Supplies - 422672-2021

20/08/2021    S161

Polska-Gniezno: Pojazdy specjalne

2021/S 161-422672

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Gnieźnieński
Adres pocztowy: ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
Miejscowość: Gniezno
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-200
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@powiat-gniezno.pl
Tel.: +48 614240720
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat-gniezno.pl
Adres profilu nabywcy: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawę wraz w wdrożeniem innowacyjnego autobusu interaktywnego w układzie zadaniowym

Numer referencyjny: WOA.272.8.2021.OZK
II.1.2)Główny kod CPV
34114000 Pojazdy specjalne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie innowacyjnego autobusu interaktywnego którego funkcją będzie realizacja zadania edukacyjnego z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Realizacja zadania obejmie zaprojektowania interaktywnego autobusu jako innowacyjnego narzędzia które pozwoli na promocję pozytywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Projekt zakłada w zaprojektowanie oraz wyprodukowanie innowacyjnego autobusu edukacyjnego który pozwoli na wykorzystanie metod interaktywnych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Autobus winien być wyposażony w narzędzia audio-wizualne oraz inne przydatne do nauki bezpiecznych zachowań na drodze.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w układzie zadaniowym, tj.

Zadanie nr 1 – część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)

Zadanie nr 2 – część informatyczna (zaprojektowanie, dostawa wyposażenia stanowisk edukacyjnych, oprogramowania)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 – część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
32321200 Urządzenia audiowizualne
32322000 Urządzenia multimedialne
32342410 Sprzęt dźwiękowy
34121500 Autokary
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48190000 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
72212190 Usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego
72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
79930000 Specjalne usługi projektowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Gnieźnieński

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 pn. Część techniczna - szczegółowy opis potrzeb i wymagań Zamawiającego wraz z opisem charakteru i zakresu przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie innowacyjnego autobusu interaktywnego którego funkcją będzie realizacja zadania edukacyjnego z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Realizacja zadania obejmie zaprojektowania interaktywnego autobusu jako innowacyjnego narzędzia które pozwoli na promocję pozytywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Projekt zakłada w zaprojektowanie oraz wyprodukowanie innowacyjnego autobusu edukacyjnego który pozwoli na wykorzystanie metod interaktywnych z wykorzystanie

Część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)- szczegółowy opis potrzeb i wymagań Zamawiającego wraz z opisem charakteru i zakresu przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.

Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania:

a.składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;

b.badanie wniosków – wrzesień 2021;

c.zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – wrzesień 2021;

d.dialog z wykonawcami – wrzesień - październik 2021;

e.zaproszenie do składania ofert – październik 2021;

f.składanie ofert – październik – listopad 2021;

g.rozstrzygnięcie postępowania – listopad - grudzień 2021.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert: a. cena; b.termin wykonania zabudowy autobusu; c.czas oraz zakres kontraktu LCC(zakres merytoryczny kontraktu obejm. świadczenia dodatkowe w okresie trwania kontraktu LCC, punktowane będzie czas twania kontraktu nie dłuższy niż 8 lat, d.zastosowanie dodatkowych rozwiązań proekologicznych, typu system rekuperacji energii, systemu EKO, zużycie energii, rozwiązania hybrydowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 – część informatyczna (zaprojektowanie, dostawa wyposażenia stanowisk edukacyjnych, oprogramowania)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
32321200 Urządzenia audiowizualne
32322000 Urządzenia multimedialne
32342410 Sprzęt dźwiękowy
34121500 Autokary
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48190000 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
72212190 Usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego
72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
79930000 Specjalne usługi projektowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Gnieźnieński

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie innowacyjnego autobusu interaktywnego którego funkcją będzie realizacja zadania edukacyjnego z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Realizacja zadania obejmie zaprojektowania interaktywnego autobusu jako innowacyjnego narzędzia które pozwoli na promocję pozytywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Projekt zakłada w zaprojektowanie oraz wyprodukowanie innowacyjnego autobusu edukacyjnego który pozwoli na wykorzystanie metod interaktywnych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Autobus winien być wyposażony w narzędzia audio-wizualne oraz inne przydatne do nauki bezpiecznych zachowań na drodze. Zadanie nr 2 pn. Część informatyczna zaprojektowanie, dostawa wyposażenia stanowisk edukacyjnych, oprogramowania)- szczegółowy opis potrzeb i wymagań Zamawiającego wraz z opisem charakteru i zakresu przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2.

Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania:

a.składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;

b.badanie wniosków – wrzesień 2021;

c.zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – wrzesień 2021;

d.dialog z wykonawcami – wrzesień - październik 2021;

e.zaproszenie do składania ofert – październik 2021;

f.składanie ofert – październik – listopad 2021;

g.rozstrzygnięcie postępowania – listopad - grudzień 2021.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

ZAKRES PODSTAWOWY (GWARANTOWANY) – wdrożenie systemu edukacyjnego, utrzymanie i wsparcie techniczne systemu w okresie 36 miesięcy - OPCJA zgodnie z poniższym – rozszerzenie okresu wdrożenia systemu edukacyjnego, utrzymanie i wsparcia technicznego systemu w okresie 12 miesięcy, przy czym Zamawiający może z opcji skorzystać dwukrotnie. Zamawiający gwarantuje sobie możliwość skorzystania z opcji dwukrotnie (2 * 12 miesięcy), Zamawiający każdorazowo składa oświadczenie o skorzystaniu z opcji na okres 12 miesięcy. Możliwość ponownego skorzystania z opcji - na kolejny rok – wymaga złożenia ponownego oświadczenia o ponownym skorzystaniu z opcji na okres kolejnych 12 miesięcy (po zakończeniu okresu poprzednich 12 miesięcy. Maksymalna ilość powtórzeń wynosi 2.

ZAKRES PODSTAWOWY (GWARANTOWANY) – wdrożenie systemu edukacyjnego, w środowisku Windows, Android OPCJA zgodnie z poniższym – wdrożenie systemu edukacyjnego, w środowisku Apple/IOS

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria: -cena;- analiza projektu, -termin wykonania systemu informatycznego; -zakres dostępnych języków aplikacji ponad wymagania minimalne, -doświadczenie Zespołu projektowego(kierownik projektu,analityk biznesowy,programiści, projektant aplikacji multimedialnych,animacji i gier komputerowych)w realizacji projektów edukacyjnych/innowacyjnych z tym że punktowany jest udział w maks 8 projektach

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

i. Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową, odpowiednio

1. dla Zadania nr 1 - w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN

2. dla Zadania nr 2 - w wysokości nie mniejszej niż 80.000,00 PLN

W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

ii.Zamawiający wymaga, by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną,

1.dla Zadania nr 1 - w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN

2.dla Zadania nr 2 - w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN

W przypadku wykazania się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1)Zam.wymaga, by Wyk. w ciągu ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia,w którym upływa termin składania wniosków o dopusz do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadz działalności jest krótszy–w tym okresie, należycie wykonał: i.dla Zad. nr 1 dostawę nie mniej niż 2 pojazdów lub przebudowę, modernizację pojazdu. Pod pojęciem „pojazd” Zam. rozumie autobus przebudowany lub pojazd specjalistyczny odpowiadającego swoim rodzajem i przeznaczeniem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 złotych brutto każda. ii.dla Zadania nr 2 - dostawę (dostawy) – łącznie nie mniej niż 2 systemów informatycznych edukacyjnych lub oprogramowania edukacyjnego zaprojektowanego oraz stworzonego lub zaadaptowanego przez Wykonawcę o wartości nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto każda. 2)Zam., w zakresie Zadania nr 2, wymaga aby w zakresie osób skierowanych przez Wyk do realizacji zamówienia, Wyk.wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować Zespołem o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym następującym wymogom:i.Kierownik projektu (1 osoba): a.posiada wykształcenie wyższe, b.posiada co najmniej 5- letnie doświadczenie zawod. w branży informatycznej, rozumiane jako staż pracy w podmiotach realizujących projekty informatyczne, c.w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział jako kierownik projektu (zastępca kierownika projektu, koordynator projektu) w co najmniej 2 projektach informatycznych – edukacyjnych, zakończonych do dnia składania ofert o wartości co najmniej 50.000,00 zł,ii.rogramista (minimum 3 osoby) a.posiada wykształcenie wyższe, b.posiada co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, rozumiane jako staż pracy w podmiotach realizujących projekty informatyczne, c.w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział jako programista (developer) w co najmniej 2 projektach informatycznych - edukacyjnych, zakończonych do dnia składania ofert, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego o wartości co najmniej 50.000,00 zł, d.posiada aktualny certyfikat potwierdzający znajomość programowania w technologii planowanej do wykorzystania przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia (np. OCP Java- Oracle Certified Professional Java, MCSD- Microsoft Certified Solutions Developer, RHCJD- Red Hat Certiefied JBoss Developer lub równoważne w zależności od technologii planowanej do zastosowania przy iii.Analityk biznesowy (min.1 osoba): a.posiada wykształcenie wyższe,b.posiada co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, rozumiane jako staż pracy w podmiotach realizujących projekty informatyczne, c.w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział jako analityk biznesowy (projektant aplikacji) w co najmniej 2 projektach informatycznych, zakończonych do dnia składania ofert, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatyczno-edukacyjnego, wartości co najmniej 50.000,00 zł,d.posiada aktualny certyfikat CCBA (Certification of Competency in Business Analysis) lub CBAP (Certified Business Analysis Professional) lub równoważny; iv.Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych (min.2 osoby) a.posiada wykształcenie wyższe,b.posiada co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, rozumiane jako staż pracy w podmiotach realizujących projekty informatyczne, c.w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział jako projektant aplikacji multimedialnych, animacji, gier komputerowych w co najmniej 2 projektach informatyczno-edukacyjnych, zakończonych do dnia składania ofert, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatyczno-edukacyjneg,wartościco najmniej50.000,00zł , d.posiadaaktualnycertyfikat potw. znajomość projektowania w technologii planowanej do wykorzystania przez Wyk.w ramach realizacji zamówienia

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

ciąg dalszy do warunku określonego w części III.1.3) powyżej pkt 2) iv. lit d)

np. w technikach wektorowych (np. InDesign, Flash, Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, GIMP, pakiet Corel), animacji 3D (3ds MAX, Cinema 4D R14, Autodesk Softimage) lub równoważne w zależności od technologii planowanej do zastosowania przy realizacji zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostaną w istotnych postanowieniach umowy opracowanych po dialogu z wykonawcami, które będą stanowiły integralną część SWZ. Warunki realizacji przedsięwzięcia, opisane w ogłoszeniu, jak również okres trwania umowy podlegać będą ustaleniom w ramach dialogu konkurencyjnego i mogą ulec zmianie.

2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przygotowana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się w Opisie potrzeb i wymagań.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie zostało poprzedzone wstępnymi konsultacja rynkowymi, których przedmiotem była usługa stworzenia koncepcji, zaprojektowania wraz w wdrożeniem innowacyjnego autobusu interaktywnego- załącznik nr 3 do Opisu potrzeb i wymagań.

2.Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 257 ustawy Pzp możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl . Pod wskazanym adresem w Opisie potrzeb i wymagań, dostępne są szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

4. Zasady polegania na sytuacji lub na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 Pzp Zamawiający opisał w sposób szczegółowy w części V ust. 2 pkt 4 Opisu potrzeb i wymagań.

5.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki określone w art. 108 ust. 1oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ustawy Pzp..

6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną). Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć:1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu (JEDZ). Sposób i zakres wypełnienia JEDZ opisany został w część IX ust. 2 Opisu potrzeb i wymagań, 2)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy), 3)Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 5)Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp.

7.Podmiotowe środki dowodowe do których Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona zostały określone w części IX ust. 6 Opisu potrzeb i wymagań.

8.Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: termin związania ofertą wynosi 90 dni. Ze względu na konstrukcję formularza ogłoszenia w IV.2.6) podano 3 miesiące (od ustalonej daty składania ofert).

9.Wykonawca na etapie składania oferty.zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości odpowiednio dla Zadania nr 1 w wysokości 15.000 PLN, dla Zadania nr 2 w wysokości 10.000 PLN.

10. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto oferty.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzo.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2.Odwołanie przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

8. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

14. Skargę kasacyjną może wnieść strona oraz Prezes Urzędu. Przepisy części pierwszej księgi pierwszej tytułu VI działu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzo.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2021