Dostawy - 422499-2020

09/09/2020    S175

Polska-Gdańsk: Urządzenia komputerowe

2020/S 175-422499

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdańskie Centrum Informatyczne (jednostka Gminy Miasta Gdańska)
Adres pocztowy: ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-601
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Basałaj
E-mail: zp@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 587688261
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gci.gdansk.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność IT

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Gminy Miasta Gdańska

Numer referencyjny: ZP/9/D/2020/K
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usług instalacji sprzętu na potrzeby gminy miasta Gdańska szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 2 448 514.54 PLN / Najdroższa oferta: 3 659 223.84 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
51600000 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego (dalej „sprzętu”) oraz świadczenie usług instalacji sprzętu (dalej „usługi instalacji”) na potrzeby Gminy Miasta Gdańska szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia (zw. dalej „OPZ”), stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Warunki oraz sposób realizacji zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji zawiera SIWZ oraz istotne postanowienia umowy.

3. W zakresie dostaw sprzętu pozostają w szczególności komputery stacjonarne, komputery przenośne, replikatory portów, monitory. Przedmiotem dostawy w przypadku sprzętu wskazanego w OPZ (w wybranych pozycjach) jest również system operacyjny. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu operacyjnego równoważnego. W treści SIWZ i OPZ opisane zostały warunki równoważności.

4. Zamawiający wymaga, aby sprzęt (wszystkie urządzenia wymienione w OPZ) był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, niebędący przedmiotem praw osób trzecich oraz nie będący przedmiotem wystaw, targów i prezentacji.

5. Realizacja przedmiotu zamówienia – zarówno dostaw sprzętu jak i usług instalacji będzie odbywała się na podstawie zamówień składanych Wykonawcy. Terminy realizacji zamówień oraz procedury odbiorów zostały określone w SIWZ i umowie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji udzielonej na sprzęt / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dedykowana aplikacja producenta / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Certyfikat TCO zrównoważonego rozwoju dla produktów IT / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Warunki i zasady korzystania z prawa opcji określa SIWZ i umowa.

2. Zamówienie objęte prawem opcji obejmuje (pula zamówienia objętego prawem opcji):

1) 100 % wartości zamówienia podstawowego (dostawa sprzętu);

2) usługę instalacji (usługę polegającą na przygotowaniu sprzętu dla użytkownika. Usługa została opisana w treści OPZ).

3. Zamawiający może udzielić zamówień w ramach prawa opcji w przypadku pojawienia się zapotrzebowania.

4. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego korzystania z puli zamówienia objętego prawem opcji przez cały okres obowiązywania zawartej umowy.

5. Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie pełnym, częściowym lub nie skorzystać z tego prawa w ogóle. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia tylko w zakresie zamówienia podstawowego i Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu;

6. Każdorazowo zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane przez Wykonawcę na podstawie zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zapisy w zakresie stosowania przepisów RODO zostały określone w SIWZ.

3. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 30 000,00 PLN na zasadach i w sposób określonych w SIWZ.

4. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej w rozumieniu ustawy Pzp.

5. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 115-278701
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Gminy Miasta Gdańska

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/08/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Piomar” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Michałowice 169
Miejscowość: Pisarzowice
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 49-314
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 462 029.72 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 990 711.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy Pzp).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Środkami ochrony prawnej są:

— odwołanie, zgodnie z art. 180 ustawy,

— skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

4. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5) Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

8) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

9) Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2020