Roboty budowlane - 422430-2017

25/10/2017    S205

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

2017/S 205-422430

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 163-335417)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwikjarocin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie.

Numer referencyjny: POIS/P/4/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 163-335417

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

Wykonawca jest obowiązany uwzględnić minimum 14-dniowy termin na wnoszenie uwag do w/w projektów przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Powinno być:

Wykonawca jest obowiązany uwzględnić 21-dniowy termin na wnoszenie uwag do w/w projektów przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

4.26 Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji, na okres pokrywający się z okresem rękojmi. Okres rękojmi Wykonawca wskaże w druku Oferta, przy czym minimalny okres rękojmi musi wynosić 5 lat. Natomiast na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji Jakości zgodnej z gwarancją, Jaką dają Ich producenci, lecz nie krótszej niż 24 miesiące. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego tj. po Wykonaniu Robót i po Rozruchu zakończonym protokołem potwierdzającym osiągnięciem podstawowych parametrów równoważnym z przekazaniem w użytkowanie całego przedmiotu umowy.

Powinno być:

4.26 Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji, na okres pokrywający się z okresem rękojmi. Okres rękojmi Wykonawca wskaże w druku Oferta, przy czym minimalny okres rękojmi musi wynosić 5 lat. Natomiast na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji Jakości zgodnej z gwarancją, jaką dają ich producenci, lecz nie krótszej niż 24 miesiące, z wyłączeniem zaworów zwrotnych kulowych, dla których okres ten wynosi 5 lat i pozostałej armatury, dla której okres ten wynosi 10 lat.

Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego tj. po Wykonaniu Robót i po Rozruchu zakończonym protokołem potwierdzającym osiągnięciem podstawowych parametrów równoważnym z przekazaniem w użytkowanie całego przedmiotu umowy.

Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:

7.1. PROJEKTOWANIE

a) w zakresie projektu technologicznego (wraz ze złożeniem wniosków materiałowych na podstawowe wyposażenie technologiczne i uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy

b) w zakresie projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę): przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

c) w zakresie projektu / projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

d) w zakresie projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac nie wymagających pozwolenia na budowę (uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

e) Projektowanie, z zastrzeżeniem lit. a)-d) powyżej zostanie ukończone w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę.

Powinno być:

7.1. PROJEKTOWANIE

a) w zakresie projektu technologicznego (wraz ze złożeniem wniosków materiałowych na podstawowe wyposażenie technologiczne i uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy

b) w zakresie projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę): przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

c) w zakresie projektu / projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

d) w zakresie projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac nie wymagających pozwolenia na budowę (uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

e) Projektowanie, z zastrzeżeniem lit. a)-d) powyżej zostanie ukończone w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę.

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

a) Ekspert 1:

Generalny projektant.

Wymagane doświadczenie:

Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż Qśr d = 12 000 m3/d, których elementem była budowa lub modernizacji węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kWel. Uprawnienia budowlane instalacyjnej branży wod.- kan. właściwie dla przedmiotu zamówienia.

b) Ekspert 2:

Technolog procesów przetwarzania osadów ściekowych.

Wymagane doświadczenie.

Opracowanie minimum 2-ów dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację hydrolizy termicznej w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d.

c) Ekspert 3:

Technolog procesów odzysku związków fosforu w procesach oczyszczania ścieków

Wymagane doświadczenie.

Opracowanie minimum 2-óch dokumentacji projektowych instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności produkcyjnej nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę.

d) Ekspert 4:

Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy

Wymagane doświadczenie.

Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji hydrolizy termicznej osadów nadmiernego i wstępnego w ramach instalacji fermentacji osadówściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7000 kg s.m./d.

e) Ekspert 5:

Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu.

Wymagane doświadczenie:

Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu z odcieku z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę.

f) Ekspert 6.

Projektant branży konstrukcyjnej.

Wymagane doświadczenie:

Opracowanie jako projektant branży konstrukcyjnej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ściekg) których elementem była budowa zamkniętych komór fermentacji osadów o pojemności jednostkowej nie mniejszej niż 800 m3 oraz budowy lub przebudowy budynków przemysłowych/technicznych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Uprawnienia budowlane konstrukcyjne właściwe dla przedmiotu zamówienia.

h) Ekspert 7.

Projektant branży elektrycznej.

Wymagania doświadczenie:

Opracowanie jako projektant branży elektrycznej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa lub modernizacja węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kW. Uprawnienia budowlane branży instalacyjnej elektrycznych właściwe dla przedmiotu zamówienia.

Powinno być:

3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

a) Ekspert 1:

Generalny projektant.

Wymagane doświadczenie:

Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż Qśr d = 12 000 m3/d, których elementem była budowa lub modernizacji węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kWel. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej*.

b) Ekspert 2:

Technolog procesów przetwarzania osadów ściekowych.

Wymagane doświadczenie.

Opracowanie minimum 2-ów dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację hydrolizy termicznej w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d.

c) Ekspert 3:

Technolog procesów odzysku związków fosforu w procesach oczyszczania ścieków

Wymagane doświadczenie.

Opracowanie minimum 2-óch dokumentacji projektowych instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności produkcyjnej nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę.

d) Ekspert 4:

Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy

Wymagane doświadczenie.

Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji hydrolizy termicznej osadów nadmiernego i wstępnego w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7000 kg s.m./d.

e) Ekspert 5:

Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu.

Wymagane doświadczenie:

Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu z odcieku z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę.

f) Ekspert 6.

Projektant branży konstrukcyjnej.

Wymagane doświadczenie:

Opracowanie jako projektant branży konstrukcyjnej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa zamkniętych komór fermentacji osadów o pojemności jednostkowej nie mniejszej niż 800 m3 oraz budowy lub przebudowy budynków przemysłowych/technicznych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*.

h) Ekspert 7.

Projektant branży elektrycznej.

Wymagania doświadczenie:

Opracowanie jako projektant branży elektrycznej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa lub modernizacja węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kW. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej*.

Numer sekcji: III.2.1
Zamiast:

2) Zamawiający żąda wypełnienia oraz przedstawienia informacji, o których mowa w Sekcji D Części II JEDZ, tj. dot. systemu zapewnienia jakości i norm zarządzania środowiskowego.

Powinno być:

2) Zamawiający żąda wypełnienia oraz przedstawienia informacji, o których mowa w Sekcji D Części II JEDZ.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Wybrane zapisy Wzoru umowy oraz załącznika nr 1 do Wzoru Umowy zostały również zmodyfikowane – szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego.

Na stronie internetowej Zamawiającego opublikowano również nowe dokumenty: Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, mapę do celów poglądowych, zestawienie umów z zakładami przemysłowymi, sprawozdania badań ścieków z poszczególnych zakładów oraz kopię decyzji pozwoleń wodnoprawnych dla zrzutu ścieków przemysłowych do kanalizacji, mapę rzutu osadników wstępnych, skan – osadnik wstępny – rzut z dokumentacji projektowej Rozbudowy części mechanicznej Oczyszczalni ścieków w m. Cielcza – z roku 2008 oraz podano nazwy i typy obecnie zainstalowanych urządzeń i wyposażenia.