Tjenesteydelser - 422268-2019

09/09/2019    S173    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Aars: Forsikringstjenester

2019/S 173-422268

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Aars Boligforening
66126616
Kirkegade 3
Aars
9600
Danmark
Kontaktperson: Bækmark & Kvist Forsikringsrådgivning A/S
Telefon: +45 96327416
E-mail: lmp@bk-as.dk
Fax: +45 98194811
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarsbo.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: www.lmp@bk-as.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Bækmark & Kvist Forsikringsrådgivning A/S
53676928
Virkelyst 10, 1.
Nørresundby
9400
Danmark
Kontaktperson: Lene Midtgaard Petersen
Telefon: +45 96327416
E-mail: lmp@bk-as.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://bk-as.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af forsikringer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
66510000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aars Boligforening ønsker at indgå forsikringsaftaler indenfor følgende forsikringer:

Bygningsforsikring, løsøreforsikring, edb-forsikring, ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring og motorekøretøjsforsikring.

Forsikringsselskabet skal samarbejde med Aars Boligforenings forsikringsmægler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66515200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kunde: Aars Boligforening ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor de ovenfor oplistede forsikringstyper.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aars Boligforening ønsker at indgåede aftaler skal træde ikraft d. 1.1.2020. Forsikringsaftaler skal etableres for en 1-årig periode med ret til forlængelse i op til 4 * 1 år, hvis der ikke er mulighed for en 3-årig periode. Hvis 3-årig periode er muligt skal der være mulighed for forlængelse i 2 * 1 år. Alternativt kan 5-årig periode vælges. Rabat bedes oplyst i tilbuddet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal erklære, at man lovligt kan udøve forsikringsvirksomhed i Danmark, jf. del IV.A.2 i ESPD.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne fremlægge dokumentation for dennes tilfredsstillende finansielle og økonomiske formåen ved at kunne henvise til de seneste 2 årsrapporter, jf. del IV.B.6, hvis ordregiver måtte ønske dette.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/10/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/10/2019
Tidspunkt: 16:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang for tilbudsgiver ved åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 33307621
E-mail: klfu@eogs.dk
Fax: +45 33307799
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Fristen for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud er 45 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende om ordregiverens kontraktindgåelse. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen om kontraktindgåelse er offentliggjort. I forbindelse med den 10 dages standstill periode, gøres der opmærksom på, at formålet med denne, er at give tilbudsgivere mulighed for at indgive klager til Klagenævnet for Udbud, så eventuelle overtrædelser stadig vil kunne afhjælpes inden kontrakten indgås. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet. Er klagen ikke indgivet i standstill perioden skal det angives om, hvorvidt det begæres, om klagen skal have opsættende virkning. Alle frister regnes som, dagen efter den dag, hvor underretning er afsendt eller offentliggørelse af bekendtgørelsen. Ovenstående jf. reglerne i lov om håndhævelse af udbudsreglerne, lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer ved lov nr. 511 af 2705.2013.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/09/2019