The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 422718-2022

03/08/2022    S148

Polska-Przemyśl: Produkty mleczarskie

2022/S 148-422718

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 650186837
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Łabinowicz, Katarzyna Piasecka
E-mail: zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 166732153
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/biosg
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/biosg
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Administracja rządowa terenowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa nabiału i artykułów nabiałowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

Numer referencyjny: 18/SGMiŻ/2022
II.1.2)Główny kod CPV
15500000 Produkty mleczarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nabiału i artykułów nabiałowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa Tabela do Formularza ofertowego, stanowiąca Załącznik nr 1a do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nabiału i artykułów nabiałowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa Tabela do Formularza ofertowego, stanowiąca Załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas rozpatrzenia reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy oraz zmiany do umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/09/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/biosg

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy p.z.p. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 . 3. Oferta musi zawierać: Formularz ofertowy wraz z Tabelą do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 i 1a do SWZ); Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia; Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, z którego wynikać będzie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia, przewidziana w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 (załącznik nr 3 do SWZ); Pełnomocnictwo lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca dokonuje czynności przez przedstawiciela lub Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; Przedmiotowy środek dowodowy, tj. Dokument właściwej Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzający, że Wykonawca ze względu na charakter prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się pod stałym nadzorem Inspektora Sanitarnego, spełnia wymogi dot. standardów higieniczno-sanitarnych oraz ma wdrożony system bezpieczeństwa żywności HACCP, zgodnie z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych: Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie podstaw wykluczenia, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4, art. 108 ust. 1 pkt 5 i art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p., a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014; Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest złożyć dokumenty zgodnie z Rozdz. X Sekcja B pkt 5 SWZ. 6. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały zawarte w Rozdz. XI SWZ. 7. Postępowanie prowadzone jest w j. polskim.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022