Tjenesteydelser - 422315-2016

01/12/2016    S232

Belgien-Bruxelles: Invasive ikkehjemmehørende arter — udvikling af risikovurderinger til håndtering af prioriterede arter og styrkelse af forebyggelse

2016/S 232-422315

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for the Environment
Postadresse: BU 9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Invasive ikkehjemmehørende arter — udvikling af risikovurderinger til håndtering af prioriterede arter og styrkelse af forebyggelse.

Sagsnr.: ENV.B.2/ETU/2016/0013.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det centrale indhold i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22.10.2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter er en liste over de invasive ikkehjemmehørende arter, der bekymrer EU, hvilken skal udarbejdes på grundlag af risikovurderinger og løbende holdes opdateret. Undersøgelsen »Invasive ikkehjemmehørende arter — prioritering af forebyggende tiltag gennem screening af fremtidige faktorer« udviklede rammerne for screening af fremtidige faktorer og fastsatte de prioriterede arter, der skal risikovurderes. Den foreslåede undersøgelse skal bygge på denne øvelse i screening af fremtidige faktorer og udføre de mest presserende risikovurderinger for arter, der repræsenterer en stor trussel for EU, med henblik på at sikre, at disse risikovurderinger vil opfylde kravene i forordningen om invasive ikkehjemmehørende arter.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud — undersøgelseskontrakt for 12 måneder med et budget på 300 000 EUR. Kontrakten kan fornyes 2 gange for en periode på 12 måneder på samme vilkår, op til en samlet maksimal varighed på 36 måneder (samlet budget på 900 000 EUR), forudsat at kontrahentens udførelse er tilfredsstillende i alle henseender og med forbehold for bevilling af budgetmidler.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og allokering af ressourcer / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 087-153067
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 07.0202/2016/740982/ETU/ENV.D.2
Betegnelse:

Invasive ikkehjemmehørende arter — udvikling af risikovurderinger til håndtering af prioriterede arter og styrkelse af forebyggelse

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/11/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: NERC — Centre for Ecology and Hydrology
Postadresse: Maclean Building, Benson Lane, Crowmarsh Gifford
By: Wallingford, Oxfordshire
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Postnummer: OX10 8BB
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 900 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 300 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 63 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

11,7 % + 8,3 % + 6,7 % + 5 % + 3,3 % + 3,3 % + 3,3 % + 3,3 % + 3,3 % + 3,3 % + 3,3 % + 1,7 % + 1,7 % + 1,7 % + 1,7 % + 1 % + 0,7 %.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I medfør af artikel 134, stk. 1, litra e) og f), i gennemførelsesbestemmelserne til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2015/1929 af 28.10.2015 (finansforordningen) kan den ordregivende myndighed i løbet af de 3 år, der følger efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt, tage proceduren for udbud efter forhandling i brug for supplerende tjenesteydelser (uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse) for nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af lignende tjenesteydelser eller arbejder, der er betroet den økonomiske aktør, som den samme ordregivende myndighed tildelte en oprindelig kontrakt, forudsat at disse tjenesteydelser eller arbejder er i overensstemmelse med et oprindeligt projekt, som den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse, som er indgået i henhold til betingelserne fastlagt i artikel 134, stk. 4.

Bemærk venligst, at dette tidligere blev offentliggjort i forhåndsmeddelelsen EUT 2016/S 043-070158 af 2.3.2016 med samme titel.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/11/2016