The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 422500-2022

03/08/2022    S148

Polska-Starachowice: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

2022/S 148-422500

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 291019637
Miejscowość: Starachowice
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 27-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Klimczak
E-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdp-starachowice.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka administracyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarząd dróg w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach

Numer referencyjny: ZP.2510.04.2022
II.1.2)Główny kod CPV
45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje: budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 25 wraz z dojazdami, ścieżką rowerową i chodnikiem dla pieszych; przebudowę istniejącego skrzyżowania o ruchu okrężnym im. księdza Jerzego Popiełuszki na skrzyżowanie typu rondo turbinowe; rozbudowę ul. Radomskiej; rozbudowę ul. Marszalka Piłsudskiego jako wlot ronda turbinowego; budowę nowego przebiegu ul. Hutniczej (wlot ronda turbinowego); budowę drogi dojazdowej do obsługi terenów przyległych do budynku Archiwum Państwowego wraz z placem do zwracania, miejscami postojowymi oraz drogą manewrową; rozbudową skrzyżowania ul. Hutniczej z ul. Radomską, ul. Sportową i Nadrzeczną; budowę skrzyżowania ul. Radomskiej z ul. Kanałową; rozbudowę ul. Wielkopiecowej; rozbiórkę budynków kolidujących z inwestycją; budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych; budowę i przebudowę zjazdów publicznych; budowę i przebudowę chodników dla pieszych; budowę ścieżki rowerowej; budowę zatok autobusowych; wycinkę kolidujących drzew i krzewów; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; rozbudowy kanalizacji deszczowej; przebudowy sieci wodociągowej; przebudowy sieci gazowej; rozbiórki obiektów budowalnych; budowy linii oświetlenia ulicznego; przebudowy sieci elektroenergetycznych; przebudowy sieci teletechnicznych; przebudowy LPN 15 kV relacji PT Starachowice – KS Wąchock.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233140 Roboty drogowe
45213311 Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232310 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45000000 Roboty budowlane
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
71355000 Usługi pomiarowe
45262210 Fundamentowanie
45233292 Instalowanie urządzeń ochronnych
45233253 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232451 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45223100 Montaż konstrukcji metalowych
44210000 Konstrukcje i części konstrukcji
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starachowice ul. Radomska

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 25 wraz z dojazdami, ścieżką rowerową i chodnikiem dla pieszych; przebudowę istniejącego skrzyżowania o ruchu okrężnym im. księdza Jerzego Popiełuszki na skrzyżowanie typu rondo turbinowe; rozbudowę ul. Radomskiej; rozbudowę ul. Marszalka Piłsudskiego jako wlot ronda turbinowego; budowę nowego przebiegu ul. Hutniczej (wlot ronda turbinowego); budowę drogi dojazdowej do obsługi terenów przyległych do budynku Archiwum Państwowego wraz z placem do zwracania, miejscami postojowymi oraz drogą manewrową; rozbudową skrzyżowania ul. Hutniczej z ul. Radomską, ul. Sportową i Nadrzeczną; budowę skrzyżowania ul. Radomskiej z ul. Kanałową; rozbudowę ul. Wielkopiecowej; rozbiórkę budynków kolidujących z inwestycją; budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych; budowę i przebudowę zjazdów publicznych; budowę i przebudowę chodników dla pieszych; budowę ścieżki rowerowej; budowę zatok autobusowych; wycinkę kolidujących drzew i krzewów; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; rozbudowy kanalizacji deszczowej; przebudowy sieci wodociągowej; przebudowy sieci gazowej; rozbiórki obiektów budowalnych; budowy linii oświetlenia ulicznego; przebudowy sieci elektroenergetycznych; przebudowy sieci teletechnicznych; przebudowy LPN 15 kV relacji PT Starachowice – KS Wąchock. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona do niniejszego postępowania Dokumentacja Projektowa oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – rozdział IV SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Unieważnienie Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach działając zgodnie z art. 260 w zw. z art. 255 pkt. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 1129) informuje, że unieważnia w całości przedmiotowe postępowanie. Uzasadnienie prawne Zgodnie z art. 255 pkt. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 1129), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne W dniu 08 lipca 2022 r., Zamawiający dokonał otwarcia ofert, które zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu. W terminie do składania ofert (08.07.2022 r.) w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło sześć (6) ofert. Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę „Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.” zawierała cenę 65 896 603,39 złotych brutto. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację całości zamówienia to 55 000 000,00 złotych brutto. Dodatkowo, Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty, którą przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny wskazanej w złożonej ofercie. W związku z powyższym unieważnienie przedmiotowego postępowania w całości jest koniecznie i uzasadnione.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 105-292454
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu IX rozdział 2 Ustawy z dnia 11.09.2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021.1129 z późn. zm.)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022