Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Roboty budowlane - 422430-2017

25/10/2017    S205

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

2017/S 205-422430

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 163-335417)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwikjarocin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie.

Numer referencyjny: POIS/P/4/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 163-335417

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

Wykonawca jest obowiązany uwzględnić minimum 14-dniowy termin na wnoszenie uwag do w/w projektów przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Powinno być:

Wykonawca jest obowiązany uwzględnić 21-dniowy termin na wnoszenie uwag do w/w projektów przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

4.26 Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji, na okres pokrywający się z okresem rękojmi. Okres rękojmi Wykonawca wskaże w druku Oferta, przy czym minimalny okres rękojmi musi wynosić 5 lat. Natomiast na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji Jakości zgodnej z gwarancją, Jaką dają Ich producenci, lecz nie krótszej niż 24 miesiące. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego tj. po Wykonaniu Robót i po Rozruchu zakończonym protokołem potwierdzającym osiągnięciem podstawowych parametrów równoważnym z przekazaniem w użytkowanie całego przedmiotu umowy.

Powinno być:

4.26 Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji, na okres pokrywający się z okresem rękojmi. Okres rękojmi Wykonawca wskaże w druku Oferta, przy czym minimalny okres rękojmi musi wynosić 5 lat. Natomiast na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji Jakości zgodnej z gwarancją, jaką dają ich producenci, lecz nie krótszej niż 24 miesiące, z wyłączeniem zaworów zwrotnych kulowych, dla których okres ten wynosi 5 lat i pozostałej armatury, dla której okres ten wynosi 10 lat.

Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego tj. po Wykonaniu Robót i po Rozruchu zakończonym protokołem potwierdzającym osiągnięciem podstawowych parametrów równoważnym z przekazaniem w użytkowanie całego przedmiotu umowy.

Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:

7.1. PROJEKTOWANIE

a) w zakresie projektu technologicznego (wraz ze złożeniem wniosków materiałowych na podstawowe wyposażenie technologiczne i uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy

b) w zakresie projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę): przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

c) w zakresie projektu / projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

d) w zakresie projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac nie wymagających pozwolenia na budowę (uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

e) Projektowanie, z zastrzeżeniem lit. a)-d) powyżej zostanie ukończone w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę.

Powinno być:

7.1. PROJEKTOWANIE

a) w zakresie projektu technologicznego (wraz ze złożeniem wniosków materiałowych na podstawowe wyposażenie technologiczne i uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy

b) w zakresie projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę): przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

c) w zakresie projektu / projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

d) w zakresie projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac nie wymagających pozwolenia na budowę (uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

e) Projektowanie, z zastrzeżeniem lit. a)-d) powyżej zostanie ukończone w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę.

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

a) Ekspert 1:

Generalny projektant.

Wymagane doświadczenie:

Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż Qśr d = 12 000 m3/d, których elementem była budowa lub modernizacji węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kWel. Uprawnienia budowlane instalacyjnej branży wod.- kan. właściwie dla przedmiotu zamówienia.

b) Ekspert 2:

Technolog procesów przetwarzania osadów ściekowych.

Wymagane doświadczenie.

Opracowanie minimum 2-ów dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację hydrolizy termicznej w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d.

c) Ekspert 3:

Technolog procesów odzysku związków fosforu w procesach oczyszczania ścieków

Wymagane doświadczenie.

Opracowanie minimum 2-óch dokumentacji projektowych instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności produkcyjnej nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę.

d) Ekspert 4:

Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy

Wymagane doświadczenie.

Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji hydrolizy termicznej osadów nadmiernego i wstępnego w ramach instalacji fermentacji osadówściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7000 kg s.m./d.

e) Ekspert 5:

Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu.

Wymagane doświadczenie:

Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu z odcieku z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę.

f) Ekspert 6.

Projektant branży konstrukcyjnej.

Wymagane doświadczenie:

Opracowanie jako projektant branży konstrukcyjnej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ściekg) których elementem była budowa zamkniętych komór fermentacji osadów o pojemności jednostkowej nie mniejszej niż 800 m3 oraz budowy lub przebudowy budynków przemysłowych/technicznych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Uprawnienia budowlane konstrukcyjne właściwe dla przedmiotu zamówienia.

h) Ekspert 7.

Projektant branży elektrycznej.

Wymagania doświadczenie:

Opracowanie jako projektant branży elektrycznej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa lub modernizacja węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kW. Uprawnienia budowlane branży instalacyjnej elektrycznych właściwe dla przedmiotu zamówienia.

Powinno być:

3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

a) Ekspert 1:

Generalny projektant.

Wymagane doświadczenie:

Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż Qśr d = 12 000 m3/d, których elementem była budowa lub modernizacji węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kWel. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej*.

b) Ekspert 2:

Technolog procesów przetwarzania osadów ściekowych.

Wymagane doświadczenie.

Opracowanie minimum 2-ów dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację hydrolizy termicznej w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d.

c) Ekspert 3:

Technolog procesów odzysku związków fosforu w procesach oczyszczania ścieków

Wymagane doświadczenie.

Opracowanie minimum 2-óch dokumentacji projektowych instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności produkcyjnej nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę.

d) Ekspert 4:

Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy

Wymagane doświadczenie.

Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji hydrolizy termicznej osadów nadmiernego i wstępnego w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7000 kg s.m./d.

e) Ekspert 5:

Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu.

Wymagane doświadczenie:

Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu z odcieku z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę.

f) Ekspert 6.

Projektant branży konstrukcyjnej.

Wymagane doświadczenie:

Opracowanie jako projektant branży konstrukcyjnej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa zamkniętych komór fermentacji osadów o pojemności jednostkowej nie mniejszej niż 800 m3 oraz budowy lub przebudowy budynków przemysłowych/technicznych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*.

h) Ekspert 7.

Projektant branży elektrycznej.

Wymagania doświadczenie:

Opracowanie jako projektant branży elektrycznej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa lub modernizacja węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kW. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej*.

Numer sekcji: III.2.1
Zamiast:

2) Zamawiający żąda wypełnienia oraz przedstawienia informacji, o których mowa w Sekcji D Części II JEDZ, tj. dot. systemu zapewnienia jakości i norm zarządzania środowiskowego.

Powinno być:

2) Zamawiający żąda wypełnienia oraz przedstawienia informacji, o których mowa w Sekcji D Części II JEDZ.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Wybrane zapisy Wzoru umowy oraz załącznika nr 1 do Wzoru Umowy zostały również zmodyfikowane – szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego.

Na stronie internetowej Zamawiającego opublikowano również nowe dokumenty: Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, mapę do celów poglądowych, zestawienie umów z zakładami przemysłowymi, sprawozdania badań ścieków z poszczególnych zakładów oraz kopię decyzji pozwoleń wodnoprawnych dla zrzutu ścieków przemysłowych do kanalizacji, mapę rzutu osadników wstępnych, skan – osadnik wstępny – rzut z dokumentacji projektowej Rozbudowy części mechanicznej Oczyszczalni ścieków w m. Cielcza – z roku 2008 oraz podano nazwy i typy obecnie zainstalowanych urządzeń i wyposażenia.