała
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-300
Country: Poland
Contact person: Bożena Osuchowska
E-mail: b.osuchowska@onkologia.bielsko.pl
Telephone: +48 334984162
Fax: +48 334984044

Internet address(es):

Main address: http://www.onkologia.bielsko.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.onkologia.bielsko.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: http://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_bielsko/proceeding
Postal address: ul. Wyzwolenia 18
Town: Bielsko-Biała
Postal code: 43-300
Country: Poland
Contact person: Bożena Osuchowska
Telephone: +48 334984162
E-mail: bosuchowska@onkologia.bielsko.pl
NUTS code: PL225 Bielski

Internet address(es):

Main address: www.onkologia.bielsko.pl

I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Reference number: DZP.271.35.2020
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. W zakres zamówienia wchodzą: 2 mikroskopy, 6 kardiomonitorów z centralą oraz 40 koncentratorów tlenu.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 2 szt. mikroskopów

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38510000 Microscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Zakład Patomorfologii zlokalizowany w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ulicy Wyzwolenia 18.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa 2 szt. mikroskopów.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne oceniane / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi na oferowane aparaty i urządzenie / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 6 szt. kardiomonitorów kompaktowo-modułowych wraz z centralą monitorującą 1 szt.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195110 Respiratory monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Oddziału Gastroenterologii z pododdziałem wewnętrznym zlokalizowanym w Beskidzkim Centrum Onkologii-Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ulicy Wyspiańskiego 21

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa 6 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą – 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne oceniane / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi na oferowane aparaty i urządzenie / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 40 szt. koncentratorów tlenu

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800 Oxygen administration unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Hospicjum domowe zlokalizowane w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej przy ul. Emilii Plater 17.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa, 40 szt. koncentratorów tlenu, 39 szt. stacjonarnych oraz 1 szt. przenośnego koncentratora tlenu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi na oferowane Koncentratory tlenu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Na potwierdzenie Zamawiający wymaga złożenia

a) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia są:

referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania w ww. okresie co najmniej dwóch zamówień na:

— dostawę mikroskopów w przypadku składania oferty na pakiet nr 1,

— dostawę kordiomonitorów w przypadku składania oferty na pakiet nr 2,

— dostawę koncentratorów tlenu w przypadku składania oferty na zadanie nr 3.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1.Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga by Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach podanych w projekcie umowy.

2. Integralną część umowy stanowi: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

3. Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa paragraf 6 projektu umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/10/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/12/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/10/2020
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie załączników (ofert):

https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_bielsko/proceedings Dział Zamówień Publicznych Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej mieszczący się przy ul. Wyzwolenia 18, POLSKA, w budynku dyrekcji – II piętro, pokój nr 13.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Ponad to o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

b) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie pkt 1 oraz pkt 4;

c) spełnią warunki dodatkowe, o których mowa w rozdziale V pkt 4 SIWZ, w tym zabezpieczą ofertę wadium w formie i na zasadach określonych w SIWZ w wysokości:

— dla zadania nr 1 – 535,00 PLN

— dla zadania nr 2 – 1 480,00 PLN

— dla zadania nr 3 – 1 110,00 PLN.

2. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

a) oświadczenie w formie jednolitego dokumentu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

b) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

c) wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla wybranego zadania) – zał. nr 4 do SIWZ;

d) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie i na zasadach określonych w SIWZ;

e) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 4 ppkt 4.2 SIWZ a

reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania;

f) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dotyczy Wykonawców, którzy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 1.3 SIWZ polegają na zdolnościach innych podmiotów;

g) oświadczenie potwierdzające, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE i posiada ważną deklarację zgodności CE;

h) oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień przez Wykonawcę lub autoryzowany serwis do wykonywania czynności serwisowych w okresie udzielonej Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji;

i) oświadczenie potwierdzające, że wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające je do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 175).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/09/2020