We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Usługi - 422470-2019

09/09/2019    S173    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kartuzy: Usługi związane z odpadami

2019/S 173-422470

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kartuzy
Adres pocztowy: ul. gen. Józefa Hallera 1
Miejscowość: Kartuzy
Kod NUTS: PL634
Kod pocztowy: 83-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Szymańska
E-mail: zamowieniapubliczne@poczta.kartuzy.pl
Tel.: +48 586945103
Faks: +48 586945135

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kartuzy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kartuzy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/kartuzy
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kartuzy
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kartuzy

Numer referencyjny: ZP.271.26.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Kartuzy w okresie od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie następujące Części:

1) Część nr 1 zamówienia – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Sektora nr 1 Gminy Kartuzy,

2) Część nr 2 zamówienia – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Sektora nr 2 Gminy Kartuzy.

3. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia, określający m.in. standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 13) ustawy Pzp, zawarty jest w Załączniku Nr 5a i 5b do niniejszej SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Sektora nr 1 Gminy Kartuzy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000
90511000
90511100
90511200
90513100
90514000
90512000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Kartuzy

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in.:

1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości objętych danym Rejonem położonych w granicach administracyjnych Gminy Kartuzy,

2) wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w moduł kontrolny, spełniający wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załączniki

Nr 5a do SIWZ),

3) utworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kartuzy,

4) wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

5) wyposażenie – na pisemne zlecenie Zamawiającego – właścicieli nieruchomości zabudowy wielorodzinnej (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe), którzy nie posiadają własnych pojemników, w pojemniki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny,

6) organizacja zbiórek odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

7) prowadzenie działań mających na celu osiągnięcie założonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 5a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/kartuzy, do której link znajduje się na stronie www. przetargi.kartuzy.pl

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Sektora nr 2 Gminy Kartuzy

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000
90511000
90511100
90511200
90513100
90514000
90512000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Kartuzy

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in.:

1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości objętych danym Rejonem położonych w granicach administracyjnych Gminy Kartuzy,

2) wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w moduł kontrolny, spełniający wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załączniki

Nr 5b do SIWZ),

3) utworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kartuzy,

4) wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

5) wyposażenie – na pisemne zlecenie Zamawiającego – właścicieli nieruchomości zabudowy wielorodzinnej (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe), którzy nie posiadają własnych pojemników, w pojemniki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny,

6) organizacja zbiórek odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

7) prowadzenie działań mających na celu osiągnięcie założonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 5b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/kartuzy, do której link znajduje się na stronie www. przetargi.kartuzy.pl

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp,

2) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp,

3) spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, określone w pkt 2.

2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że posiada:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Kartuz w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (zgodny z wykazem w pkt. II.2. załącznika nr 5a i 5b do SIWZ),

b) numer rejestrowy do Bazy Gospodarujących Odpadami (BDO) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

c) ważne zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie bazy magazynowo – transportowej (PSZOK-u) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach,

d) ważne zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, o którym mowa w ustawie o odpadach, w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. W przypadku, gdy wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu odzysk lub unieszkodliwianie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest wymagane, a Wykonawca musi dostarczyć kopię potwierdzoną za zgodnością z oryginałem zawartej umowy, o której mowa w niniejszym punkcie.

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

3) Zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że:

a) przynajmniej w jednym roku z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, świadczył usługi z zakresu odbioru, zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych do zakładu utylizacyjnego lub podmiotów przetwarzających odpady komunalne w ramach których Wykonawca odebrał odpady komunalne o łącznej masie nie mniejszej niż 3 500,00 Mg, w tym min. 2 000,00 Mg odpadów zmieszanych, oraz min. 400,00 Mg odpadów segregowanych (np. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, op. wielomateriałowe). W przypadku złożenia oferty na dwie Części zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w/w usługi w dwukrotnie większym zakresie;

b) dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji jednej lub dwóch Części zamówienia Bazą magazynowo – transportową usytuowaną w granicach Gminy Kartuzy lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Kartuzy, na terenie do którego posiada tytuł prawny. W przypadku złożenia oferty na dwie Części zamówienia wystarczy, że Wykonawca wykaże spełnianie w/w warunku;

c) dysponuje lub będzie dysponował – odrębnie dla każdej Części zamówienia – w celu realizacji zamówienia terenem pod organizację co najmniej jednego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) na terenie gminy Kartuzy, do których Wykonawca posiada tytuł prawny. W przypadku złożenia oferty na dwie Części zamówienia, Wykonawca nie może wykazywać tej samej lokalizacji PSZOK-u;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

CIĄG DALSZY PUNKTU III.1.1):

d) dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji jednej lub dwóch Części zamówienia co najmniej 2 pojazdami – w tym jeden pojazd dwukomorowy – przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, wyposażonymi w funkcję kompaktowania odpadów (stopień zgniotu min. 3:1), z możliwością automatycznego załadunku pojemników o pojemności do 1100L. W przypadku złożenia oferty na dwie Części zamówienia wystarczy, że Wykonawca wykaże spełnianie w/w warunku.

e) dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji jednej lub dwóch Części zamówienia co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, wyposażonymi w funkcję kompaktowania odpadów (stopień zgniotu min. 3:1), z możliwością automatycznego załadunku pojemników o poj. do 1100L, z czego:

— jeden pojazd dwukomorowy,

— min. jeden o dopuszczalnej masie całkowitej max. 16 T (przeznaczony do użytkowania na wąskich drogach oraz terenach o utrudnionym dojeździe),

— min. jeden o dopuszczalnej masie całkowitej max 24 T.

W przypadku złożenia oferty na dwie Części zamówienia wystarczy, że Wykonawca wykaże spełnianie w/w warunku;

f) dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji jednej lub dwóch Części zamówienia co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. W przypadku złożenia oferty na dwie Części zamówienia wystarczy, że Wykonawca wykaże spełnianie w/w warunku;

g) dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji jednej lub dwóch Części zamówienia co najmniej jednym pojazdem zabudowanym urządzeniem hakowym, przystosowanym do współpracy z kontenerami typu od KP-5, KP-7, KP-10, KP-13, KP-18, KP-37. W przypadku złożenia oferty na dwie Części zamówienia wystarczy, że Wykonawca wykaże spełnianie w/w warunku;

h) Pojazdy wymienione powyżej muszą:

— posiadać dowody rejestracyjne z aktualnymi badaniami technicznymi dopuszczającymi do ruchu,

— aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

— Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinny spełniać wymagania Dyrektywy 98/69/EC – norma Euro IV lub wyższe.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument równoważny. Zamawiający wymaga, aby pisemne zobowiązanie lub dokument równoważny, o którym wyżej mowa określał:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Pzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

CIĄG DALSZY:

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7. Stwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się w oparciu o oświadczenia i dokumenty (środki dowodowe) złożone przez Wykonawcę. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się w systemie zero - jedynkowym, tzn. spełnia/ nie spełnia.

8. Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 Pzp, przysługuje prawo do wykazania środków zaradczych/naprawczych, jakie podjął zgodnie z treścią art. 24 ust. 8 Pzp.

9. Wykonawca składa Ofertę w formie określonej przez Załącznik Nr 1 do SIWZ. Do oferty każdy wykonawca obowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci JEDZ, z uwzględnieniem następujących uwag:

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia,

b) Wykonawca może wykorzystać jedną z dwóch form formularza JEDZ:

— Poprzez skorzystanie z serwisu internetowego https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl - wskazanego przez Urząd Zamówień Publicznych. Korzystając z tej strony Wykonawca wgrywa przygotowany przez Zamawiającego Formularz JEDZ w postaci pliku o nazwie 26_19_jedz.xml, lub

— Poprzez wykorzystanie ogólnego formularza JEDZ zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w postaci pliku edytowalnego *.doc Zamawiający udostępnia wraz z instrukcją wypełnienia jako załącznik do SIWZ,

— Szczegółowe informacje na temat JEDZ można pobrać ze strony: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

c) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV;

d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów oraz,

e) składa ich zobowiązania, zgodnie z pkt 3 Części IV SIWZ;

f) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych podwykonawców (odrębny JEDZ dla każdego podwykonawcy), podpisane przez osoby odpowiednio uprawnione do reprezentowania tych podwykonawców;

g) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

CIĄG DALSZY PUNKTU III.1.2):

2) oryginał (który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, np. w dodatkowej kopercie) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach niepieniężnych określonych w Części XI SIWZ,

10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11. Zamawiający – działając w trybie art 24 aa Pzp – najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W tym celu przed udzieleniem zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt.1,

e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

CIĄG DALSZY:

2) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

a) koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych

W państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – w celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunek określony w pkt 2 ppkt 1) Części IV SIWZ,

b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

I podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:

1) pkt 11 ppkt 1) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

2) pkt 11 ppkt 1) lit. e) – f) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

3) pkt 11 ppkt 1) lit. d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

13. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 12 stosuje się odpowiednio.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne postanowienia dot. realizacji przedmiotu umowy zawarto we wzorach umowy (załącznik nr 4a i 4b do SIWZ) oraz szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia (załączniki nr 5a i 5b do SIWZ).

2. Postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian określono w § 11 wzorów umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/10/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/12/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/10/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Kartuzach przy ul. Gen. Józefa Hallera 1 w sali nr 28 (parter). Otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Sierpień 2020 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w następującej wysokości:

1) Część nr 1 zamówienia – 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

2) Część nr 1 zamówienia – 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2. Wadium Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2019