Услуги - 422344-2019

Submission deadline has been amended by:  479684-2019
09/09/2019    S173

България-София: Софтуерни пакети за съответствие

2019/S 173-422344

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Българска народна банка
Национален регистрационен номер: 000694037
Пощенски адрес: пл. „Княз Александър I“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Владимир Дервенков, тел. +359 291451657 — по предмета; Пламена Павлова, тел. +359 291451978 — по процедурата
Електронна поща: publicprocurement@bnbank.org
Телефон: +359 291451978
Факс: +359 29508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bnb.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0029_BG

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0029_BG
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Българска народна банка
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Софтуерна актуализация на машини по 2 обособени позиции“

II.1.2)Основен CPV код
48170000 Софтуерни пакети за съответствие
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща софтуерна актуализация на машини по 2 обособени позиции.

Обособените позиции са, както следва:

— Обособена позиция № 1 (ОП 1) — софтуерна актуализация на банкнотообработващите системи BPS 1040BS,

— Обособена позиция № 2 (ОП 2) — софтуерна актуализация на банкнотообработваща система BPS М7.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 296 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Софтуерна актуализация на банкнотообработващите системи BPS 1040BS

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48170000 Софтуерни пакети за съответствие
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1000, ул. „Михаил Тенев“ № 10, сградата на Касов център на БНБ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обособената позиция е включена софтуерната актуализация на програмното обезпечаване на 2 броя банкнотообработващи системи BPS1040BS, с която да се осигури правилното разпознаване и обработка на новите емисии на 5 номинала, които предстои да бъдат пуснати в обращение, както и на всички съществуващи в обращение номинали и емисии български банкноти, в съответствие с „Техническа спецификация по обособена позиция № 1“ — Приложение № 1а към документацията на поръчката и техническото предложение на избрания за изпълнител участник.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 148 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Софтуерна актуализация на банкнотообработваща система BPS М7

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48170000 Софтуерни пакети за съответствие
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София 1000, ул.„Михаил Тенев“ № 10, сградата на Касов център на БНБ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обособената позиция се включват софтуерната актуализация на програмното обезпечаване на 1 брой банкнотообработваща система BPS М7, с която да се осигури правилното разпознаване и обработка на новите емисии на пет номинала, които предстои да бъдат пуснати в обращение, както и на всички съществуващи в обращение номинали и емисии български банкноти, в съответствие с „Техническа спецификация по обособена позиция № 2“ — Приложение № 1б към документацията на поръчката и техническото предложение на избрания за изпълнител участник.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 148 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не е предвидил критерии за подбор, касаещи годността на участниците в процедурата.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не е предвидил критерии за подбор, касаещи икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не е предвидил критерии за подбор, касаещи техническите и професионални способности на участниците в процедурата.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Избраният за изпълнител участник гарантира изпълнението на задълженията си по договора с предоставяне на гаранцията за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от общата стойност на услугата, посочена в чл. 7, ал. 1 от проекта на договор по обособена позиция № 1 и чл. 7, ал. 1 от проекта на договор по обособена позиция № 2.

2. Към Техническото си предложение участникът следва да представи актуален документ (писмо, договор, споразумение или друг еквивалентен документ), който да доказва, че същият е оторизиран от страна на производителя и/или официалния представител на производителя на банкнотообработващите системи (с оглед обособената позиция, за която участва), да извършва софтуерна актуализация за съответния вид банкнотообработващи системи.

Забележка: представя се в случаите, в които участникът не е производител на съответните банкнотообработващи системи.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/10/2019
Местно време: 15:45
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/10/2019
Местно време: 10:00
Място:

Гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, ЦУ на БНБ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случаите, когато присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно в оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ от участника.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП:

1. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352—353е от НК;

2. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1., в друга държава членка или трета страна;

3. който има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган (когато размерът им надвишава 1 % от годишния общ оборот на участника за последната приключила финансова година, но не повече от 50 000 BGN);

4. за когото е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. за когото е установено, че: е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. за когото е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от КТ или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. за когото е налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен. На основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата участник, обявен в несъстоятелност или който е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; на основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица, не могат пряко или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. На основание чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от ДР на ЗППЦК не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата. В обществената поръчка не могат да участват лица, за които са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с избрания изпълнител, в случай, че не може да бъде извършена идентификация на клиента чрез регламентираните в ЗМИП способи, вкл. когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица, действителни собственици. Навсякъде в техническите спецификации или в др. части на документацията, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство, да се чете и разбира или еквивалентно/и.

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците в процедурата преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата, на основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/09/2019