Marché de travaux - 422621-2022

03/08/2022    S148

Pologne-Cracovie: Travaux de construction

2022/S 148-422621

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 126-357507)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Adresse postale: ul. Walerego Sławka 10
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 30-633
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Courriel: aszczechowicz@zis.krakow.pl
Téléphone: +48 126166300
Fax: +48 126166301
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.zis.krakow.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Modernizacja i adaptacja budynków oraz płyty boiska SM im. H. Reymana na potrzeby III IE – w trybie zaprojektuj i wykonaj. ZADANIE 2 Modernizacja instalacji HVAC, elektrycznych i teletechnicznych.

Numéro de référence: NZ.273.141.2022.AMA
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: Modernizacji i adaptacji budynków (4 trybuny i pawilon medialny) oraz płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana na potrzeby III Igrzysk Europejskich – w trybie zaprojektuj i wykonaj – ZADANIE 2 MODERNIZACJA INSTALACJI HVAC, ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ (Program Funkcjonalno Użytkowy).

2. W przypadku wystąpienia w załącznikach do SWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
29/07/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 126-357507

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: III.1.3)
Au lieu de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1)) posiada wiedzę i doświadczenie tj.:

- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze min. 200.000 m3 i pow. zabudowy min. 20.000 m2, a zakres prac dla każdego z budynków obejmował wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych (branże HVAC, wodno – kanalizacyjna, niskie prądy - teleinformatyczna, silne prądy – oświetlenie), tym wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, gdzie prace były prowadzone w czynnym budynku.;

- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji budowlanej wielobranżowej, dla której pozyskano prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę, a kubatura budynku wynosiła minimum 200.000m3, przy czym projekt obejmował swoim zakresem projekt wielobranżowy w zakresie architektonicznym, konstrukcyjnym, instalacyjnym (branże HVAC, wodno – kanalizacyjna, niskie prądy - teleinformatyczna, silne prądy – oświetlenie).(...)

Lire:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1)) posiada wiedzę i doświadczenie tj.:

- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 12 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze min. 200.000 m3 i pow. zabudowy min. 20.000 m2, a zakres prac dla każdego z budynków obejmował wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych (branże HVAC, wodno – kanalizacyjna, niskie prądy - teleinformatyczna, silne prądy – oświetlenie), tym wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, gdzie prace były prowadzone w czynnym budynku.;

- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 12 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji budowlanej wielobranżowej, dla której pozyskano prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę, a kubatura budynku wynosiła minimum 200.000m3, przy czym projekt obejmował swoim zakresem projekt wielobranżowy w zakresie architektonicznym, konstrukcyjnym, instalacyjnym (branże HVAC, wodno – kanalizacyjna, niskie prądy - teleinformatyczna, silne prądy – oświetlenie).(...)

VII.2)Autres informations complémentaires: